inteligencja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•teligen•cja -cji, -cję
Klub In•teligen•cji Katolic•kiej Klubu In•teligen•cji Katolic•kiej (skrót: KIK)

Słownik języka polskiego PWN*

inteligencja
1. «zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych»
2. «ogół ludzi wykształconych i wykonujących zawodowo pracę umysłową»

• inteligencki • inteligent • inteligentka
inteligencja emocjonalna «zdolność kontrolowania własnych emocji oraz odczytywania emocji innych ludzi i wpływania na nie»
sztuczna inteligencja «dział informatyki badający reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący programy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego