Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu.
Artykuł 46
Roczne sprawozdania finansowe Funduszu podlegają badaniu, natomiast półroczne sprawozdania Funduszu podlegają przeglądowi przez biegłych rewidentów wybranych przez Towarzystwo.

ROZDZIAŁ XI
WYGAŚNIĘCIE UMOWY
Artykuł 47
1. Umowa między Towarzystwem i Uczestnikiem Funduszu ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
a) po upływie okresu, o którym mowa wart. 30 ust. 2 Regulaminu, od dnia umorzenia przez Uczestnika Funduszu wszystkich Jednostek Uczestnictwa.
b) w dacie otwarcia likwidacji Towarzystwa,
c) w dacie ogłoszenia upadłości Towarzystwa,
d) w dacie upływu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu,
e) cofnięcia zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych na zarządzanie Funduszem.
2. Towarzystwo
rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu.<br>Artykuł 46<br>Roczne sprawozdania finansowe Funduszu podlegają badaniu, natomiast półroczne sprawozdania Funduszu podlegają przeglądowi przez biegłych rewidentów wybranych przez Towarzystwo.<br><br>ROZDZIAŁ XI <br>WYGAŚNIĘCIE UMOWY<br>Artykuł 47<br>1. Umowa między Towarzystwem i Uczestnikiem Funduszu ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:<br>a) po upływie okresu, o którym mowa wart. 30 ust. 2 Regulaminu, od dnia umorzenia przez Uczestnika Funduszu wszystkich Jednostek Uczestnictwa.<br>b) w dacie otwarcia likwidacji Towarzystwa, <br>c) w dacie ogłoszenia upadłości Towarzystwa, <br>d) w dacie upływu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, <br>e) cofnięcia zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych na zarządzanie Funduszem.<br>2. Towarzystwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego