teoria

Słownik języka polskiego PWN*

teoria
1. «całościowa koncepcja zawierająca opis i wyjaśnienie określonych zjawisk i zagadnień; też: czyjakolwiek koncepcja na określony temat»
2. «dział nauki o literaturze, kulturze, sztuce itp. zajmujący się systematyzowaniem pojęć i twierdzeń leżących u podstaw tych dziedzin»
3. «teza jeszcze nieudowodniona lub nieznajdująca potwierdzenia w praktyce»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
kinetyczna teoria materii «teoria zakładająca, że materia składa się z atomów będących w ciągłym ruchu»
teoria estymacji «dział statystyki matematycznej poświęcony zagadnieniom szacowania nieznanych parametrów badanej populacji generalnej»
teoria ewolucji «teoria, według której poszczególne gatunki organizmów roślinnych i zwierzęcych powstawały z innych gatunków w drodze powolnych, długotrwałych przemian»
teoria gier «dział matematyki zajmujący się badaniem modeli sytuacji konfliktowych na przykładzie gier»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»
teoria koherencji «teoria filozoficzna, w myśl której prawdziwość sądu polega na jego niesprzeczności względem sądów uprzednio przyjętych»
teoria kontrakcji «teoria, zgodnie z którą przemieszczenia mas skalnych w skorupie ziemskiej są spowodowane kurczeniem się wnętrza Ziemi»
teoria kwantów «teoria fizyczna opisująca procesy, w których biorą udział mikrocząsteczki»
teoria liczb «dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb całkowitych, liczb wymiernych oraz liczb algebraicznych»
teoria mnogości «dział matematyki zajmujący się badaniem ogólnych właściwości zbiorów, bez względu na naturę elementów, z jakich się te zbiory składają»
teoria państwa i prawa «dyscyplina prawnicza zajmująca się podstawowymi zagadnieniami państwa i prawa»
teoria poznania «dział filozofii traktujący o przedmiocie, treści, procesach, sposobach, granicach i kryteriach ludzkiego poznania»
• teoriopoznawczy
teoria względności «dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego