Kościół

Wielki słownik ortograficzny PWN

Kościół (ogół wyznawców; organizacja; instytucja) -cioła, -ciele: Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Kościoły wschodnie, Kościoły protestanckie, ale: Kościół Rzymskokatolicki a. Kościół Katolicki, Polski Narodowy Kościół Katolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Rosyjski Kościół Prawosławny, Kościół Zielonoświątkowy w RP, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
kościół (świątynia) -cioła, -ciele; -cioły, -ciołów: kościół Ojców (a. oo.) Dominikanów, kościół Sióstr (a. ss.) Wizytek, kościół Świętych (a. św. św.) Piotra i Pawła, kościół Świętego (a. św.) Krzyża, kościół Na Skałce, kościół Franciszkanów (pot. nazwa własna obiektu), ale: kościół franciszkanów (określenie opisowe), kościół franciszkański, kościół parafialny
Pol•ski Auto•kefalicz•ny Kościół Prawo•sław•ny Pol•skiego Auto•kefalicz•nego Kościoła Prawo•sław•nego, Pol•skim Auto•kefalicz•nym Kościele Prawo•sław•nym

Słownik języka polskiego PWN

kościół
1. Kościół «wspólnota ludzi jednego wyznania, zwłaszcza wspólnota chrześcijańska»
2. «budynek, miejsce modlitwy chrześcijan»
3. Kościół «instytucja kościelna reprezentowana przez duchownych»

• kościelny • kościółek, kościołek
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
Kościół anglikański «państwowy Kościół w Anglii, uznający głowę państwa za głowę Kościoła»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego