Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Art
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... do lat 3. Przypisy:
  1) Art. 5 § 3:
  - zmieniony przez
  art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r...
 • ... uzna to za konieczne ze względu na ich rozwój fizyczny.

  ART. 5. Trzepanie na cztery ręce albo na dwa trzepaki dozwolone...
 • ... i dołączyć usprawiedliwiające dokumenty w oryginałach lub urzędownie uwierzytelnionych odpisach.
  Art. 313. § 1. Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu biegłych rewidentów co...
 • ... 72.422) z dniem 8 listopada 1990 r. - zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r...
 • ... ochrony środowiska i dóbr kultury. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 46 ust. 2, stronom umowy z ważnych powodów przysługuje prawo...
 • ... z oddanemi usługami, obowiązany jest do naprawienia szkody, spółce wyrządzonej.
  Art. 473. Kto przy wykonywaniu rewizji rozmyślnie lub przez niedbalstwo dopuścił...
 • ... zarząd przydziela według swego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej.
  Art. 438. Do publicznych zapisów na akcje przy nowej emisji stosuje...
 • ... majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
  Art. 722. Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się...
 • ... poprzedniemu wierzycielowi, jeżeli nabywca dokumentu działał świadomie na szkodę dłużnika.
  Art. 921[14]. § 1. Umarzanie papierów wartościowych regulują przepisy szczególne.
  § 2...
 • ... walki, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  Art. 330. § 1. Żołnierz, który samowolnie używa wojskowego statku powietrznego lub...
 • ... czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.
  Art. 38. Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka...
 • ... do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.
  Art. 373. Zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela...
 • ... powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
  Art. 83. Po śmierci dziecka unieważnienie uznania nie jest dopuszczalne.
  Art...
 • ... prosta refleksja dziejowa. Tytuł książki czy katalogu galerii "Power into Art." (gra słów: power to energia, aluzja do elektrowni, ale power...
 • ... stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów poniższych.
  Art. 695. § 1. Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści...
 • ... stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę.
  Art. 985. Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również...
 • ... przeprowadzonych dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 10 § 2.
  Art. 82. Świadkami nie mogą być:
  1) osoby...
 • ... pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów.
  Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu...
 • ... być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  Art. 399. § 1. Właściciele akcyj imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo...
 • ... razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego