związek

Wielki słownik ortograficzny PWN

związek -z•ku, -z•kiem; -z•ków (skrót: zw.): Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Sybiraków, Związek Polskich Artystów Plastyków ,
Pol•ski Związek Łowiec•ki Pol•skiego Związ•ku Łowiec•kiego, Pol•skim Związ•kiem Łowiec•kim (skrót: PZŁ)
Pol•ski Związek Niewidomych Pol•skiego Związ•ku Niewidomych, Pol•skim Związ•kiem Niewidomych (skrót: PZN)
Pol•ski Związek Piłki Noż•nej Pol•skiego Związ•ku Piłki Noż•nej, Pol•skim Związ•kiem Piłki Noż•nej (skrót: PZPN)
Pol•ski Związek Węd•kar•ski Pol•skiego Związ•ku Węd•kar•skiego, Pol•skim Związ•kiem Węd•kar•skim (skrót: PZW)
Związek Au•stralij•ski Związ•ku Au•stralij•skiego, Związ•ku Au•stralij•skim
Związek Radziec•ki Związ•ku Radziec•kiego a. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Związek So•cjalistycz•nych Republik Radziec•kich (oficj.; skrót: ZSRR) Związ•ku So•cjalistycz•nych Republik Radziec•kich a. Związek Radziecki
w związ•ku (z czymś)

Słownik języka polskiego PWN

związek
1. «stosunek między rzeczami, zjawiskami itp. połączonymi ze sobą w jakiś sposób»
2. «stosunki łączące ludzi oparte na uczuciu, pokrewieństwie itp.»
3. «kontakt z kimś lub z czymś»
4. «organizacja skupiająca ludzi mających wspólne cele»
5. «wspólne życie i stosunki łączące parę małżeńską lub partnerską»
6. «substancja składająca się z co najmniej dwóch pierwiastków chemicznych mająca właściwości inne niż te pierwiastki»
7. «organizacyjne połączenie jednostek różnych rodzajów wojsk»
8. daw. «sens, logika»

• związkowy
związek acykliczny «związek organiczny, którego cząsteczki zbudowane są z atomów węgla połączonych w otwarte łańcuchy»
związek alicykliczny «cykliczny związek organiczny zbudowanym tylko z atomów węgla»
związek alifatyczny «związek organiczny, którego cząsteczki zbudowane są z atomów węgla połączonych w proste łańcuchy»
związek aromatyczny «cykliczny związek organiczny stosowany w syntezie barwników, leków, tworzyw sztucznych itp.»
związek cykliczny «związek chemiczny o cząsteczkach, w których atomy tworzą jeden lub kilka pierścieni»
związek frazeologiczny «ustabilizowane w danym języku połączenie wyrazów, którego znaczenie nie wynika ze znaczeń tych wyrazów»
związek heterocykliczny «cykliczny związek organiczny, którego cząsteczki są zbudowane z atomów węgla i atomów innych pierwiastków»
związek karbocykliczny «cykliczny związek organiczny, którego cząsteczki są zbudowane tylko z atomów węgla»
związek koordynacyjny, kompleksowy «związek chemiczny w cząsteczce, którego atom centralny jest połączony wiązaniem koordynacyjnym z innymi atomami»
związek łańcuchowy «związek organiczny, którego cząsteczki zbudowane są z atomów węgla połączonych w rozgałęzione łańcuchy»
związek nasycony «związek organiczny, którego cząsteczki zbudowane są z atomów połączonych wiązaniami pojedynczymi»
związek nienasycony «związek organiczny, w którego cząsteczkach niektóre atomy połączone są wiązaniami wielokrotnymi»
związek przyczynowy «związek zachodzący między przyczyną a skutkiem»
związek przynależności «związek wyrazowy, w którym wyraz podrzędny nie ma formalnych cech zależności od wyrazu nadrzędnego, lecz łączy się z nim tylko pod względem znaczeniowym»
związek rządu «związek wyrazowy, w którym wyraz podrzędny przybiera przypadek, jakiego wymaga wyraz nadrzędny»
związek taktyczny «wyższa jednostka organizacyjna armii: brygada, dywizja, korpus»
związek zawodowy «organizacja zrzeszająca pracowników w celu reprezentowania i obrony ich praw»
związek zgody «związek wyrazowy, w którym wyraz określany zgadza się z określającym co do rodzaju, liczby, przypadka lub osoby»
związki metaloorganiczne «związki organiczne, w cząsteczkach których występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie między atomami węgla i metalu»
związki nieorganiczne «związki chemiczne wszystkich pierwiastków chemicznych, z wyjątkiem związków węgla z wodorem»
związki organiczne «związki chemiczne węgla z wyłączeniem tlenku węgla, kwasu węglowego i jego soli, węglików i karbonylków metali»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Związek restauracji z restaurowaniem
6.07.2020
Dzień dobry,
nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie dlaczego słowa restauracja zaczęto używać do nazwania lokalu gastronomicznego, skoro pochodzi od łacińskiego restaurare — ‘odnawiać, przywracać świetność’? Jaki ma związek restauracja w znaczeniu ‘lokal’ z restauracją w znaczeniu ‘odnawianie’?
Pozdrawiam serdecznie
Związek zgody
27.05.2019
Jaka powinna być forma słowa który i czasownika rozweselać w takim zdaniu: Aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie? Czy w takim wypadku słowa jaki, który itp. i orzeczenia pojawiające się po nich, gdy występują po elementach połączonych spójnikiem i. muszą przybierać formę liczby mnogiej, czy mogą się dopasowywać tylko do elementu drugiego (być w liczbie poj. i odpowiedni rodzaju)?
Wtórny związek składniowy
2.03.2016
Zastanawiam się nad zdaniem: Wraz z pogarszaniem się sytuacji w Tybecie zbierało się wokół niego coraz więcej lamów, które można zinterpretować dwojako w zależności od akcentu zdaniowego. Albo że sytuacja pogarszała się gdzieś, więc w Tybecie zbierali się lamowie, albo że sytuacja pogarszała się w Tybecie. Problem polega na tym, że – jak rozumiem – nie można zaznaczyć tego akcentu przecinkiem, żeby nie oddzielać inicjalnego okolicznika. Co zatem zrobić? Chyba pozostaje jedynie myślnik.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w medycynie ludowej w leczeniu ran.
  Sugerowano, że niektóre wonne
  związki wytwarzane w wyniku zranienia roślin mogą działać jako atraktanty lub...
 • ... jedno zapewnia byt, a drugie nic nie robi, konflikty w związku są nieuniknione.
  Ewa Klepacka- -Gryz, psycholog
  Zwykle gdy mężczyzna przestaje...
 • ... od 22 lat. Czyni to społecznie. Twierdzi, że z kasy Związku Podhalan otrzymuje tylko pieniądze na dojazd.
  Z biblioteki korzysta około...

Encyklopedia PWN

prawo zrzeszenie, organizacja, zespół osób fiz. lub prawnych zorganizowanych w celu realizacji wspólnych zamierzeń.
nacz. organizacja ludności pol. w Niemczech, zał. VIII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków — obywateli niem. i ich stowarzyszeń;
substancja jednorodna zbudowana z identycznych cząsteczek, w skład których wchodzą połączone w określony sposób atomy 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, zwykle w ściśle określonych proporcjach, mająca odmienne właściwości od właściwości tworzących ją składników.
Związek Niezależności Gospodarczej, Związek Niezawisłości Gospodarczej, Związek Samodzielności Gospodarczej,
organizacja burżuazji Królestwa Pol., utworzona 1916 w Warszawie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!