O korpusie

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy...

Korpus tekstów musi być odpowiednio zrównoważony gatunkowo, chronologicznie, stylowo, terytorialnie i pod innymi względami, np. ze względu na wiek i płeć autorów. Rodzaj zrównoważenia korpusu zależy od celów, jakim korpus służy.

Nasz korpus tekstów polskich to fragment słownikowej kuchni, czyli autentyczny materiał językowy, na którego podstawie opisujemy znaczenia słów i konstrukcji. Pojedyncze zdania z tekstów korpusu zamieszczamy w słownikach jako przykłady ilustrujące znaczenia.

Korpus wykorzystywany do tworzenia słowników ogólnych powinien gromadzić teksty z różnych dziedzin tematycznych, stylów i źródeł.

Zrównoważony tematycznie i gatunkowo Korpus Języka Polskiego PWN liczy 70 milionów słów. Cały korpus, włączając archiwa prasowe i klasykę literacką od średniowiecza, zawiera 100 milionów słów. Składa się z tekstów książek, czasopism, druków ulotnych i akcydensowych (np. reklam, instrukcji obsługi, regulaminów, ulotek wyborczych), stron internetowych oraz tekstów mówionych. W porównaniu z innymi korpusami na świecie nasz zbiór zawiera dość dużo tekstów literackich. Postanowiliśmy bowiem uwzględnić szczególnie żywą w Polsce tradycję autorytetu kulturalnego jako kryterium poprawności językowej.


Teksty te, które otrzymaliśmy dzięki życzliwości autorów i wydawców i z których korzystamy na podstawie prawa cytatu (art. 29 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych) mogą zawierać dane stanowiące dane osobowe, takie jak np. wskazane w publikacjach imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość. Dostęp do tych danych (w zakresie, w jakim były opublikowane w tekście źródłowym) mają osoby korzystające z korpusu.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnianiu korpusu w celach nauczania i wyjaśniania. Prosimy zapoznać się z Polityką prywatności serwisu.


Wyniki wyszukiwania dla słowa: scharakteryzować

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pod warunkiem, że to nie jemu dostanie się spadek, pozwala scharakteryzować całą tę grupę jako krąg potencjalnych spadkobierców zmarłego męża, uszeregowanych...
  • ... o teoriach podejmowania decyzji, ponieważ w różny sposób próbuje się scharakteryzować sytuacje, w których ludzie dokonują wyboru działania, czyli decydują. W...
  • ... sieć. Podstawową różnicę między komputerami konwencjonalnymi a sieciami ANN można scharakteryzować krótko: że te pierwsze działają na zasadzie tzw. algebry Boole'a...
  • ... oddanie pracy, a właściwie - powołaniu, jak to określił, a następnie scharakteryzował trudności w pożyciu małżeńskim. Gdy zaczął mieć problemy z odbyciem...
  • ... Pielęgnacja materiału filtracyjnego jest mało kłopotliwa.
    Możliwości wykorzystania biopłuczek zostaną
    scharakteryzowane na przykładzie dotyczącym gazów z suszarni lakierowanych części samochodów w...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego