Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy bankowe
Rok: 2003
podpis i pieczęć głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej
Czytelny podpis i pieczęć kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej
Dyspozycja
Na podstawie art. 91 w związku z art. 87 Kodeksu Pracy niniejszym wyrażam zgodę na potrącanie przez Kredyt Bank S.A. lub inny upoważniony przez Bank podmiot, z mojego wynagrodzenia za pracę moich zobowiązań z tytułu kredytu, którego mi udzielono / który został przeze mnie poręczony w Kredyt Banku S.A. z zachowaniem następujących warunków:
1. Potracenie następuje na każde pisemne wezwanie Kredyt Banku S.A. lub innego upoważnionego przez Bank podmiotu.
2. Dyspozycja jest nieodwołalna i wygasa z chwilą
podpis i pieczęć głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej<br>Czytelny podpis i pieczęć kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej<br>Dyspozycja<br>Na podstawie art. 91 w związku z art. 87 Kodeksu Pracy niniejszym wyrażam zgodę na potrącanie przez &lt;name type="org"&gt;Kredyt Bank&lt;/&gt; S.A. lub inny upoważniony przez Bank podmiot, z mojego wynagrodzenia za pracę moich zobowiązań z tytułu kredytu, którego mi udzielono / który został przeze mnie poręczony w &lt;name type="org"&gt;Kredyt Banku&lt;/&gt; S.A. z zachowaniem następujących warunków:<br>1. Potracenie następuje na każde pisemne wezwanie &lt;name type="org"&gt;Kredyt Banku&lt;/&gt; S.A. lub innego upoważnionego przez Bank podmiotu.<br>2. Dyspozycja jest nieodwołalna i wygasa z chwilą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego