średnia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

śred•nia -niej, -nią
śred•ni (skrót: śr.)
Towarzystwo Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych Towarzystwie Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych (skrót: TNSW)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego