masy

Słownik języka polskiego PWN*

masy «szerokie kręgi społeczeństwa»
masami «w wielkich ilościach, masowo»
masa
1. «bezkształtna, ciastowata substancja; też: substancja skrzepnięta lub zbita»
2. «wielka ilość czegoś; też: wielkie skupisko ludzi»
3. «wielki przedmiot lub przedmioty widziane w niewyraźnych zarysach»
4. «wielkość fizyczna określająca zachowanie się ciała pod wpływem działających na niego sił»
5. «zespół metalowych części urządzenia, które normalnie nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą»
masę «bardzo dużo»
masa atomowa (względna) «masa atomu danego pierwiastka chemicznego, odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy»
masa cząsteczkowa (względna) «masa danej cząsteczki odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy, obliczana jako suma mas atomowych pierwiastków tworzących cząsteczkę»
masa krytyczna «najmniejsza ilość materiału rozszczepialnego, konieczna do tego, by mogła zajść i utrzymać się jądrowa reakcja łańcuchowa»
masa molowa «masa jednego mola atomów lub cząsteczek, liczbowo równa masie atomowej lub cząsteczkowej»
masa perłowa «wewnętrzna warstwa muszli mięczaków, mieniąca się tęczowo, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych i inkrustacji»
masa plastyczna «tworzywo sztuczne»
masa relatywistyczna «masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia»
masa spadkowa «mienie pozostałe po zmarłym, dzielone między spadkobierców»
masa spoczynkowa «masa ciała będącego w spoczynku względem danego układu odniesienia»
masa towarowa, rynkowa «ogólna ilość towaru na rynku»
masa upadłościowa «majątek pozostały po ogłoszeniu przez sąd niewypłacalności dłużnika, podlegający podziałowi między wierzycieli»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego