jakość

Wielki słownik ortograficzny PWN

jakość -ści

Słownik języka polskiego PWN

jakość
1. «wartość czegoś»
2. filoz. «istotne cechy przedmiotu wyróżniające go spośród innych»

• jakościowy • jakościowo
znak jakości «znaki (Q) lub (1), którymi opatrywane są towary bardzo dobrej jakości»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

audyt raz jeszcze
16.11.2001
Proszę o rozstrzygnięcie następującego problemu:

Konsultanci nadzorujący proces zdobywania certyfikatu ISO wymagają, by w dokumentacji stosować zapisy pochodzące z normy wydanej przez PKN. Zapisy te brzmią następująco:

audit (z i zamiast y),
auditor (z i zamiast y),
polityka jakości,
cele jakości,
identyfikowalność.

Czy w takiej sytuacji oryginalne zapisy, których użyto w opisie normy PN-EN ISO 9001, mają przewagę nad tym, co można znaleźć w wydawnictwach poprawnościowych? Czy instytucje lub organy państwowe mogą wymuszać stosowanie pisowni niepoprawnej?
kwalitologia
17.09.2008
Proszę o potwierdzenie mojego przypuszczenia, że słowo kwalitologia, określające naukę o jakości, pochodzi od łacińskiego qualitis, czyli 'jakość'. Potrzebuję takiego wyjaśnienia użyć w pracy magisterskiej.
Premium
15.05.2017
Chciałbym wyjaśnić i sprecyzować znaczenie terminu premium, ale to, w jakim używamy go współcześnie. Słowniki definiują premium jako ‘dodatek do wynagrodzenia’, ‘bonus’, czy ‘nagrodę’ (np. wyznaczono premium za moją głowę), dzisiaj jednak nikt nie używa premium w tym znaczeniu. Jak zdefiniować współczesne znaczenie terminu premium?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... podniesienia prac, zatrudnienia licznych powojennych roczników, rozszerzenia sieci i poprawienia jakości usług, nasycenia rynku bogatym asortymentem produktów pożądanych i poszukiwanych przez...
 • ... operacji na blokach punktów
  - Jak przyspieszyć projektowanie znaków (kosztem ich
  jakości)


  Jak zapalić lub zgasić kilka punktów naraz?

  Zapalanie oraz gaszenie...
 • ... przedsiębiorstwa. Zasadniczą rolę odgrywa mechanizm rynkowy, który sprzęga proporcjonalnie wartość jakości wyrobów finalnych z ich cenami. Ad 5 Zaprezentowane dotychczas ekonomiczne...

Encyklopedia PWN

filoz. jedna z 9 wyróżnionych przez Arystotelesa przypadłości, wyrażająca określoność substancji cielesnej i ujawniająca w niej specyficzne przyporządkowanie materii do formy;
polityka społ. stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — spełniania standardów lub realizacji wartości: biologicznych, psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości; pojęcie stosowane w polityce społecznej, psychologii, medycynie, ekonomii i socjologii;
zarządzanie, w którym zakłada się, że cele organizacji zostaną osiągnięte, gdy uwaga wszystkich pracowników będzie skierowana na osiągnięcie i utrzymanie ustalonego poziomu jakości procesów realizowanych w organizacji oraz efektów tych procesów (ogólnie, przez „jakość” rozumie się stopień zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych: klientów, pracowników, kooperantów i in.);
centralny organ administracji państw. ds. normalizacji, metrologii, jakości wyrobów i probiernictwa, istniejący 1979–94;
ekon. metoda kontroli jakości towarów produkowanych masowo; jeden z instrumentów zarządzania jakością;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego