O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.


Teksty te, które otrzymaliśmy dzięki życzliwości autorów i wydawców i z których korzystamy na podstawie prawa cytatu (art. 29 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) mogą zawierać dane stanowiące dane osobowe, takie jak np. wskazane w publikacjach imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość. Dostęp do tych danych (w zakresie, w jakim były opublikowane w tekście źródłowym) mają osoby korzystające z korpusu.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnianiu korpusu w celach nauczania i wyjaśniania. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności serwisu.


Wyniki wyszukiwania dla słowa: a posteriori

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Savage np. pisze: "Wnioskowanie jest dla nas sztuką uzyskiwania prawdopodobieństw a posteriori".
  Dyskusja z tak pojętym stanowiskiem Bayesowskim przenosi się zatem na...
 • ... badanym zbiorze zdarzeń - i dopiero na podstawie wyników tych badań (a posteriori) określamy miarę prawdopodobieństwa tych zdarzeń w tym zbiorze, mniej lub...
 • ... przewidywań opartych na nich teorii z danymi doświadczalnymi i ewentualnie a posteriori modyfikować przyjęte aksjomaty; to zresztą różni fizykę od matematyki, w...
 • ... odmianą analizy dyskryminancji jest metoda klasyfikacyjna oparta na obliczaniu prawdopodobieństw a posteriori. Niech dany wektor x obserwacji stanu obiektu diagnostycznego z populacji...
 • ... nie mogą istnieć żadne kategorie a priori. Wszystkie
  kategorie są
  a posteriori. Człowiek w codziennym doświadczeniu styka się
  z rzeczywistością, którą porządkuje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego