kościół

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kościół (ogół wyznawców; organizacja; instytucja) -cioła, -ciele: Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Kościoły wschodnie, Kościoły protestanckie, ale: Kościół Rzymskokatolicki a. Kościół Katolicki, Polski Narodowy Kościół Katolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Rosyjski Kościół Prawosławny, Kościół Zielonoświątkowy w RP, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
kościół (świątynia) -cioła, -ciele; -cioły, -ciołów: kościół Ojców (a. oo.) Dominikanów, kościół Sióstr (a. ss.) Wizytek, kościół Świętych (a. św. św.) Piotra i Pawła, kościół Świętego (a. św.) Krzyża, kościół Na Skałce, kościół Franciszkanów (pot. nazwa własna obiektu), ale: kościół franciszkanów (określenie opisowe), kościół franciszkański, kościół parafialny
Pol•ski Auto•kefalicz•ny Kościół Prawo•sław•ny Pol•skiego Auto•kefalicz•nego Kościoła Prawo•sław•nego, Pol•skim Auto•kefalicz•nym Kościele Prawo•sław•nym

Słownik języka polskiego PWN*

kościół
1. Kościół «wspólnota ludzi jednego wyznania, zwłaszcza wspólnota chrześcijańska»
2. «budynek, miejsce modlitwy chrześcijan»
3. Kościół «instytucja kościelna reprezentowana przez duchownych»

• kościelny • kościółek, kościołek
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
Kościół anglikański «państwowy Kościół w Anglii, uznający głowę państwa za głowę Kościoła»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego