Lwowskie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Lwow•skie -kiego, -kiem
lwow•ski (od: Lwów); -scy
Uniwer•sytet Lwow•ski Uniwer•sytetu Lwow•skiego, Uniwer•sytecie Lwow•skim (skrót: UL)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego