nazwa
Zasady pisowni i interpunkcji
[51] 14.2. Pisownia s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
[125] 20.26. Nazwy absolwentów szkół, utworzone od imion własnych ludzi bądź nazw miejscowości, w której znajduje się szkoła
[91] 18.34. Nazwy pospolite użyte w funkcji nazw własnych osób i miejsc
[70] 18.13. Nazwy świąt i dni świątecznych w odróżnieniu od ich nazw opisowych
[113] 20.14. Nazwy urzędów, władz, instytucji, organizacji, zakładów używane w znaczeniu nazw pospolitych
[129] 20.30. Przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów, miejscowości, narodów, plemion, niebędące nazwami geograficznymi
[131] 20.32. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych, a nie jako jednostkowe nazwy
77. Adaptacja ortograficzna i odmiana rosyjskich nazw własnych
[309] 77.A. Nazwy geograficzne
[273] 72.A. Nazwy łacińskie
[290] 73.A. Pisownia greckich nazw własnych – transliteracja
72.B. Najważniejsze zasady polszczenia łacińskich nazw własnych
[291] 73.B. Pisownia greckich nazw własnych – transkrypcja
[446] 98.C.3. Cudzysłów użyty do wyodrębnienia niektórych nazw własnych
[320] 78.C.1. Nazwy geograficzne od dawna spolszczone
[327] 79.C.1. Nazwy geograficzne od dawna spolszczone
79.C. Polszczenie białoruskich nazw własnych
78.C. Polszczenie ukraińskich nazw własnych
IX. Pisownia nazw własnych
[82] 18.25. Jedno- i wielowyrazowe nazwy dzielnic, ulic, placów, rynków, ogrodów, parków, bulwarów, budowli, zabytków, obiektów sportowych
[79] 18.22. Jedno- i wielowyrazowe nazwy własne państw, regionów, prowincji, stanów, miast, osiedli, wsi, przysiółków itp.
[83] 18.26. Jedno- i wielowyrazowe nazwy własne przedsiębiorstw i lokali
[80] 18.23. Jednowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe
[87] 18.30. Jednowyrazowe nazwy nagród
[76] 18.19. Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych, tytuły audycji, słuchowisk, widowisk
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[74] 18.17. Nazwy czcionek komputerowych
[118] 20.19. Nazwy członków bractw, zgromadzeń zakonnych
[66] 18.9. Nazwy członków narodów, ras i szczepów
[120] 20.21. Nazwy członków partii, stronnictw politycznych, organizacji społecznych, członków zespołów artystycznych i sportowych, więźniów obozów koncentracyjnych itp.
[119] 20.20. Nazwy członków społeczności wyznaniowych
[100] 20.1. Nazwy dni tygodnia
[68] 18.11. Nazwy dynastii
[88] 18.31. Nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych
[107] 20.8. Nazwy gatunkowe modlitw i nabożeństw, utworów literackich i naukowych, utworów muzycznych, programów radiowych i telewizyjnych itp.
[116] 20.17. Nazwy godności
[64] 18.7. Nazwy hipotetycznych mieszkańców planet
[71] 18.14. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[110] 20.11. Nazwy jednostek monetarnych, także utworzone od imion własnych
[75] 18.18. Nazwy języków programowania, programów i systemów komputerowych
[104] 20.5. Nazwy kierunków filozoficznych, kulturowo-artystycznych, społeczno-politycznych itp., utworzonych od nazwisk ich twórców
[101] 20.2. Nazwy miesięcy
[63] 18.6. Nazwy mieszkańców części świata
[65] 18.8. Nazwy mieszkańców krajów
[124] 20.25. Nazwy mieszkańców miast, osiedli i wsi
[67] 18.10. Nazwy mieszkańców terenów geograficznych
[265] 70.5. Nazwy nieodmienne
[78] 18.21. Nazwy obiektów astronomicznych
[106] 20.7. Nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów
[103] 20.4. Nazwy okresów, epok i prądów kulturalnych
[94] 18.37. Nazwy okresów, epok, prądów kulturalno-filozoficznych
[102] 20.3. Nazwy okresów kalendarzowych
[128] 20.29. Nazwy okręgów administracyjnych współczesnych i historycznych, wyodrębnionych w strukturach kościelnych i państwowych
[86] 18.29. Nazwy orderów i odznaczeń
[98] 19.2. Nazwy osób, do których się zwracamy w listach, podaniach (...)
[109] 20.10. Nazwy różnego rodzaju wytworów przemysłowych
[114] 20.15. Nazwy sejm, senat, izba, izba ustawodawcza, jeśli są używane w znaczeniu nazw pospolitych
[126] 20.27. Nazwy stron świata
[111] 20.12. Nazwy sztucznych języków międzynarodowych
[108] 20.9. Nazwy tańców
[92] 18.35. Nazwy uosobionych pojęć oderwanych
[85] 18.28. Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych
[105] 20.6. Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych
[264] 70.4. Nazwy zakończone na -e
[263] 70.3. Nazwy zakończone na -o
[117] 20.18. Nazwy żołnierzy
[123] 20.24. Niejednostkowe nazwy istot będących wytworem fantazji lub przedmiotem wierzeń religijnych
[261] 70.1. Nieodmienne obce nazwy geograficzne
[260] 70. Odmiana i pisownia obcych nazw geograficznych
[262] 70.2. Odmienne nazwy geograficzne
73. Pisownia greckich nazw własnych
72. Pisownia łacińskich nazw własnych
[184] 48. Pisownia nazw miejscowości typu Bielsko-Biała, Świeradów-Zdrój, Warszawa-Śródmieście
59. Pisownia obcych nazw własnych. Uwagi wstępne
[43] 13.7. Pisownia przymiotników od nazw miejscowych
[235] 59.4. Pochodzenie nazwy własnej a sposób zapisu i odmiany
[220] 56.3. Pomijanie w skrótowcach niektórych elementów występujących w pełnych nazwach:
[112] 20.13. Potocznie używane jednoczłonowe nazwy roślin
[121] 20.22. Rzeczowniki utworzone od imion własnych, używane jako nazwy pospolite
[122] 20.23. Rzeczowniki utworzone od nazw własnych ludzi oraz istot mitologicznych, używane w znaczeniu pospolitym
[93] 18.36. Skrócone nazwy instytucji i ich działów
[207] 55.3. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski
[208] 55.4. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski
[209] 55.5. Skrót obcych nazw wielowyrazowych
[216] 55.12. Skróty nazw gwiazdozbiorów i ksiąg biblijnych
[215] 55.11. Symbole nazw pierwiastków chemicznych
[72] 18.15. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych
[271] 71.6. Utrwalone w ortografii cechy fonetyczne nazw własnych
[96] 18.39. Wielka litera wewnątrz wyrazów będących nazwą własną (...)
[81] 18.24. Wielowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe
[95] 18.38. Wielowyrazowe nazwy kierunków literackich (...)
71. Zapisywanie słowiańskich nazw własnych zawierających swoiste znaki łacińskie
[268] 71.3. Zapisywanie słowiańskich nazw własnych zawierających znaki łacińskie: t', d', ň, đ
74. Zasady polszczenia imion i nazw greckich
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego