wydawnictwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wydaw•nic•two -twie; -tw (skrót: wyd.): wydawnictwo naukowe, ale: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydaw•nic•twa Artystycz•ne i Fil•mowe Wydaw•nictw Artystycz•nych i Fil•mowych (skrót: WAiF)

Słownik języka polskiego PWN*

wydawnictwo
1. «przedsiębiorstwo przygotowujące publikację tekstu autora, organizujące proces wydawniczy»
2. «książka lub czasopismo wydane drukiem»
wydawnictwo ciągłe «wydawnictwo wychodzące stale»
wydawnictwo niesamoistne «wydawnictwo wchodzące w skład innego wydawnictwa i połączone z nim wspólną kartą tytułową lub numeracją stron»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego