demokratyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

demo•kratycz•ny; -ni (skrót: demokr.)
narodowo-demo•kratycz•ny (narodowy i demokratyczny)
niby-demo•kratycz•ny (pozornie demokratyczny), ale: niby demokratyczny, a tak naprawdę autorytarny
Demo•kratycz•na Republika Konga Demo•kratycz•nej Republice Konga, Demo•kratycz•ną Republikę Konga
Niemiec•ka Republika Demo•kratycz•na Niemiec•kiej Republice Demo•kratycz•nej, Niemiec•ką Republikę Demo•kratycz•ną (skrót: NRD)
Unia Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•na (partia w Niemczech; skrót: CDU) Unii Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•nej, Unię Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•ną
Unia Demo•kratycz•na Unii Demo•kratycz•nej, Unię Demo•kratycz•ną (skrót: UD)
Unia Młodzieży Demo•kratycz•nej Unii Młodzieży Demo•kratycz•nej, Unię Młodzieży Demo•kratycz•nej (skrót: UMD)

Słownik języka polskiego PWN

demokratyczny «oparty na zasadach demokracji lub kierujący się takimi zasadami»
• demokratycznie • demokratyczność
cezaryzm demokratyczny «ustrój Francji za Napoleona I i za Napoleona III»
liberalno-demokratyczny «zgodny z zasadami liberalizmu i demokracji»
narodowo-demokratyczny «mający charakter narodowy i demokratyczny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga
22.01.2017
Jak należy zapisywać zwyczajowe nazwy Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga. Ze względu na podobieństwo stosuje się zwykle dodanie do słowa Kongo nazwy ich stolic, stąd mamy: Kongo(-)Kinszasa i Kongo(-)Brazzaville.
Pytanie moje tyczy się użytego tu łącznika występującego w większości internetowych źródeł. Stosować łącznik w tym przypadku czy nie?

To niby zwykły autobus, ale jednak coś w sobie ma
24.05.2017
Zastanawiam się, czy w przykładach takich jak: To niby zwykły autobus, ale jednak coś w sobie ma powinniśmy stosować pisownię niby z łącznikiem, w oparciu o regułę [188] WSO. Wątpliwość bierze się stąd, że podany tam przykład: niby-demokratyczny odczuwam jako zwartą całość, jakby termin, podczas gdy w moim przykładzie cząstka niby pojawia się doraźnie. Niby-demokratyczne można uznać za pewną kategorię państw – niby-zwykłe trudno zaś uznać za kategorię autobusów.

Czytelnik
Co zrobił Nazarbajew?
26.03.2019
Nursułtan Nazarbajew odchodzi ze stanowiska Prezydenta Kazachstanu W związku z tym, że sprawował rządy przez 30 lat (objął je jeszcze gdy Kazachstan był częścią ZSRR) i że nie pochodził z demokratycznych wyborów, czy można użyć określenia abdykował? Czy jest ono zarezerwowane tylko dla monarchów (królów, cesarzy, sułtanów, papieży etc.)? I czy można powiedzieć o prezydencie, który złożył urząd, że podał się do dymisji (tak jak o premierze lub ministrze)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wojnie - Europę pokoju, sprawiedliwości i solidarności"; (2) "Przeciwko neoliberalizmowi - o demokratyczną i socjalną Europę"; (3)"Przeciwko logice zysku o ekologiczne i...
  • ... jako dobrze przygotowane od strony organizacyjnej, jednak pozbawione elementów autentycznej demokratycznej rywalizacji. Jeszcze gorzej oceniono grudniowe wybory do Dumy. Obserwatorzy skrytykowali...
  • ... z hongkońskiego University of Science and Technology. Ale tutejsi działacze demokratyczni uważają, że nie będzie to duża ulga, gdyż wyraźnym sygnałem...

Encyklopedia PWN

Demokratyczny Sojusz Turnhalle, ang. Democratic Turnhalle Alliance (DTA),
partia polit. w Namibii;
ros. partia polit., istniejąca 1994–2001;
Demokratyczny Związek Narodu Fińskiego (DZNF), fiń. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto,
fińska organizacja społ.-polit., działająca 1944–90;
Polski Komitet Demokratyczny, Naczelny Komitet Demokratyczny, Komitet Demokratyczny, demokraci,
reprezentacja pol. stronnictw i organizacji popierających aktywistyczną politykę w kraju, utworzony IV 1917 w Piotrogrodzie;
Związek Postępowo-Demokratyczny, Postępowa Demokracja, pedecja,
partia polit. zał. XII 1904 w Królestwie Pol., łącząca w programie światopogląd lewicowej inteligencji i wskazania pozytywizmu;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego