imperializm

Wielki słownik ortograficzny PWN

im•perializm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

imperializm «polityka zagraniczna państwa polegająca na podbojach kolonialnych lub dążeniu do podporządkowania sobie innych krajów»
• imperialistyczny • imperialista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

płacić cenę
7.09.2013
Chciałem się spytać, czy powiedzenie płacić cenę jest poprawne ? Możemy powiedzieć: „Za wszystko płacimy jakąś cenę, ale nie wszystko jest tej ceny warte”? Da się w ogóle płacić cenę?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wierny obraz współczesnego komunizmu: Komunizm w obecnym stadium rozwoju jest imperializmem sowieckim w okresie jego upadku i bankructwa. Nieunikniony proces rozkładu...
  • ... pracę, której przeszkadzali wrogowie: kułacy, sklepikarze, byli ziemianie, wtyczki zachodniego imperializmu. Były to tak zwane produkcyjniaki, chętnie przyjmowane przez wydawców. Ktoś...
  • ... niemiecki uzyskał możność wstąpienia na drogę demokratycznego rozwoju. Wyrwanie korzeni imperializmu i faszyzmu w radzieckiej strefie okupacyjnej poprzez reformę rolną, zniesienie...

Encyklopedia PWN

imperializm
[łac. imperialis < imperium ‘władza’],
działania zmierzające do rozszerzenia wpływów politycznych, militarnych, kulturowych i gospodarczych państw o statusie lub aspiracjach mocarstwowych na obszary do nich nienależące; także okres historyczny, odznaczający się światową dominacją kilku wielkich mocarstw, zapoczątkowany w ostatniej ćwierci XIX w.; w myśli marksistowskiej, najwyższe stadium rozwoju kapitalistycznej formacji społeczno-ekonomicznej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego