pismo

Słownik języka polskiego PWN*

pismo
1. «zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; też: ogół liter składających się na dany alfabet»
2. «właściwy komuś sposób kreślenia liter i cyfr»
3. «wyrażanie myśli za pomocą znaków graficznych, umiejętność pisania»
4. «tekst napisany ręcznie lub maszynowo na kartce lub kartkach papieru»
5. «zebrane utwory literackie, publicystyczne itp.»
6. «publikacja wydawana w stałych terminach; też: egzemplarz tej publikacji»

• pisemko
pismo alfabetyczne «pismo, w którym poszczególnym dźwiękom odpowiadają oddzielne znaki – litery»
pismo demotyczne «staroegipskie pismo powstałe z uproszczonego pisma hieratycznego»
pismo gotyckie zob. gotyk w zn. 2.
pismo hieratyczne «pismo staroegipskie powstałe z częściowego uproszczenia hieroglifów»
pismo hieroglificzne «staroegipskie pismo obrazkowe, składające się z hieroglifów»
pismo ideograficzne «pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia»
pismo klinowe «pismo używane w starożytnej Mezopotamii, składające się ze znaków przedstawiających kombinację małych klinów wyciskanych rylcem na glinianych tabliczkach»
pismo kufickie «ozdobne pismo arabskie używane w VII–X w., później wykorzystywane jako motyw ornamentacyjny»
pismo linearne «pismo sylabiczne powstałe na Krecie, którego znaki stawiano między poziomymi liniami»
pismo nutowe, muzyczne «system znaków graficznych do notacji muzycznych cech dźwięków oraz sposobów ich realizacji w utworze»
pismo okólne zob. okólnik w zn. 1.
pismo sylabiczne «pismo, w którym każdej sylabie odpowiada oddzielny znak»
Pismo Święte zob. biblia w zn. 1.
pismo techniczne, rysunkowe «pismo o znormalizowanym kształcie i kącie pochylenia liter używane do napisów na rysunkach technicznych»
charakter pisma «wygląd pisma właściwy piszącemu»
graficzna ekspertyza pisma «badanie rękopisu w celu ustalenia, czy pochodzi on od danej osoby»
na piśmie «za pomocą pisma, nie ustnie»
stopień pisma «wymiar czcionki odpowiadający odległości między przednią i tylną ścianką czcionki»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego