stop

Słownik języka polskiego PWN*

kino non stop «kino, w którym filmy są wyświetlane bez przerwy i do którego widz może wejść w dowolnym momencie»
non stop I «bez przerwy»
non stop II «trwający bez przerwy»
non stop III «typ lokalu rozrywkowego, zwłaszcza całonocna dyskoteka»
pit stop «w wyścigach samochodowych: kilkusekundowa przerwa na zatankowanie paliwa i zmianę opon»
stop I
1. «wykrzyknik nakazujący komuś natychmiastowe zatrzymanie się lub przerwanie jakiejś czynności»
2. «w tekstach depesz: wyraz pełniący funkcję kropki»
3. «czerwone światło zapalające się automatycznie z tyłu pojazdu mechanicznego w momencie naciśnięcia hamulca»
4. pot. «forma podróżowania polegająca na nieodpłatnym korzystaniu z zatrzymywanych po drodze pojazdów»
5. pot. «samochód zabierający autostopowiczów»

• stopowy
stop II «substancja metaliczna wytwarzana w celu poprawienia właściwości wytrzymałościowych i technologicznych metali»
• stopowy
stop antyfrykcyjny «stop używany do wyrobu części maszyn narażonych na tarcie»
stop drukarski «stop, z którego odlewa się czcionki, linie, justunek oraz całe formy drukarskie»
stop-klatka «obraz zatrzymany na ekranie podczas wyświetlania filmu»
stop limit «na giełdzie: rodzaj zlecenia, które powoduje kupno lub sprzedaż papierów wartościowych, jeżeli ich cena przekroczyła poziom ustalony przez inwestora»
stop loss «na giełdzie: rodzaj zlecenia, które powoduje kupno lub sprzedaż papierów wartościowych, jeżeli ich cena osiągnęła poziom ustalony przez inwestora»
stopa
1. «u człowieka i u większości ssaków: najniższa część nogi»
2. «końcowy odcinek odnóży owadów»
3. «część pończochy lub skarpetki, którą wkłada się na stopę»
4. «jednostka miary wierszowej»
5. «jednostka długości używana w krajach anglosaskich równa 0,3048 m»
6. «zawartość szlachetnego kruszcu w monecie»
7. «wystająca część maszyny, służąca do przymocowywania jej do podstawy»
8. «poziom, stan czegoś»

• stopowy • stópka
stopićstapiać
1. «zamienić ciało stałe w płynne, spowodować topnienie czegoś»
2. «stworzyć jednolitą całość z różnych elementów»
3. «topiąc złączyć metale w jedną całość»
stopień
1. «pojedynczy element schodów; też: występ w jakimś podwyższeniu umożliwiający wchodzenie lub schodzenie»
2. «szczebel w klasyfikacji czegoś»
3. «szczebel w hierarchii urzędniczej, społecznej, wojskowej, naukowej itp.»
4. «cyfrowa lub słowna ocena postępów ucznia»
5. «jednostka miary, podstawowa część różnych skal»
6. «poziom, intensywność czegoś»
7. «jednostka miary kąta równa 1/360 kąta pełnego»
8. «forma przymiotnika lub przysłówka określająca natężenie cechy jakiegoś przedmiotu lub czynności»
9. «kolejny dźwięk skali lub gamy diatonicznej, licząc od dźwięku centralnego»
czarna stopa łow. «ziemia niepokryta śniegiem, na której nie widać śladów zwierzyny»
osnowa stopu «główny składnik stopu o niejednorodnej strukturze»
sklepienie stopy «kościec stopy o podwójnej krzywiźnie: w kierunku poprzecznym i podłużnym»
stopa amortyzacji «wskaźnik procentowy zużycia środka trwałego w danym okresie w stosunku do jego wartości początkowej»
stopa dyskontowa «wskaźnik procentowy będący podstawą do obliczania dyskonta»
stopa hiperkatalektyczna «stopa powiększona o jedną sylabę lub o dwie sylaby nieakcentowane na końcu wiersza lub członu przed średniówką»
stopa katalektyczna «stopa wiersza sylabotonicznego skrócona o jedną lub dwie sylaby nieakcentowane»
stopa procentowa «procent liczony za sto jednostek kapitału na jednostkę czasu»
stopa redyskontowa «stopa procentowa, po jakiej bank udziela kredytu bankom komercyjnym»
stopa zysku «procentowy stosunek zysku do wartości środków trwałych i obrotowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie»
stopa życiowa «poziom życia mierzony wielkością przeznaczonej na spożycie części dochodu narodowego przypadającej na jednego mieszkańca»
stopić sięstapiać się
1. «o ciałach stałych: zamienić się w ciało płynne wskutek wzrostu temperatury»
2. «stworzyć z czymś jednolitą całość»
3. «o metalach; zostać spojonym przez stopienie»
stopień Celsjusza «jednostka miary temperatury w skali stustopniowej, w której 0° odpowiada temperaturze zamarzania wody, a 100° odpowiada temperaturze jej wrzenia»
stopień Fahrenheita «jednostka miary temperatury w skali Fahrenheita, w której 0° odpowiada temperaturze zamarzania mieszaniny salmiaku z lodem, 212° odpowiada temperaturze wrzenia wody»
stopień geotermiczny «odległość w metrach mierzona pionowo w głąb Ziemi, odpowiadająca wzrostowi temperatury o 1°C»
stopień pisma «wymiar czcionki odpowiadający odległości między przednią i tylną ścianką czcionki»
stopień równania «największy z wykładników potęgi zmiennej lub zmiennych w równaniu algebraicznym»
stopień wodny
1. zob. hydrowęzeł.
2. «skokowa różnica poziomów wody w rzece, spowodowana spiętrzeniem wody»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego