przez

Słownik języka polskiego PWN*

przez
1. «przyimek występujący w zdaniu komunikującym, że ktoś lub coś przechodzi lub przedostaje się z jednej strony danego obiektu na drugą, np. Do domu wracała przez park., Droga prowadziła przez most.»
2. «przyimek przyłączający określenie grupy osób, rzeczy lub masy czegoś, które znajdują się na drodze czyjegoś ruchu i wymagają pokonania, np. Brnęli przez śnieg w stronę schroniska.»
3. «przyimek przyłączający nazwę rzeczy, która oddziela dwie sąsiadujące ze sobą części przestrzeni, np. Słyszałam przez drzwi waszą rozmowę.»
4. «przyimek przyłączający określenie stanów rzeczy, w których ktoś uczestniczył lub które przeżył, np. Przeszedł przez życie cicho i spokojnie.»
5. «przyimek wraz z przyłączanym rzeczownikiem komunikujący czas trwania zdarzenia, o którym jest mowa, np. Rozmawiali przez chwilę.»
6. «przyimek wprowadzający element zajmujący miejsce pośrednie w szeregu złożonym z co najmniej trzech elementów, np. Układ niżowy ciągnął się od Skandynawii przez Morze Północne po Wyspy Brytyjskie.»
7. «przyimek komunikujący, że cała powierzchnia jakiejś rzeczy lub części ciała ma daną cechę albo że cała podlega danej czynności, np. Głęboka szrama przechodziła mu przez czoło.»
8. «przyimek przyłączający określenie wykonawcy lub sprawcy czynności, np. Omawiano poprawki zgłoszone przez posłów.»
9. «przyimek wprowadzający nazwę środka lub narzędzia czynności, np. Piła sok przez słomkę.»
10. «przyimek przyłączający określenie czynności, która służy osiągnięciu komunikowanego w zdaniu celu, np. Uczczono pamięć zmarłych przez powstanie.»
11. «przyimek przyłączający określenie okoliczności lub nazwę osoby, która spowodowała dany stan rzeczy, oceniany zazwyczaj jako zły, np. Wpadł w furię przez zazdrość.»
12. «przyimek wprowadzający nazwę osoby, z której pomocy lub pośrednictwa ktoś korzysta, np. Przekażę ci informację przez Piotra.»
13. «przyimek wprowadzający słowa, którym przypisywane jest w zdaniu określone znaczenie, np. Co rozumiesz przez to pojęcie?»
14. «przyimek wprowadzający liczbę, za pomocą której dokonuje się mnożenia lub dzielenia, np. Podziel dziewięć przez trzy.»
15. «przyimek przyłączający nazwę litery, która jest używana w danej pisowni, np. Wyraz "nadzieja" pisze się w dopełniaczu przez "i".»
bieg przez płotki «konkurencja lekkoatletyczna polegająca na biegu po torze, na którym są ustawione przeszkody»
wnioskowanie przez analogię «wnioskowanie o posiadaniu pewnej cechy przez dany przedmiot na podstawie jego podobieństwa do innych przedmiotów mających tę właśnie cechę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego