depozyt

Wielki słownik ortograficzny PWN

depozyt -ytu, -ycie; -ytów

Słownik języka polskiego PWN

depozyt «przedmioty lub pieniądze oddane na przechowanie na warunkach określonych w umowie; też: przechowywanie przedmiotów lub pieniędzy przez osobę lub instytucję, której je powierzono»
• depozytowy
depozyt bankowy «wkłady na rachunku bieżącym w banku; też: kruszce, papiery wartościowe złożone w banku»
depozyt sądowy
1. «pieniądze złożone przez dłużnika w sądzie, stanowiące świadczenia na rzecz wierzycieli»
2. «sumy wyegzekwowane przez komornika i oddane do dyspozycji sądu do podziału między wierzycieli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

depozyt
6.06.2014
Dzień dobry,
proszę o pomoc w określeniu poprawnej formy. Jeśli muzeum A bierze coś w depozyt z muzeum B, to obiekt ten powinien być podpisany jako depozyt muzeum B (czyj?) czy depozyt z muzeum B (skąd?).
Dziękuję za odpowiedź.
Wierna użytkowniczka Waszej poradni
czasokres
7.03.2007
Czy istnieje słowo czasokres?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... znajdowały się tu również dwa świeczniki, które zostały oddane w depozyt królewieckiemu muzeum zamkowemu. Na uwagę zasługuje granitowa - ośmioboczna chrzcielnica granitowa...
  • ... które wcześniej były traktowane oddzielnie, tj. udzielanie pożyczek i przyjmowanie depozytów. Pierwsze banki handlowe zaczęły powstawać pod koniec XVI wieku w...
  • ... Funduszu,
    d) Towarzystwo może lokować środki pieniężne Funduszu na rynku
    depozytów międzybankowych, wyłącznie w bankach o dobrej kondycji finansowej.
    2. Proporcja...

Encyklopedia PWN

depozyt
[łac. depositum ‘odłożone’],
przechowanie,
prawo, ekon. umowa, w której określona osoba lub instytucja (depozytariusz) zobowiązuje się przechowywać cudzą rzecz ruchomą, czuwać nad zachowaniem jej w stanie nie pogorszonym i zwrócić ją składającemu (deponentowi) w terminie oznaczonym lub na żądanie;
ekon. wkłady pieniężne na rachunku bankowym;
ekon. system rejestracji papierów wartościowych, obejmujący rachunki i konta depozytowe papierów wartościowych, prowadzone przez upoważnione do tego podmioty;
złożenie przez dłużnika przedmiotu świadczenia do przechowania przez sąd;
niezależna instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego