produkcja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

produk•cja -cji, -cję; -cji (skrót: prod.)

Słownik języka polskiego PWN*

produkcja
1. «zorganizowana działalność mająca na celu wytwarzanie jakichś towarów, usług lub dóbr kultury; też: to, co zostało wytworzone»
2. «wytwarzanie przez organizm żywy komórek lub jakichś substancji»
3. «ogół dzieł stworzonych przez jakiegoś pisarza, muzyka itp. lub powstałych w jakimś okresie»
4. «występ sceniczny lub film»

• produkcyjny • produkcyjnie
produkcja czysta «część produkcji globalnej pozostała po odliczeniu środków zużytych na jej wytworzenie»
produkcja globalna «dobra i usługi materialne wytworzone w danym okresie przez jednostkę gospodarczą, dział gospodarczy itp.»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego