Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��artem
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Art. 6. Organy administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa.
  Art. 7. W toku postępowania organy administracji państwowej stoją na straży...
 • ... z umowy przedawniają się z upływem roku.

  Tytuł XXXI.
  SPÓŁKA

  Art. 860. § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do...
 • ... orzeczenia i jeżeli zostaną w ten sposób osiągnięte cele kary.
  Art. 56. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd może odstąpić od...
 • ... w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
  Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu...
 • ... przechowywania wyników tych badań i pomiarów oraz ich udostępniania pracownikom.
  Art. 228. § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporządzenia, Międzyresortową...
 • ... 2) albo nie należy do właściwości organów administracji państwowej, przepisy art. 233-239 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w miejsce...
 • ... 145. Zawarcie umowy spółki komandytowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
  Art. 146. § 1. Spółka komandytowa powstaje z chwilą dokonania wpisu do...
 • ... niż po odbyciu przez skazanego 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.
  Art. 92. Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 91...
 • ... odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
  Art. 653. (skreślony).
  Art. 654. W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor...
 • ... w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.
  Art. 836. Jeżeli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest określona w...
 • ... lub urządzenia istniejące na gruncie w dniu wygaśnięcia użytkowania wieczystego.
  Art. 240. Umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego...
 • ... 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.
  Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a...
 • ... granica między sztuką ludową a amatorską, rzemiosłem, twórczością z kategorii Art Brut, samorodnej, "innej".
  Dodać trzeba, że rzeźba stała się relatywnie...
 • ... dozór przełożonego, który może powierzyć wykonywanie czynności dozoru kolektywowi żołnierskiemu.
  Art. 301. § 1. Sąd może odroczyć żołnierzowi służby zasadniczej, a także...
 • ... Art. 113[1]. Pracownik, wobec którego zastosowano karę przewidzianą w art. 108, nie może być pozbawiony dodatkowo tych uprawnień wynikających z...
 • ... zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.
  Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do...
 • ... W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
  Art. 201. (93) Kto zagarnia mienie społeczne znacznej wartości, podlega karze...
 • ... jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
  Art. 578. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, sprzedawca ponosi odpowiedzialność...
 • ... zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu.
  Art. 84. § 1. W toku wykonywania kary ograniczenia wolności sąd może...
 • ... całość albo część kary, uwzględniając różnice zachodzące między tymi karami.
  Art. 118. Obywatela polskiego nie można wydać innemu państwu.
  Art. 119...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego