Regulamin

 
Regulamin
 
Regulamin konkursu „Młodzieżowe Słowo Roku”
    (zwany dalej „Regulaminem”)
 
§ 1. Organizator Konkursu
    1.   Organizatorem Konkursu o nazwie „Młodzieżowe Słowo Roku” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. w Warszawie (02-460), ul. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000067444, kapitał zakładowy w wysokości 4.250.606 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-01-52-235 (zwana dalej: „Organizatorem”).
    2.   Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
    3.   Konkurs jest przeprowadzony na administrowanej przez Organizatora stronie internetowej www.sjp.pwn.pl i jej podstronach („Strona”).
    4.   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
 
§ 2. Fundator nagród w Konkursie
    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 
§ 3. Czas trwania Konkursu
    Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.10.2020 o godzinie 00:01 i kończy się 30.11.2020 o godzinie 23:59, co oznacza, że w tym terminach możliwe jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu, zgodnie z Regulaminem.
 
§ 4. Wgląd w Regulamin
    Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.
 
§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie
    1.   Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Przekazanie zgody rodziców jest warunkiem wydania nagród w Konkursie.
    2.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
§ 6. Zasady Konkursu / wyłonienia zwycięzców/nagrody
    1.   Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów / określeń / wyrażeń roku 2020.
    2.   W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Jury Konkursowe (zwane dalej „Jury”), którego przewodniczącym będzie dr hab. Marek Łaziński, prof. UW. Do zadań Jury należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
          a)   moderowanie zgłoszeń do Konkursu;
          b)   wyłonienie zwycięzców Konkursu (zwanych dalej „Laureatami”),
          c)   zabezpieczenie zgodności wyłonienia Laureatów oraz przyznania im nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
          d)   udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
          e)   podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.
    3.   Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie (zwanego dalej „Formularzem”), winien:
          a)   zgłosić słowo / określenie / wyrażenie, które – w jego ocenie – w roku 2020 jest wśród młodych ludzi najbardziej popularne / najciekawsze, a także podać jego definicję;
          b)   podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail) oraz
          c)   zaakceptować Regulamin
    [dokonanie wszystkich czynności wskazanych w niniejszym ustępie zwane jest dalej „Zgłoszeniem”].
    4.   Wypełniając Formularz, Uczestnik może również poprosić o przesłanie mu na podany adres e-mail bezpłatnego e-booka (o ile został on umieszczony do pobrania), pod warunkiem, że Uczestnik ten wyrazi zgody marketingowe wskazane w Formularzu.
    5.   Po dokonaniu Zgłoszenia, Jury dokona jego analizy, w szczególności w celu wyeliminowania z Konkursu słów / wyrażeń / określeń wulgarnych, obraźliwych, zawierających treści niezgodne z prawem, nawołujących do nietolerancji/przemocy, należących do mowy nienawiści, odnoszących się do konkretnych osób, miejsc lub organizacji (w tym: stanowiących nazwiska, pseudonimy oraz jednoznaczne przezwiska) bądź naruszających dobre obyczaje. Analiza, o której tu mowa, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dokonania Zgłoszenia.
    6.   Każdy Uczestnik, identyfikowany za pośrednictwem adresu e-mail, może dokonać wielu Zgłoszeń.
    7.   Dane słowo / wyrażenie / określenie może być zgłoszone przez więcej niż jednego Uczestnika, ale jeden Uczestnik może dokonać zgłoszenia danego słowa / określenia / wyrażenia nie więcej niż jeden raz.
    8.   Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
    9.   Nie jest możliwe nagrodzenie słowa / określenia / wyrażenia, które zostało wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu. Jeśli takie słowo / określenie / wyrażenie znajdzie się wśród pozycji nagrodzonych, zostanie one wyeliminowane z Konkursu, a jego miejsce zajmie słowo / określenie / wyrażenie zajmujące kolejną lokatę.
    10.   Jury dokona oceny Zgłoszeń, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność, a także poprawność językową. Jury wyłoni trzech Laureatów.
    11.   Nagrodami w Konkursie są zestawy o wartości 177,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych, zero groszy), na które składają się publikacje, których wydawcą jest Organizator [„Słownik frazeologiczny PWN”, „Polszczyzna na co dzień” oraz „Ucha, fochy, tarapaty”] (zwane dalej „Nagrodą”). Każdy Laureat otrzyma taką samą Nagrodę.
    12.   Nagród nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
    13.   Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 31.12.2020 r., za pośrednictwem Strony, na której zostaną opublikowane nagrodzone słowa / wyrażenia / określenia wraz z definicjami. O zwycięstwie w Konkursie Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie przesłanej za pomocą poczty e-mail.
    14.   W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości informującej o wygranej, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane niezbędne do przekazania Nagrody, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodziców na wzięcie udziału w Konkursie.
    15.   Uchybienie któremukolwiek z obowiązków wskazanych w powyższym ustępie pozbawia Uczestnika prawa do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane przez Uczestników bądź błędy techniczne leżące po stronie Uczestnika.
    16.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub całości nagród przewidzianych Regulaminem w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, braku wystarczającej liczby Zgłoszeń lub usterek i błędów natury technicznej niezależnych od Organizatora, a także jeśli zgłoszenia Uczestników, w subiektywnej ocenie Organizatora, będą niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w Regulaminie.
    17.   Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród w Konkursie, jeśli przyznanie którejś z nagród będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Organizator przyzna nagrody w postaci innych produktów o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród.
    18.   Nagrody zostaną wysłane do 30 dni roboczych od otrzymania od Laureatów informacji, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.
    19.   W przypadku naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, a w przypadku gdy okoliczność ta ujawniła się po wręczeniu nagrody, Organizator może żądać jej zwrotu, a także kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu przyznania Nagrody, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do jej zwrotu.
    20.   Organizator nie wydaje i nie wystawia jakichkolwiek zaświadczeń, certyfikatów bądź innych dokumentów o podobnym charakterze potwierdzających:
          a)   zgłoszenie danego słowa / wyrażenia / określenia oraz ich definicji do Konkursu,
          b)   autorstwo zgłoszonych słów / wyrażeń / określeń oraz ich definicji
          c)   zwycięstwo w Konkursie.
 
§ 7. Reklamacje
    1.   Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem „Młodzieżowe Słowo Roku”, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie.
    2.   Reklamacja winna zawierać: dane zgłaszającego [imię, nazwisko, adres, e-mail], a także okoliczności uzasadniające jej złożenie.
    3.   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą listowną, chyba że wyrazi w reklamacji zgodę na przekazanie odpowiedzi drogą elektroniczną.
    4.   Reklamacje spóźnione lub niezawierające danych niezbędnych do przygotowania odpowiedzi nie będą rozpatrywane.
    5.   Decyzja Jury w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik, w razie dalszych roszczeń, może dochodzić ich w drodze postępowania sądowego.
 
§ 8. Prawa własności intelektualnej. Przetwarzanie danych osobowych
    1.   W ramach udziału w Konkursie, z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania dalszych licencji, licencji na korzystanie ze słów/określeń/wyrażeń stanowiących element Zgłoszenia wraz z ich definicjami [zwanych dalej „Pracami (Konkursowymi)”], bez ograniczeń czasowych, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:
          a)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Prac Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Prac Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
          b)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
          c)   w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych w sposób inny niż określony w ust. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie), w tym w zakresie wykorzystania Prac Konkursowych w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy),
          d)   wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
    2.   Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w powyższym ustępie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
    3.   Uczestnik upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
    4.   Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie praw objętych niniejszym paragrafem, nie powinien brać udziału w Konkursie.
    5.   Uczestnik poprzez złożenie Pracy Konkursowej oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191), że Praca Konkursowa przez niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych, a w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Prac Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego z Pracą Konkursową, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.
    6.   Organizator nie jest zobowiązany do uwzględnienia Prac Konkursowych w jakichkolwiek wydawnictwach Organizatora, w tym: w leksykonach, encyklopediach bądź słownikach.
    7.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. W razie pytań związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora pod adresem: iod@pwn.pl.
    8.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), doręczenia nagród Laureatom oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrzenia reklamacji.
    9.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu jego rozstrzygnięcia i doręczenia Nagród, bądź odwołania zgody, gdy nastąpi to przed jego rozstrzygnięciem. Dane osobowe osób składających Reklamacje będą przetwarzane do czasu ich rozpatrzenia.
    10.   Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia Nagród.
    11.   Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
    12.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    13.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
    14.   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 
§ 9. Prawa i obowiązki Organizatora
    1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
    2.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
          a)   biorą udział w konkursie z użyciem fikcyjnych danych, w tym fikcyjnego konta poczty elektronicznej;
          b)   prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
          c)   prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
          d)   prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
    3.   W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.
    4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie może wziąć udziału w Konkursie z następujących przyczyn:
          a)   ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych [w tym: poczty elektronicznej], które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
          b)   połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych w związku ze zgłoszeniem,
          c)   naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 
§ 10. Postanowienia końcowe
    1.   Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na Stronie.
    2.   O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu wszyscy uczestnicy będą powiadomieni za pośrednictwem Strony.
 
Dodano: 17.10.2018, zaktualizowano: 16.10.2020
 
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego