11. Zasady użycia znaków ch, h

11. Zasady użycia znaków ch, h
Istniejąca w systemie polskich spółgłosek tylnojęzykowa bezdźwięczna głoska szczelinowa [ch] ortograficznie jest dwojako oznaczana: bądź za pomocą połączenia liter ch, bądź za pomocą litery h. To odróżnienie graficzne jest wynikiem zapożyczeń zewnętrznych i nie jest związane z różną wymową głosek: na obszarze rdzennie polskim nie miało ono miejsca także w przeszłości. Tylko Polacy pochodzący z dawnych Kresów Wschodnich oraz mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego, polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego odróżniają w wymowie h i ch. Reguły odnoszącej się do pisowni wyrazów zapisywanych przez ch lub h nie można odnieść zatem do wymowy, a także nie można jej oprzeć na poczuciu swojskości czy obcości wyrazu: litera h występuje jedynie w wyrazach obcych, chociaż nie zawsze tę obcość powszechnie się dostrzega (np. w wyrazie hałas), natomiast dwuznak ch występuje zarówno w wyrazach rodzimych, jak i obcych.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego