Polska

Wielki słownik ortograficzny PWN

Pol•ska -sce, -skę: Polska B, Polska północna; przym.: polski ,
A To Pol•ska Właśnie (seria wydawnicza) ndm
Kamienica Pol•ska (miejscowość) Kamienicę Pol•ską; przym.: kamienicki
Młoda Pol•ska (kierunek w lit. i szt.; grupa pisarzy) Młodej Pol•sce, Młodą Pol•skę ,
Poczta Pol•ska Poczty Pol•skiej, Poczcie Pol•skiej (skrót: PP)
Pol•ska Agen•cja Prasowa Pol•skiej Agen•cji Prasowej, Pol•ską Agen•cję Prasową (skrót: PAP)
Pol•ska Akademia Nauk Pol•skiej Akademii Nauk, Pol•ską Akademię Nauk (skrót: PAN)
Pol•ska Akademia Umiejęt•ności Pol•skiej Akademii Umiejęt•ności, Pol•ską Akademię Umiejęt•ności (skrót: PAU)
Pol•ska Cerekiew (miejscowość) Pol•skiej Cerekwi, Pol•ską Cerekiew; przym.: polskocerekiewski
Pol•ska Rzecz•po•spolita Ludowa DCMs. Pol•skiej Rzeczy•po•spolitej (a. Rzecz•po•spolitej) Ludowej, B. Pol•ską Rzecz•po•spolitą Ludową, N. Pol•ską Rzeczą•po•spolitą (a. Rzecz•po•spolitą) Ludową (skrót: PRL)
Pol•ska Żegluga Bał•tyc•ka Pol•skiej Żegludze Bał•tyc•kiej, Pol•ską Żeglugę Bał•tyc•ką (skrót: PŻB)
Rzecz•po•spolita Pol•ska Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej (a. Rzecz•po•spolitej Pol•skiej), Rzeczą•po•spolitą Pol•ską (a. Rzecz•po•spolitą Pol•ską), o Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej (a. o Rzecz•po•spolitej Pol•skiej) (skrót: RP)
pol•ski (od: Polska); -scy: język polski, ale: Nizina Polska, Polski ubiór do 1864 roku (tytuł dzieła)
Biblioteka Ar•cydzieł Literatury Pol•skiej Biblioteki Ar•cydzieł Literatury Pol•skiej
czesko-słowac•ko-pol•ski (czeski, słowacki i polski); -scy
Dzien•nik U•staw Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej Dziennika U•staw Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej (skróty: DzU RP, Dz.U. RP, DzU)
Jawor•nik Pol•ski Jawor•nika Pol•skiego, Jawor•niku Pol•skim; przym.: jawornicki
Pol•ski Auto•kefalicz•ny Kościół Prawo•sław•ny Pol•skiego Auto•kefalicz•nego Kościoła Prawo•sław•nego, Pol•skim Auto•kefalicz•nym Kościele Prawo•sław•nym
Pol•ski Czerwony Krzyż Pol•skiego Czerwonego Krzyża (skrót: PCK)
Pol•skie Na•grania (przedsiębiorstwo) Pol•skich Na•grań
Pol•skie Stowarzyszenie Jaz•zowe Pol•skiego Stowarzyszenia Jaz•zowego (skrót: PSJ)
Pol•skie Towarzy•stwo Turystycz•no-Krajo•znaw•cze Pol•skiego Towarzy•stwa Turystycz•no-Krajo•znaw•czego (skrót: PTTK)
Pol•skie Towarzy•stwo Wydaw•ców Książek Pol•skiego Towarzy•stwa Wydaw•ców Książek (skrót: PTWK)
Pol•ski Komitet Pomocy Społecz•nej Pol•skiego Komitetu Pomocy Społecz•nej, Pol•skim Komitecie Pomocy Społecz•nej (skrót: PKPS)
Pol•ski Związek Łowiec•ki Pol•skiego Związ•ku Łowiec•kiego, Pol•skim Związ•kiem Łowiec•kim (skrót: PZŁ)
Pol•ski Związek Niewidomych Pol•skiego Związ•ku Niewidomych, Pol•skim Związ•kiem Niewidomych (skrót: PZN)
Pol•ski Związek Piłki Noż•nej Pol•skiego Związ•ku Piłki Noż•nej, Pol•skim Związ•kiem Piłki Noż•nej (skrót: PZPN)
Pol•ski Związek Węd•kar•ski Pol•skiego Związ•ku Węd•kar•skiego, Pol•skim Związ•kiem Węd•kar•skim (skrót: PZW)
Urząd Paten•towy Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej Urzędu Paten•towego Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej, Urzędzie Paten•towym Rzeczy•po•spolitej Pol•skiej (skrót: UPRP)
Wiel•ki Staw Pol•ski Wiel•kiego Stawu Pol•skiego, Wiel•kim Stawie Pol•skim
złoty pol•ski złotego pol•skiego, złotym pol•skim; złote pol•skie, złotych pol•skich
bracia pol•scy braci pol•skich
Historia języka pol•skiego (tytuł) Historii języka pol•skiego
Rada Języka Pol•skiego Radzie Języka Pol•skiego, Radę Języka Pol•skiego (skrót: RJP)
Towarzystwo Miłoś•ników Języka Polskiego Towarzystwie Miłoś•ników Języka Polskiego (skrót: TMJP)
Towarzystwo Przyjaźni Pol•sko-Radziec•kiej Towarzystwie Przyjaźni Pol•sko-Radziec•kiej (skrót: TPPR)

Słownik języka polskiego PWN

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zasady pisowni i interpunkcji

[79] 18.22. Jedno- i wielowyrazowe nazwy własne państw, regionów, prowincji, stanów, miast, osiedli, wsi, przysiółków itp.
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego
[72] 18.15. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych
[383] 90.I.1. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania
[238] 60.3. Imiona żyjących współcześnie osób narodowości innych niż polska
Interpunkcja polska
99. Interpunkcja polska — podsumowanie
[103] 20.4. Nazwy okresów, epok i prądów kulturalnych
Pisownia polska
[95] 18.38. Wielowyrazowe nazwy kierunków literackich (...)
[422] 95.6. Wykrzyknik w nawiasie
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[85] 18.28. Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych
[87] 18.30. Jednowyrazowe nazwy nagród
[86] 18.29. Nazwy orderów i odznaczeń
[73] 18.16. Pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach
[186] 50. Pisownia przymiotników złożonych typu biało-czerwony
84. Charakter polskiej interpunkcji
[236] 60.1. Imiona osób narodowości polskiej
[239] 61.1. Imiona polskie
[82] 18.25. Jedno- i wielowyrazowe nazwy dzielnic, ulic, placów, rynków, ogrodów, parków, bulwarów, budowli, zabytków, obiektów sportowych
[237] 60.2. Pisownia imion, ze względu na ich funkcję identyfikacyjną
[134] 24. Pisownia wyrażeń typu dziko rosnący, lekko strawny, nowo otwarty
1. Podstawowe zasady pisowni polskiej
[211] 55.7. Skróty polskich jednostek monetarnych
75. Uwagi ogólne
[57] 17. Użycie wielkiej litery w poezji oraz ze względów graficznych
XI. Ogólna charakterystyka polskiej interpunkcji
[181] 46.12. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika
[93] 18.36. Skrócone nazwy instytucji i ich działów
[81] 18.24. Wielowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe

Porady językowe

Polska
21.02.2003
Jaka jest etymologia słowa Polska (nazwa kraju)?
polska reżyser
15.11.2002
Czy w związku z protestami feministek nie zmieniło się nic w zakresie używania wyrażeń typu polska reżyser?
Polska Hokej Liga
31.01.2015
Polska Hokej Liga. Tym koszmarkiem językowym jacyś spece od marketingu (jak podejrzewam) przechrzcili w 2013 roku Polską Ligę Hokejową. Rozumiem, że w zamyśle miało być to nawiązanie do amerykańskiej ligi NHL (polska liga – PHL). Niemniej w takiej postaci nie brzmi to ani po angielsku (musiałoby być - Polish Hockey League), ani tym bardziej po polsku (cóż to w ogóle za konstrukcja?). Chciałbym tylko zapytać czy Pana również irytuje ta (i inne podobne) koszmarna konstrukcja językowa?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... będzie więc okazja do rewanżu. Piąty plac w Europie utrzymała Polska. Nasza Reprezentacja prezentowała się znacznie lepiej niż końcowy, nienajgorszy w...
  • ... Sam, wraz z wielką księżną Aleksandrą uczył się intensywnie języka polskiego, nauczył się tańczyć mazura, księżna Aleksandra założyła polski kontusik. Zamek...
  • ... życia" - Ośrodek Studiów Wschodnich - w sposób profesjonalny i z poczuciem polskiej racji stanu przez lata analizował to, co się działo za...

Encyklopedia PWN

państwo w środkowej Europie, nad Morzem Bałtyckim
polska, polskor, pols,
tańce pochodzenia pol., figurowe, tańczone za przodkującym, do dziś kultywowane w krajach skand., zwłaszcza w Szwecji, Finlandii i Norwegii;
czasopismo ilustrowane,
tygodnik dla Polaków w ZSRR,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!