osoba

Wielki słownik ortograficzny PWN

osoba -bie, -bę; osób (skrót: os.)

Słownik języka polskiego PWN

osoba
1. «jednostka ludzka»
2. «kategoria gramatyczna czasowników wskazująca na to, w jaki sposób jest zaangażowany w przekazanie informacji wykonawca czynności oznaczanej przez czasownik, lub też kto doświadcza stanu określanego przez czasownik»
3. «postać występująca w utworze literackim»
osoba duchowna «ksiądz lub zakonnik»
osoba fizyczna «wobec prawa: każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci»
osoba prawna «jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego»
osoba prywatna «osoba niereprezentująca (w danej sprawie) żadnej instytucji, urzędu, władzy itp., działająca we własnym imieniu»
osoba publiczna «osoba reprezentująca jakąś instytucję, urząd, władzę itp., działająca w imieniu tego urzędu»
osoba towarzysząca «ktoś, kto towarzyszy zaproszonej osobie w czasie oficjalnej uroczystości»
osoba urzędowa «osoba występująca lub działajaca z tytułu swego urzędowego stanowiska»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

osoba ludzka?
18.03.2004
Czy poprawne są często spotykane wyrażenia: osoba ludzka, więzi międzyosobowe?
osoba ludzka raz jeszcze
23.03.2004
W kwestii, czy zwrot osoba ludzka jest poprawny, wyjaśniam, że o ile brzmi on dziwnie w języku potocznym (np. w zdaniu: w windzie mieszczą się 3 osoby ludzkie), o tyle jest przyjęty i zrozumiały w filozofii i teologii, gdzie mówi się o osobach ludzkich np. w odróżnieniu do Osób Boskich. Analogiczna uwaga dotyczy więzi międzyludzkich i więzi międzyosobowych. Ponadto trzeba widzieć, że wyrażenie jednostka ludzka ma w filozofii i teologii inny sens niż osoba ludzka.
Paweł Borkowski
Osoba czy firma?
7.01.2015
Witam!
Mając na myśli firmę, to poprawną formą jest „Zadzwoń do Tauronu” czy „Zadzwoń do Taurona”? do Falubazu czy Falubaza? Mając na myśli imię (Tauron) czy kibica drużyny żużlowej (Falubaz), wybierzemy końcówkę -a, a co w przypadku samej firmy? Proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam
Paweł

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że myśli te nie odpowiadają temu, co reprezentujesz sobą jako osoba dorosła, łatwiej Ci będzie z nich zrezygnować.

    Noś na przegubie...
  • ... poznać budynek szkoły, no i oczekiwania pani dyrektor wobec mojej osoby - tłumaczy pan Wiesław.
    Kierująca szkołą Agata Kołodziejczyk przechadzała się po...
  • ... mogą być odbierane w oddziale PKO przez posiadacza konta lub osoby przez niego upoważnione, nie rzadziej jednak niż co 30 dni...

Encyklopedia PWN

filoz. jednostkowy byt rozumny, zdolny do podejmowania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności;
językozn. forma czasownika wyrażająca jego relację jako orzeczenia względem podmiotu;
prawo każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci;
prawo jednostka organizacyjna powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego, mający zdolność do występowania w obrocie prawnym jako podmiot praw i obowiązków, np. w Polsce Skarb Państwa, przedsiębiorstwa, banki, spółki akcyjne, fundacje;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego