Regulamin

Regulamin
 
Regulamin Plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2023
    (zwany dalej „Regulaminem”)
 
§ 1. Organizator Plebiscytu
    1.   Organizatorem Plebiscytu o nazwie Młodzieżowe Słowo Roku edycja 2023 (zwanego dalej „Plebiscytem”) jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. w Warszawie (02-460), ul. Daimlera 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000067444, kapitał zakładowy w wysokości 4.250.606 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-01-52-235 („Organizator”) pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego.
    2.   Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Plebiscytu.
    3.   Plebiscyt będzie prowadzony na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl administrowanej przez Organizatora (dalej zwaną „Stroną”).
    4.   Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. 2049 tj. z dn. 26.11.2020 r.).
 
§ 2. Fundator nagrody w Plebiscycie
    Fundatorem nagród w Plebiscycie jest Organizator.
 
§ 3. Czas trwania Plebiscytu
    Plebiscyt rozpocznie się w dniu 11.10.2023 o godzinie 12:00 i kończy się najpóźniej 30.11.2023 o godzinie 12:00.
 
§ 4. Wgląd w Regulamin
    Regulamin jest udostępniony na Stronie.
 
§ 5. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie
    1.   Uczestnikiem Plebiscytu tj.; dokonującym zgłoszenia oraz głosującym (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych lub małoletnie tj., które ukończyły 13. rok życia i przedstawią zgodę rodzica lub opiekuna prawnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Przekazanie ww. zgody Organizatorowi jest warunkiem wydania Nagrody.
    2.   Uczestnikiem nie mogą być pracownicy Organizatora lub Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z danym podmiotem w okresie trwania Plebiscytu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
§ 6. Zasady Plebiscytu
    1.   Celem Plebiscytu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń roku 2023.
    2.   W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Plebiscytu Organizator powoła Jury Plebiscytowe (zwane dalej „Jury”). Do zadań Jury należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, a w szczególności:
          a.   moderowanie zgłoszeń do Plebiscytu (Jury zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Plebiscytu słów/wyrażeń naruszających standardy publicznej dyskusji – patrz § 6 ust. 7.1);
          b.   wskazanie w postępowaniu dwuetapowym (patrz § 6 ust. 5) słów/wyrażeń zwycięskich, a tym samym wyłonienie zwycięzców etapu I Plebiscytu, którzy zgłosili ww. słowa/wyrażenia (zwanych dalej „Laureatami”),
          c.   zapewnienie stosowania Regulaminu w toku Plebiscytu, w szczególności w zakresie wyłonienia Laureatów oraz przyznania im nagród zgodnie z Regulaminem,
          d.   udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.
    3.   Aby wziąć udział w Plebiscycie, Uczestnik, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie (zwanego dalej „Formularzem”), winien:
          a.   zgłosić słowo/wyrażenie, które – w jego ocenie – w roku 2023 jest wśród młodzieży najbardziej popularne/najciekawsze, a także podać jego definicję;
          b.   podać swoje dane osobowe (e-mail, przedział wiekowy, status oraz obszar zainteresowań <dwa ostatnie – opcjonalnie>);
          c.   zaakceptować Regulamin;
          d.   potwierdzić prawdziwość podanego w Formularzu adresu e-mail poprzez kliknięcie w link wysłany przez Organizatora na podany w Formularzu adres e-mail.
    4.   Wypełniając Formularz, Uczestnik może również poprosić o przesłanie mu na podany adres e-mail bezpłatnego e-booka (o ile został on umieszczony do pobrania), pod warunkiem, że Uczestnik ten wyrazi dobrowolnie zgodę marketingową w Formularzu.
    5.   Młodzieżowe Słowo Roku zostanie wyłonione w dwuetapowym głosowaniu:
       5.1   I ETAP (od 11.10.2023 r. godz. 12:00 do 8.11.2023 r. do godz. 12:00): Uczestnicy Plebiscytu zgłaszają słowa/wyrażenia wraz z definicjami. Od 9.11.2023 r. Jury analizuje zgłoszenia i przygotuje listę słów/wyrażeń, które spełniają jednocześnie dwa warunki:
          a.   są najczęściej zgłaszane
          b.   są zgodne z Regulaminem.
       5.2   II ETAP (od 15.11.2023 r. godz. 12:00 do 30.11.2023 r. do godz. 12.00): w tym okresie Organizator będzie prezentował na Stronie listę słów/wyrażeń wybraną przez Jury po zakończeniu I etapu, a internauci będą oddawać głosy na słowa/wyrażenia z tej listy. W Plebiscycie zwycięży słowo albo wyrażenie, które w II etapie uzyska największą liczbę głosów.
    6.   Spośród Uczestników, których zgłoszenia znajdują się na liście opracowanej przez Jury po zakończeniu I etapu zostaną wyłonione osoby, które otrzymają Nagrodę Jury. Jury przyzna swoją nagrodę (z możliwymi podkategoriami) Uczestnikom, którzy zgłosili słowa/wyrażenia (wraz z definicjami), które spełniają łącznie dwa warunki:
          a.   są zgodne z Regulaminem;
          b.   wyróżniają się pod względem językowym (Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, trafność w opisywaniu rzeczywistości, humor lub inne cechy świadczące o specyfice zgłaszanych wyrażeń).
       6.1   Jury przyzna jedną Nagrodę Główną i 2 Wyróżnienia.
       6.2   Ogłoszenie zwycięskich słów/wyrażeń w kategorii Nagroda Jury i Laureatów następuje w momencie ogłoszenia wyników całego Plebiscytu.
    7.   Zasady analizy przez Jury zgłoszeń I ETAPU.
       7.1 Po analizie merytorycznej zgłoszeń I ETAPU, Jury może wyeliminować z Plebiscytu słowa/wyrażenia, które są sprzeczne z celem Plebiscytu albo zostały nagrodzone w poprzednich edycjach Plebiscytu. Do słów/wyrażeń sprzecznych z Plebiscytem należą w szczególności słowa/wyrażenia:
          a)   wulgarne, obraźliwe bądź naruszające dobre obyczaje;
          b)   zawierające treści niezgodne z prawem;
          c)   nawołujące do nietolerancji/przemocy;
          d)   należące do mowy nienawiści;
          e)   eskalujące napięcie i uwikłane w konkretny spór polityczny/społeczny, np. hasła kampanii wyborczych, demonstracji ulicznych;
          f)   odnoszące się do konkretnych osób, miejsc, organizacji (w tym: stanowiących imiona, nazwiska, pseudonimy, jednoznaczne przezwiska, nazwy partii politycznych, organizacji społecznych, firm);
          g)   będące elementem nieregulaminowych akcji, mających na celu wpłyniecie na wynik Plebiscytu.
    Podczas analizy zgłoszeń Jury może się konsultować z przedstawicielami młodzieży szkolnej.
    Od decyzji Jury o wyeliminowaniu zgłoszenia z Plebiscytu Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
    8.   W drugim etapie Plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku Uczestnicy głosują na jedno z opublikowanej przez Organizatora w II etapie listy słów/wyrażeń. Żadne z wyłonionej listy zgłoszeń finałowych nie zostanie usunięte z Plebiscytu.
    9.   Każdy Uczestnik, identyfikowany za pośrednictwem adresu e-mail, może dokonać w pierwszym etapie Plebiscytu wielu zgłoszeń.
    10.   Dane słowo/wyrażenie może być zgłoszone przez więcej niż jednego Uczestnika, ale Uczestnik może zgłosić dane słowo/wyrażenie tylko jeden raz w ramach Plebiscytu.
    11.   Każdy głosujący, (głosującym może być również Uczestnik), identyfikowany za pośrednictwem adresu e-mail, może w drugim etapie Plebiscytu oddać tylko jeden głos.
    12.   Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Plebiscycie.
    13.   Nagrodą w Plebiscycie są zestawy publikacji ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.:
          a.   Nagroda główna – zestaw publikacji o łącznej wartości 271,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych, zero groszy) brutto, w skład których wchodzą publikacje, których wydawcą jest Organizator [„Polszczyzna na co dzień”, „Kultura zachowań językowych w internecie”, „Dwa słowa o słowach“ oraz „Słownik języka polskiego PWN“] (zwane dalej „Nagrodą”).
          b.   Wyróżnienia – 2 zestawy publikacji o wartości 177 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych, zero groszy) brutto każdy, w skład których wchodzą publikacje, których wydawcą jest Organizator [„Kultura zachowań językowych w internecie”, „Dwa słowa o słowach“ oraz „Słownik języka polskiego PWN“] (zwane dalej „Wyróżnieniem”).
    14.   Nagród nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
    15.   Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi nie później niż do 31.12.2023 r., za pośrednictwem Strony. O zwycięstwie w Plebiscycie Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zgłoszeniu, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników Plebiscytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
    16.   W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości informującej o wygranej, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w mailu zwrotnym dane niezbędne do przekazania Nagrody tj.: imię i nazwisko, adres do doręczenia Nagrody, a w przypadku Laureatów małoletnich, którzy ukończyli 13. rok życia – zgodę rodziców na wzięcie udziału w Plebiscycie (skan).
    17.   Uchybienie któremukolwiek z obowiązków wskazanych w powyższym ustępie pozbawia Uczestnika prawa do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
    18.   Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub całości Nagrody/Wyróżnień przewidzianych Regulaminem w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, braku wystarczającej liczby zgłoszeń lub usterek i błędów natury technicznej niezależnych od Organizatora, a także jeśli zgłoszenia Uczestników, w ocenie Organizatora, będą niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w Regulaminie.
    19.   Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród w Plebiscycie, jeśli przyznanie Nagrody/Wyróżnień będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Organizator przyznaje nagrody/wyróżnienia w postaci innych produktów o wartości identycznej lub zbliżonej do Nagrody/Wyróżnień.
    20.   Nagroda/Wyróżnienia zostaną wysłane do 30 dni roboczych od otrzymania od Laureatów informacji, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu.
    21.   W przypadku naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Plebiscycie, a w przypadku gdy okoliczność ta ujawniła się po wręczeniu Nagrody/Wyróżnienia, Organizator może żądać jej zwrotu, a także kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu przyznania Nagrody/Wyróżnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do jej zwrotu.
    22.   Organizator ani Uniwersytet Warszawski nie wydają i nie wystawiają jakichkolwiek zaświadczeń, certyfikatów bądź innych dokumentów o podobnym charakterze potwierdzających:
          a.   zgłoszenie danego słowa/wyrażenia oraz ich definicji do Plebiscytu,
          b.   autorstwo zgłoszonych słów/wyrażeń oraz ich definicji,
          c.   zwycięstwo w Plebiscycie.
 
§ 7. Reklamacje
    1.   Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Plebiscytu należy kierować na piśmie, listem poleconym, w maksymalnym terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Plebiscytu, na adres Organizatora: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem „Młodzieżowe Słowo Roku 2023”, w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników Plebiscytu na Stronie.
    2.   Reklamacja winna zawierać: dane zgłaszającego [imię, nazwisko, adres, e-mail], a także okoliczności uzasadniające jej złożenie.
    3.   Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą listowną, chyba że wyrazi w reklamacji zgodę na przekazanie odpowiedzi drogą elektroniczną.
    4.   Reklamacje spóźnione lub niezawierające danych niezbędnych do przygotowania odpowiedzi nie będą rozpatrywane.
    5.   Decyzja Jury w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik, w razie dalszych roszczeń, może dochodzić ich w drodze postępowania sądowego.
 
§ 8. Prawa własności intelektualnej. Przetwarzanie danych osobowych
    1.   Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jego zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich. W przypadku, gdy w związku ze zgłoszeniem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik, który dokonał zgłoszenia. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego ze zgłoszeniem, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.
    2.   Organizator nie jest zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonego słowa/wyrażenia w jakichkolwiek wydawnictwach Organizatora, w tym: w leksykonach, encyklopediach bądź słownikach.
    3.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. W razie pytań związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora pod adresem: iod@pwn.pl.
    4.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Plebiscytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), doręczenia nagród Laureatom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Niezależnie od powyższego, dane osobowe osób, które oddały głos w II Etapie Plebiscytu będą przetwarzane w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
    5.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia Plebiscytu i doręczenia Nagród, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Plebiscycie. Dane osobowe osób składających Reklamacje będą przetwarzane do czasu ich rozpatrzenia, a także przez czas dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Reklamacji.
    6.   Dane osobowe Uczestników mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia Nagród.
    7.   Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
    8.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
    9.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
    10.   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
    11.   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników, którzy podali adres e-mail w celu otrzymania bezpłatnego e-booka oraz wyrazili zgodę marketingową w odpowiednim formularzu współadministratorami danych osobowych są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej PWN, tj.: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. oraz ePWN Sp. z o.o. – obie spółki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 („Grupa PWN”).
    12.   Dane osobowe Uczestników, o których mowa w ust. 11 powyżej będą przetwarzane dodatkowo w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
    13.   Uczestnik może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Grupie PWN w Polityce Prywatności pod adresem: https://sjp.pwn.pl/prywatnosc.
 
§ 9. Prawa i obowiązki Organizatora
    1.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
    2.   Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Plebiscycie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
          a)   biorą udział w Plebiscycie z użyciem fikcyjnych danych, w tym fikcyjnego konta poczty elektronicznej;
          b)   prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
          c)   prowadzą działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Plebiscytu,
          d)   prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Uniwersytetu Warszawskiego lub godzą w ich wizerunek.
    3.   W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Plebiscytu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Plebiscytu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.
    4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie może wziąć udziału w Plebiscycie z następujących przyczyn:
          a)   ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych [w tym: poczty elektronicznej], które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie,
          b)   połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych w związku ze zgłoszeniem,
          c)   naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 
§ 10. Postanowienia końcowe
    1.   Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na Stronie.
    2.   O zakończeniu lub zmianie zasad Plebiscytu wszyscy uczestnicy będą powiadomieni za pośrednictwem Strony.
 
Załącznik nr 1
Pobierz załącznik: Zgoda_rodzica_opiekuna.pdf
 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w Plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2023
 
 
Dane Uczestnika:
    Imię………………………………………
    Nazwisko…………………………………
    Adres zam.:…………………………………
    Nr domu………. nr lokalu…………………
    Kod pocztowy/miejscowość……………….
    Data ur. lub PESEL…………………………
 
Dane rodzica/opiekuna prawnego* Uczestnika
    Imię………………………………………
    Nazwisko…………………………………
    Adres zam.:…………………………………
    Nr domu………. nr lokalu…………………
    Kod pocztowy/miejscowość……………….
    PESEL………………………………………
    Adres e-mail………………………………….
 
    Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym/rodzicem* ww. uczestnika
    Wyrażam zgodę na udział uczestnika w Plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku (edycja ........ r.)
 
    Akceptuję regulamin Plebiscytu dostępny na stronie ………………..
 
 
    ……………………………   ………………………………   
 
    Podpis uczestnika                          Podpis rodzica/opiekuna pr.      
 
 
 
    …………………………………
 
    Miejscowość i data
 
 
    * Niepotrzebne skreślić
 
 
 
Zaktualizowano: 19.09.2023
 
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego