umowa

Wielki słownik ortograficzny PWN

umowa -wie, -wę; umów: umowa jałtańska; umowa kupna-sprzedaży
umowa-ugoda (praw.) umowie-ugodzie, umowę-ugodę; umów-ugód
umowa-zlecenie umowy-zlecenia, umowie-zleceniu, umowę-zlecenie; umów-zleceń

Słownik języka polskiego PWN

umowa «pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; też: dokument, w którym są określone te prawa»
umowa adhezyjna «umowa, w której jedna strona określa wszystkie istotne warunki w taki sposób, że druga strona może albo w całości je przyjąć, albo zrezygnować z zawarcia umowy»
umowa bukingowa «pisemna umowa dotycząca przewozu ładunku statkiem morskim»
umowa dwustronna «umowa wzajemna, przynosząca korzyści obu stronom»
umowa gwarancyjna «umowa międzynarodowa, w której jedno lub kilka państw zobowiązuje się wobec drugich odpowiadać za wypełnianie nałożonych na trzecie państwo obowiązków»
umowa kontyngentowa «dwustronna umowa międzypaństwowa, w której ustala się maksymalną wysokość eksportu lub importu dla określonych towarów»
umowa multilateralna «międzynarodowa umowa zawarta między więcej niż dwoma państwami»
umowa o dzieło «umowa, w której jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a druga – do zapłaty wynagrodzenia za to dzieło»
umowa o pracę «umowa, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania dla pracodawcy określonej pracy za odpowiednim wynagrodzeniem»
umowa przedwstępna «umowa, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o określonej treści, zawierająca jej istotne postanowienia i termin jej zawarcia»
umowa przewozu «umowa dotycząca transportu rzeczy lub osób, zawierana z przewoźnikiem za wynagrodzeniem»
umowa unilateralna «umowa obowiązująca tylko jedną z układających się stron»
umowa wydawnicza «umowa, na podstawie której twórca przenosi na wydawcę wyłączne prawo do powielania i rozpowszechniania utworu w zamian za wynagrodzenie»
umowa-zlecenie «umowa o świadczeniu usług, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

umowa
27.09.2013
Witam,
Proszę o pomoc w odpowiednim sformułowaniu tytułu umowy o współpracy z agentem ubezpieczeniowym. Czy poprawne jest: Umowa na wykonywanie czynności agencyjnych, czy może raczej powinno być: Umowa o wykonywaniu czynności agencyjnych?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Szymon
umowa – o coś czy na coś?
11.01.2008
Witam,
która forma jest poprawna: umowa na abonament czy umowa o abonament? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
O.K.
umowa-zlecenie
19.06.2002
Jak odmienia się dwuczłonową nazwę umowy zlecenia oraz umowy zlecenie, w liczbie pojedyczej i mnogiej? Czy drugi człon (zlecenia, zlecenie) odmienia się tak samo jak umowa, czy też pozostaje nieodmienny?

Z poważaniem
A.N

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w Turcji, chociaż kraj ten już w 1963 roku zawarł umowę o stowarzyszeniu z ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Teraz Turcy chcą...
  • ... 2. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres...
  • ... trzeciej zarzuty, które mają wpływ na odpowiedzialność zakładu z tytułu umowy ubezpieczenia.
    § 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, osobie trzeciej przysługuje...

Encyklopedia PWN

umowa, kontrakt,
w polskim prawie cywilnym czynność prawna, polegająca na zgodnym oświadczeniu woli 2 lub więcej stron (kontrahentów), złożonym w celu wywołania określonego skutku prawnego (np. przeniesienia własności rzeczy), zwłaszcza ustanowienia stosunku prawnego (np. dzierżawy), zmiany lub zniesienia istniejącego stosunku prawnego (np. zmiana warunków najmu).
zgodne oświadczenie woli 2 lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego wywołujące dla nich skutki prawne (prawa i obowiązki).
zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie na rzecz drugiej strony za wynagrodzeniem;
umowa, w której jedna strona podejmuje się wykonania pewnej czynności faktycznej lub prawnej — z reguły odpłatnie (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, komisu, spedycji).
nazwa teorii, która ma wyjaśnić podstawy polityczne władzy państwowej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego