względny

Wielki słownik ortograficzny PWN

pytaj•no-względ•ny: zaimek pytajno-względny

Słownik języka polskiego PWN

względny
1. «zależny od różnych względów»
2. «dość dobry»

• względność
ruch względny fiz. «ruch rozpatrywany w poruszającym się, względem podstawowego, układzie współrzędnych»
zaimek względny jęz. «zaimek zastępujący wyrazy nazywające przedmioty lub właściwość przedmiotu, o których była mowa»
liczba względna «liczba dodatnia, ujemna lub zero»
masa atomowa (względna) «masa atomu danego pierwiastka chemicznego, odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy»
masa cząsteczkowa (względna) «masa danej cząsteczki odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy, obliczana jako suma mas atomowych pierwiastków tworzących cząsteczkę»
prędkość względna «prędkość rozpatrywana w poruszającym się układzie współrzędnych»
wysokość względna «wysokość wyżyny, wzgórza, góry liczona od podnóża; też: wysokość zbocza doliny mierzona od jej dna do górnego załomu»
zdanie względne jęz. «każde zdanie podrzędne wprowadzone przez zaimek względny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czas względny przyszły w języku polskim?
3.09.2018
Czas zaprzeszły uznaje się za formę historyczną. Czy istniała kiedykolwiek analogiczna i podobnie archaiczna w brzmieniu odmiana czasu przyszłego? Coś z obszarów czasu przyszłego złożonego? Taka mianowicie z czasownikiem dokonanym. Przykład: Ona będzie go polubi.
zaimek względny a interpunkcja
30.04.2015
Szanowni Językoznawcy!
Czy interpunkcja w poniższym zdaniu jest poprawna?
Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego, jak tylko dostaję do ręki książkę, to robię się głodny, choćbym przed chwilą jadł.

Chodzi mi o przecinek przed słowem dlaczego (i ewentualnie po nim). Z jednej strony jakoś kłuje mnie w oczy, z drugiej – jakby sprowadzić to zdanie do postaci: „Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego robię się głodny”, wydaje się całkowicie zasadny.
Pozdrawiam
Anna
zaimek względny
18.06.2015
Jaką formę powinny mieć zaimek i czasownik przy podmiocie grupa dzieciktóra zrobiła czy które zrobiły? Czy dopuszczalna jest dowolność?
Dziękuję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... regionu w danym przedziale czasu (definicja proponowana przez WMO).
  Ewapotranspiracja
  względna stosunek ewapotranspiracji aktualnej E do parowania potencjalnego E, to jest...
 • ... równy jedności , co oznacza, że względna zmiana dochodu jest równa względnej zmianie popytu, np. wzrost dochodu o 10% powoduje wzrost popytu...
 • ... 27 ZR.
  Dla odwzorowanych 189 fal wezbraniowych otrzymano:
  - średni błąd
  względny symulacji przepływów maksymalnych 9,8%
  -średni błąd względny symulacji czasu...

Encyklopedia PWN

stosunek błędu bezwzględnego do wartości przyjętej jako wzorzec przy obliczaniu błędu bezwzględnego.
otwór względny obiektywu, apertura obiektywu,
fot. stosunek 2 liczb: średnicy źrenicy wejściowej obiektywu (przesłona) do długości jego ogniskowej;
archeol. ustalanie kolejności występowania po sobie zjawisk kulturowych (bez możności podania ich dat absolutnych) na podstawie m.in. rozwoju form (np. ceramiki, narzędzi pracy, ozdób), uwarstwienia zabytków w ziemi.
ciśnienie mierzone względem ciśnienia otoczenia, któremu przypisano wartość 0.
w procedurach wyborczych ustalenie, że dla skuteczności wyboru wystarcza, aby liczba głosów oddanych na rzecz kandydata przewyższała liczbę głosów oddanych na rzecz któregokolwiek innego z kandydatów, nie musi ona jednak przekraczać połowy ogólnej liczby głosujących (np. wybory bryt. Izby Gmin albo pol. senatu).

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!