Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
dnia następnego po opłaceniu uzupełniającej składki.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§ 7
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego.
2. Umowę uważa się za zawartą z chwilą opłacenia składki lub pierwszej raty składki, jeżeli przyjęto taką formę płatności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUiR " W AR T A" SA potwierdza dokumentem ubezpieczenia - polisą.
4. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonego przez niego wniosku lub ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań, TUiR "WARTA" SA poinformuje ubezpieczającego o tym fakcie na piśmie przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając co najmniej siedmiodniowy termin na złożenie
dnia następnego po opłaceniu uzupełniającej składki.<br><br>Zawarcie umowy ubezpieczenia<br>§ 7<br>1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego.<br>2. Umowę uważa się za zawartą z chwilą opłacenia składki lub pierwszej raty składki, jeżeli przyjęto taką formę płatności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.<br>3. Zawarcie umowy ubezpieczenia TUiR " W AR T A" SA potwierdza dokumentem ubezpieczenia - polisą.<br>4. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonego przez niego wniosku lub ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań, TUiR "WARTA" SA poinformuje ubezpieczającego o tym fakcie na piśmie przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając co najmniej siedmiodniowy termin na złożenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego