próba

Słownik języka polskiego PWN*

próba
1. «badanie mające na celu sprawdzenie czegoś»
2. «wysiłek podjęty w celu dokonania czegoś»
3. «niewielka ilość jakiejś substancji, jakiegoś wyrobu itp. pobrana do przeprowadzenia określonych badań»
4. «spotkanie osób przygotowujących sztukę, koncert itp., w czasie którego ćwiczą oni poszczególne sceny»
5. «trudna sytuacja, w której ujawnia się prawdziwa wartość kogoś lub czegoś»
6. «wynik czyichś starań, doświadczeń, dający o nich jakieś wyobrażenie»
7. «potwierdzenie, dowód czegoś»
8. «zawartość metalu szlachetnego w stopie z innymi metalami; też: znak stempla urzędu probierczego określający zawartość metalu szlachetnego w danym wyrobie»
9. «w analizie chemicznej: ustalony sposób postępowania mający na celu stwierdzenie obecności lub nieobecności danej substancji w badanym materiale»
10. «wyłoniona z jakiejś zbiorowości grupa jednostek, podlegająca bezpośredniemu badaniu, na podstawie którego wnioskuje się o własnościach całej zbiorowości»
próba ciążowa «badanie mające na celu wczesne stwierdzenie ciąży»
próba czytana «pierwsza próba przedstawienia, podczas której aktorzy czytają swoje role»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego