Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
struktura podłoża. Wyróżnia się grupę zbiorowisk występujących tylko na podłożu wapiennym (klasa Elyno-Seslerietea) i bezwapiennym (klasa Caricetea curvulea). Na żyznych siedliskach, charakteryzujących się żywym przepływem dobrze natlenionej wody, rozwijają się różnorodne zbiorowiska zarośli i ziołorośli (z klasy Betulo-Adenostyletea). Geograficzna. Duża. Wyróżnia się grupę zbiorowisk sudeckich, zachodniokarpackich (Tatry, Pilsko, Babia Góra i Pieniny) oraz wschodniokarpackich, występujących u górnej granicy lasu i w piętrze kosówki w Bieszczadach i dalej na wschód. Antropogeniczna. Omawiane zbiorowiska są jedynie fragmentarycznie wykorzystywane jako okresowe pastwiska. Istotnym zagrożeniem dla nich jest ich rozdeptywanie przez masowy ruch turystyczny.

B. Cechy bioklimatu warstwy rekreacyjnej

Insolacja. W halach wysokogórskich
struktura podłoża. Wyróżnia się grupę zbiorowisk występujących tylko na podłożu wapiennym (klasa Elyno-Seslerietea) i bezwapiennym (klasa Caricetea curvulea). Na żyznych siedliskach, charakteryzujących się żywym przepływem dobrze natlenionej wody, rozwijają się różnorodne zbiorowiska zarośli i ziołorośli (z klasy Betulo-Adenostyletea). Geograficzna. Duża. Wyróżnia się grupę zbiorowisk sudeckich, zachodniokarpackich (Tatry, Pilsko, Babia Góra i Pieniny) oraz wschodniokarpackich, występujących u górnej granicy lasu i w piętrze kosówki w Bieszczadach i dalej na wschód. Antropogeniczna. Omawiane zbiorowiska są jedynie fragmentarycznie wykorzystywane jako okresowe pastwiska. Istotnym zagrożeniem dla nich jest ich rozdeptywanie przez masowy ruch turystyczny. <br><br>&lt;tit&gt;B. Cechy bioklimatu warstwy rekreacyjnej&lt;/&gt;<br><br> Insolacja. W halach wysokogórskich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego