umowa

Słownik języka polskiego PWN

umowa «pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; też: dokument, w którym są określone te prawa»
umowa adhezyjna «umowa, w której jedna strona określa wszystkie istotne warunki w taki sposób, że druga strona może albo w całości je przyjąć, albo zrezygnować z zawarcia umowy»
umowa bukingowa «pisemna umowa dotycząca przewozu ładunku statkiem morskim»
umowa dwustronna «umowa wzajemna, przynosząca korzyści obu stronom»
umowa gwarancyjna «umowa międzynarodowa, w której jedno lub kilka państw zobowiązuje się wobec drugich odpowiadać za wypełnianie nałożonych na trzecie państwo obowiązków»
umowa kontyngentowa «dwustronna umowa międzypaństwowa, w której ustala się maksymalną wysokość eksportu lub importu dla określonych towarów»
umowa multilateralna «międzynarodowa umowa zawarta między więcej niż dwoma państwami»
umowa o dzieło «umowa, w której jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a druga – do zapłaty wynagrodzenia za to dzieło»
umowa o pracę «umowa, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania dla pracodawcy określonej pracy za odpowiednim wynagrodzeniem»
umowa przedwstępna «umowa, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o określonej treści, zawierająca jej istotne postanowienia i termin jej zawarcia»
umowa przewozu «umowa dotycząca transportu rzeczy lub osób, zawierana z przewoźnikiem za wynagrodzeniem»
umowa śmieciowa «umowa zawierana między pracodawcą a pracobiorcą w celu ominięcia pewnych przepisów lub zmniejszenia przez pracodawcę kosztów zatrudnienia»
umowa unilateralna «umowa obowiązująca tylko jedną z układających się stron»
umowa wydawnicza «umowa, na podstawie której twórca przenosi na wydawcę wyłączne prawo do powielania i rozpowszechniania utworu w zamian za wynagrodzenie»
umowa-zlecenie «umowa o świadczeniu usług, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego