podstawy

Słownik języka polskiego PWN*

podstawa
1. «rzecz, na której coś stoi, opiera się»
2. «zasada, podwalina czegoś»
3. «dolna część kolumny, pomnika, rzeźby itp.»
4. «wyróżniony bok w figurze geometrycznej; też: ściana wielościanu niebędąca jego ścianą boczną»
podstawa chmur «odległość między dolną granicą chmury a ziemią lub poziomem morza»
podstawa czaszki «dolna część czaszki»
podstawa erozyjna, erozji
1. «poziom zbiornika wodnego, do którego uchodzi rzeka»
2. «teoretyczna granica, do której może działać erozja rzeki»
podstawa potęgi «liczba, którą podnosi się do określonej potęgi»
podstawa słowotwórcza «wyraz podstawowy, którego temat zostaje użyty do tworzenia nowego wyrazu»
praca organiczna, praca u podstaw «hasła pozytywistów polskich po powstaniu styczniowym, wzywające do obrony bytu narodowego nie przez walkę zbrojną, lecz przez rozwój gospodarki i oświaty»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego