O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.

Wyniki wyszukiwania dla słowa: turystyka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i rekreacji, które powstały jako protest przeciwko komercjalizacji, takie jak: turystyka alternatywna, ekoturystyka lub turystyka uczestnicząca, np. agroturystyka, przekształcają się obecnie...
 • ... TURYSTYKI I PODRÓŻY
  rok zał. 1991
  travel
  Rekomendacja
  WARSZAWSKIEJ IZBY
  TURYSTYKI
  00-023 Warszawa, ul. Widok 20
  tel./fax: (0-22...
 • ... jej elementów składowych i użytkowania. Ocenie walorów środowiska przyrodniczego dla turystyki lub rekreacji poświęcono bardzo dużo prac, natomiast sposoby wykorzystywania tych...
 • ... Towarzystwo Żeglarskie oraz Aeroklub Tatrzański. Jako cel wyznaczono sobie organizowanie turystyki aktywnej wykorzystującej walory turystyczne regionu. Prezesem stowarzyszenia został Andrzej Mikołajewicz...
 • ... ruchu turystycznego oraz zapotrzebowania na szkolenie kadry turystycznej. Natomiast Instytut Turystyki zadeklarował pomoc w zakresie udostępniania danych, dotyczących turystyki światowej, krajowej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego