Wysokie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wysokie (miejscowość) -kiego; przym.: wysocki
Wysokie Mazowiec•kie Wysokiego Mazowiec•kiego, Wysokiem Mazowiec•kiem; przym.: wysokomazowiecki
Wysoka (miasto) -kiej, -ką; przym.: wysocki
naj•wyż•szy; -ż•si: najwyższy stopień, ale: Najwyższa Izba Kontroli
wysoki; -ocy; wyż•szy
wyż•szy; wyż•si (skrót: w.)
Towarzy•stwo Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych Towarzy•stwie Na•uczycieli Szkół Śred•nich i Wyż•szych (skrót: TNSW)
Towarzy•stwo Na•uczycieli Szkół Wyż•szych Towarzy•stwie Na•uczycieli Szkół Wyż•szych (skrót: TNSW)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego