fatygant

Wielki słownik ortograficzny

fatygant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego

fatygant daw. «mężczyzna starający się o względy kobiety»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

drużbanci
14.11.2011
Drużbadrużbowie, często spotykam sie z drużbantdrużbanci, panie drużbantki.
Etymologiczne znaczenie słowa drużba to 'przyjaźń', a także 'grupa ludzi połączonych przyjaźnią'. Z tego drugiego wykształciło się trzecie: 'przyjaciel, druh', później zawężone do: 'towarzysz pana młodego w obrzędzie weselnym'. Ponieważ jednak etymologiczne znaczenie drużby jest łatwe do odtworzenia nawet dla niespecjalisty (por. służba), więc słowo to może nadal kojarzyć się z przyjaźnią, czyli uchodzić za rzeczownik abstrakcyjny, a nie osobowy. W tym, jak mi się wydaje, leży przyczyna, dla której drużbę zastępujemy dzisiaj drużbantem, mającym zakończenie charakterystyczne dla nazw osób, por. emigrant, fatygant, gwarant i in. Słowniki tego nowego słowa nie zanotowały (nie twierdzę oczywiście, że wszystkie, bo nie do wszystkich zajrzałem). Nie zanotowały także drużbantki, której przewaga nad drużką polega na braku homofonii z innym słowem, pisanym przez ó.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 1. 14.11.2011
  W rozważaniach o słowie drużbant istotny wydaje mi się czynnik terytorialny i chronologiczny. Słownik gwar polskich Instytutu Języka Polskiego PAN notuje rzeczownik drużbant ‘jeden z młodych mężczyzn towarzyszących panu młodemu podczas obrzędów weselnych’ z północno-wschodniej części polskiego obszaru językowego: sporadycznie z Mazur, z Suwalszczyzny, Białostockiego, okolic Bielska Podlaskiego i Białej Podlaskiej, a także z Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny. Drużbantka zanotowana została na Wileńszczyźnie oraz w pow. bialskim i suwalskim. To taka „nisza ekologiczna’’ omawianych wyrazów. Także współcześnie są one tam, a zwłaszcza drużbant, używane w naturalnych kontekstach, co potwierdza krótka kwerenda internetowa.
  Powojenne przemieszczenia ludności spowodowały przemieszczenie się części słownictwa północnokresowego na Pomorze Zachodnie czy w Zielonogórskie. Ale drużbant ma szansę znajdować się w biernym słownictwie wszystkich edukowanych użytkowników języka polskiego, gdyż używała go mieszkająca w Grodnie Eliza Orzeszkowa, także opisując wesele w Nad Niemnem. Tu być może tkwi źródło współczesnego rozszerzania się geograficznego zasięgu drużbanta, czemu sprzyjają opisane powyżej stosunkowo nowe procesy leksykalne i psychiczne (tendencja do jednoznaczności i unikania homonimii) oraz ogólna „moda’’ na tworzenie rzeczowników osobowych z przyrostkiem -ant (por. załogant, ścigant, molestant).
  Sprzężenie wszystkich tych czynników może być przyczyną tego, że nazwa drużbant podobno jest używana także w Makowie Podhalańskim.
  Artur Czesak, Uniwersytet Jagielloński
nominant?
22.11.2008
Szanowni Eksperci!
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy słowo nominant mogłoby oznaczać kogoś nominowanego do nagrody, np. filmowej. Właśnie w takim znaczeniu czasem używa się tego wyrazu, np. „Spośród tegorocznych nominantów tylko jeden miał już na koncie Oscara”. W słownikach znalazłem tylko nominata, czyli 'osobę mianowaną, powołaną na jakieś stanowisko'.
Z poważaniem,
Maciej Szymański
Nominantem można by nazwać kogoś, kto innych nominuje do nagrody, a nie tego, kogo nominowano. Por. inne wyrazy, przeważnie łacińskiego pochodzenia, o zakończeniu -ant – wszystkie o znaczeniu kategorialnym 'ten, kto wykonuje czynność wskazaną przez podstawowy czasownik': aplikant, bumelant, debiutant, defraudant, emigrant, fatygant, hospitant, intrygant, komendant, konsultant, kooperant, krytykant, lawirant, manifestant, okupant, partycypant, projektant, protokolant, reprezentant, ryzykant, sekundant, spekulant, symulant, żyrant.
Wyrazy o tym samym znaczeniu kategorialnym miewają także zakończenie -ent, np. pretendent, producent, subskrybent, na -at kończą się zaś wyjątkowo (np. kandydat, pasjonat) i rywalizują w tej grupie z rzeczownikami o znaczeniu 'ten, kto podlega czynności wskazanej przez podstawowy czasownik' (np. delegat, nominat). Wśród rzeczowników odczasownikowych na -ant prawie nie ma takich, które by wskazywały obiekt czynności (do wyjątków należą aresztant i ewakuant). Nie widać więc powodu, aby w znaczeniu właściwym dla słowa nominat używać słowa nominant – wbrew wyraźnie już wykształconej funkcji przyrostka -ant.
Mirosław Bańko, PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na żonę:
  - A ty zamknij tę wstrętną gębę! Widzisz ją,
  fatygant się przypomniał! On już siedmioro ma, a ty go jeszcze...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego