Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Art
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... najważniejsze podzespoły
  7 lat gwarancji na najważniejsze podzespoły
  Chłodziarko-zamrażarka
  ART 692
  Energooszczędność w dobrej cenie.
  Nowa cena:

  Wielka pojemność za...
 • ... 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177 oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników...
 • ... bliskie, niemal nieuchronne) niebezpieczeństwo pożaru, czyn jego byłby przestępstwem z art. 139 k.k., gdyby zaś pociągnęło za sobą pożar leśny...
 • ... 95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.
  116)
  Art. 256 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z...
 • ... wierzytelności w stosunku do odbiorcy, który wiedział o bezprawności wypłaty.
  Art. 193. § 1. Udział może być umorzony jedynie wtedy, gdy umowa...
 • ... zawodowe uprawnienia albo wbrew zakazowi organu państwowego, podlega karze grzywny.
  Art. 60. § 1. Kto w ramach gospodarki nie uspołecznionej prowadzi zarobkową...
 • ... mniejszość.
  Art. 204. Większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów.
  Art. 205. Współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może żądać od pozostałych...
 • ... w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.
  Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu...
 • ... okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
  Art. 364. § 1. Ilekroć ustawa przewiduje obowiązek zabezpieczenia, zabezpieczenie powinno nastąpić...
 • ... się trzymać!".

  Natomiast nie utrzymała się kwalifikacja z cz. I
  art. 108 k.k. wobec Szoloma Ralskiego, którego Sąd Okręgowy w...
 • ... egzekucyjnym. Statuty instytucji kredytowych mogą wprowadzić inny tryb zaspokojenia zastawnika.
  Art. 313. Jeżeli przedmiotem zastawu są rzeczy mające określoną przez zarządzenie...
 • ... spółki oraz likwidatorom wytoczyć należy wyłącznie według miejsca siedziby spółki.
  Art. 298. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie...
 • ... z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
  Art. 41. Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i zwalnia z obywatelstwa polskiego...
 • ... wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
  Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od...
 • ... optymalną liczebność, przy zachowaniu w możliwie największym stopniu różnorodności genetycznej (Art. 41.1.). Realizacja powyższych zadań następuje w szczególności przez:
  ochronę...
 • ... dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie...
 • ... można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
  Art. 239. § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia...
 • ... na czas nie krótszy od lat 10 albo karze śmierci.
  Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium...
 • ... oznaczenie oraz sposób opakowania towarów, jako też inne postanowienia umowy.
  Art. 854. § 1. Przedsiębiorstwo składowe obowiązane jest do dokonywania odpowiednich czynności...
 • ... staje się bezskuteczna z chwilą wygaśnięcia prawa, które ustąpiło pierwszeństwa.
  Art. 251. Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego