rząd

Wielki słownik ortograficzny PWN

rząd (władza państwowa) rządu, rządzie; rządy, rządów: rząd republiki, rząd dusz, ale: Rząd Narodowy, Rząd Tymczasowy ,
rząd (szereg) rzędu, rzędzie; rzędy, rzędów
Tym•czasowy Rząd Jed•ności Narodowej Tym•czasowego Rządu Jed•ności Narodowej, Tym•czasowym Rządzie Jed•ności Narodowej (skrót: TRJN)

Słownik języka polskiego PWN

rząd I
1. «pewna liczba osób lub rzeczy stojących lub umieszczonych jeden za drugim albo jeden obok drugiego»
2. «grupa osób lub rzeczy wybrana ze względu na jakieś kryterium»
3. «w systematyce organizmów: jednostka obejmująca spokrewnione ze sobą rodziny»
4. «ozdobna uprząż końska przeznaczona do jazdy wierzchem»

• rzędowy • rzędowo • rządek
rząd II
1. «naczelny wykonawczy i zarządzający organ państwa, kierujący całym aparatem administracyjnym»
2. «kierowanie czymś, zwłaszcza państwem»

• rządowy
rząd koalicyjny «rząd utworzony w wyniku porozumienia między kilkoma partiami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie, tworzony gdy żadna partia nie ma w parlamencie bezwzględnej większości»
rząd mniejszościowy «rząd utworzony przez partie mające w sejmie mniej niż połowę mandatów»
rząd większościowy «rząd utworzony przez partie mające w sejmie większość mandatów»
rzędu «około, w przybliżeniu»
rekonstrukcja gabinetu, rządu «zmiana w składzie rządu»
rządy alternatywne «gabinety zmieniające się w zależności od tego, która partia uzyska w wyborach większość parlamentarną»
rządy autorytatywne «rządy niepodlegające jakiejkolwiek kontroli społecznej, oparte na wymaganiu bezwzględnego posłuchu wobec władzy»
system rządów «określony układ pomiędzy podstawowymi organami władzy w państwie»
związek rządu «związek wyrazowy, w którym wyraz podrzędny przybiera przypadek, jakiego wymaga wyraz nadrzędny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rząd RP na uchodźstwie
28.01.2014
Powinniśmy pisać rząd RP na uchodźstwie czy Rząd RP na Uchodźstwie? A może Rząd RP na uchodźstwie?
rząd czasowników
12.04.2002
Które bądź jakie czasowniki wymagają dopełniacza, np.: czego chcesz, czego słuchasz, a które biernika: co robisz??
Czy rząd premiera Buzka?...
23.03.2001
Szanowny Panie Profesorze,

Czy byłby Pan łaskaw odpowiedzieć na pytanie: "Czy rząd Premiera Buzka jest dobrym rządem", posiłkując się następującą definicją dobrego rządu: "Dobrym rządem jest każdy rząd, który nie posiada opinii w kraju lub za granicą wydawanej rządom innym niż dobre oraz którego skład nie przekracza 20 osób". Mam nadzieję, że orzeknie Pan, iż posługuję się bełkotliwą definicją, która nie pozwala odpowiedzieć na zadane pytanie. Mam zwłaszcza nadzieję, że uzasadni Pan powody, dla których ta definicja nie może być uznana za cokolwiek innego niż bełkot (bo zaprzecza wszelkim zasadom budowy definicji... itd.). Uzyskawszy to będę miał pewność, że nie odmówi Pan podpowiedzi milionowi z okładem podatników, jak mają odpowiedzieć na pytanie: "czy mój samochód jest samochodem osobowym?", jeśli ustawa definiuje go kubek w kubek tak, jak zdefiniowaliśmy pojęcie dobrego rządu, uznane za bełkot.

Przytaczam in extenso definicję samochodu osobowego wpisaną do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych (...) Oto ta definicja:
"Ilekroć w ust. 1 jest mowa o samochodzie osobowym, rozumie się przez to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kilogramów".

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tylko ludzi denerwuje.
  (PAP)


  Miller zapowiedział, że w pierwszym kwartale
  rząd opracuje nowe zasady systemu ochrony zdrowia, które "nie pozwolą na...
 • ... z Unią - mówi Janusz Lewandowski, eurodeputowany z Platformy Obywatelskiej.
  - Obecny
  rząd sądzi, że z Unią trzeba zawsze rozmawiać, stojąc na dwóch...
 • ... wszedł w ogóle pod obrady parlamentu, bowiem w trakcie prac rządu pojawiły się poważne wątpliwości co do zgodności tego projektu z...

Encyklopedia PWN

prawo w wąskim znaczeniu inne określenie Rady Ministrów jako naczelnego, kolegialnego organu władzy wykonawczej, kierującego podporządkowanym mu aparatem administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, administracja terenowa) i zapewniającego jednolitość jego działania;
rząd, łac. ordo,
biol. jednostka w systematyce organizmów, niższa od gromady (lub klasy — w przypadku roślin), obejmująca blisko ze sobą spokrewnione rodziny;
tymczasowy organ władzy państw. o uprawnieniach adm.-wykonawczych i ustawodawczych, utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 i obalenia caratu w Rosji;
rząd na emigracji działający 1939–90;
najwyższa władza podczas pol. powstań nar. w XIX w.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego