depozyt

Słownik języka polskiego PWN*

depozyt «przedmioty lub pieniądze oddane na przechowanie na warunkach określonych w umowie; też: przechowywanie przedmiotów lub pieniędzy przez osobę lub instytucję, której je powierzono»
• depozytowy
depozyt bankowy «wkłady na rachunku bieżącym w banku; też: kruszce, papiery wartościowe złożone w banku»
depozyt sądowy
1. «pieniądze złożone przez dłużnika w sądzie, stanowiące świadczenia na rzecz wierzycieli»
2. «sumy wyegzekwowane przez komornika i oddane do dyspozycji sądu do podziału między wierzycieli»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego