wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Nomen proprium
  31.05.2017
  W kilku poradach Pracowni, p. Malinowski określa nazwę własną jako "nominum proprium". Chyba miało być NOMEN?
  Z poważaniem,
  Łukasz
  Rzeczywiście, powinienem był użyć określenia nomen proprium. Z rozpędu stworzyłem sobie błędną formę mianownika lp. nominum (z wygłosowym -um) per analogiam do proprium (lm. nomina propria), zapominając o tym, że brzmieniem właściwym jest łacińskie neutrum III dekl. nomen, -inis (‘imię’). Przepraszam i bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagę na owo uchybienie.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Nazwy potoczne pola wilanowskie, błonia wilanowskie
  31.05.2017
  Szanowni Państwo,
  bardzo mnie frapuje, jaką pisownię, jeśli chodzi o wielkość liter, powinno się stosować wobec wyrażeń pola wilanowskie i błonia wilanowskie. Nie wiem nawet, do jakiej kategorii nazewniczej się je zalicza: geograficzne, administracyjne?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik

  Jak udało mi się ustalić, nie są to oficjalne nazwy własne terenu położonego w zachodniej części Wilanowa (kiedyś były tam pola uprawne i nieużytki), lecz określenie potoczne, a zatem powinno się pisać – według mnie – pola wilanowskie, błonia wilanowskie. Mimo to w Miejskim Systemie Informacji w Warszawie widnieje pisownia Błonia Wilanowskie nazywająca jeden z obszarów urbanistycznych (rejon) Wilanowa. Często widuję ją (i Pola Wilanowskie) także w tekstach internetowych. Na zasadzie oficjalnej nazwy własnej osiedla funkcjonuje za to Miasteczko Wilanów (wydaje się, że właśnie dlatego niektórzy piszą też Pola Wilanowskie i Błonia Wilanowskie…).
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Idiom a frazeologizm
  31.05.2017
  Dzień dobry.
  Czym zasadniczo różni się idiom od frazeologizmu?
  Pozdrawiam.
  Frazeologizm jest terminem nadrzędnym wobec idiomu.
  Istnieje wiele teorii frazeologii. Według jednej z nich (autorstwa S. Skorupki) związki frazeologiczne można podzielić na luźne, łączliwe oraz stałe. Idiomy utożsamia się ze stałymi związkami frazeologicznymi, czyli takimi utrwalonymi połączeniami przynajmniej dwóch wyrazów, których znaczenie nie wynika z poszczególnych składników. Przykładowo, zwrotu rzucić rękawicę nie sposób zrozumieć, gdybyśmy chcieli wyprowadzić jego znaczenie z poszczególnych wyrazów. Powinno się rozpatrywać idiomy, biorąc pod uwagę jedynie pewien utrwalony w naszym systemie językowym przenośny sens połączenia wyrazów, których zazwyczaj nie można wymieniać na inne. Zasadniczą różnicą jest więc zakres owych pojęć. Idiomy to podkategoria frazeologizmów – związki frazeologiczne stałe. Znacznie łatwiej byłoby wskazać różnice między poszczególnymi rodzajami połączeń wyrazowych. Tak też idiomy wyróżnia sens przenośny całego połączenia bez wyróżniania poszczególnych składników. Z kolei w związkach luźnych i łączliwych mamy większą swobodę wymiany składników danych zwrotów, ich znaczenie zależy więc od poszczególnych wyrazów.
  Według innej koncepcji – autorstwa A.M. Lewickiego i A. Pajdzińskiej – idiomy (inaczej: związki idiomatyczne) to takie frazeologizmy, których znaczenia nie da się wywieść ze znaczeń składników (podobnie ujmował to S. Skorupka). Wspomniani badacze oprócz idiomów wyróżniają frazemy, czyli takie połączenia, „których sens mieści się w zakresie znaczeniowym wyrazu dominującego semantycznie, jednak całe połączenie jest nieregularne znaczeniowo” (A.M. Lewicki, A. Pajdzińska, Frazeologia [w:] J. Bartmiński (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, Wrocław 1993, s. 311), np. czarna rozpacz, złodziej kieszonkowy.
  Paulina Lubowiecka, Uniwersytet Warszawski
 • Gwóźdź programu
  31.05.2017
  Szanowni Państwo,

  ciekawi mnie pochodzenie frazeologizmu „gwóźdź programu”. Przychodzi mi na myśl jakiś popisowy kuglarski numer, w którym gwóźdź odgrywał kluczową rolę.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Źródeł tego frazeologizmu należy doszukiwać się raczej w języku francuskim, w którym rzeczownik oznaczający gwóźdź – clou – ma znaczenie przenośne: ‘coś, co przyciąga uwagę’ (Le clou d'une pièce, d'un spectacle, d'une fête – dosł. gwóźdź sztuki, spektaklu, święta/imprezy). Zresztą, także w polszczyźnie występuje to samo słowo (niezaadaptowane do naszego systemu – zapisywane i wymawiane zgodnie z oryginałem) – w znaczeniu ‘najważniejszy punkt czegoś, najciekawsza część czegoś’ (clou wystąpienia, clou imprezy itd.). Jak widać, clou w naszym języku ma dość szeroką łączliwość, natomiast gwóźdź „okrzepł” tylko w połączeniu z rzeczownikiem program i wraz z nim tworzy frazeologizm.

  Znaczenie ‘coś, co przyciąga uwagę’ we francuszczyźnie pojawiło się w związku z… pręgierzem. Otóż zwrot oznaczający postawienie kogoś pod pręgierzem – clouer au pilori (dosłownie przygwoździć do pręgierza) – był również używany jako frazeologizm znaczący ‘przykuć uwagę’. Na jego podstawie utworzono wtórne znaczenie rzeczownika gwóźdź (clou) – ‘coś, co przykuwa uwagę’.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • 30.05.2017
  Szanowni Państwo,

  ciekawi mnie pochodzenie frazeologizmu „gwóźdź programu”. Przychodzi mi na myśl jakiś popisowy kuglarski numer, w którym gwóźdź odgrywał kluczową rolę.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Źródeł tego frazeologizmu należy doszukiwać się raczej w języku francuskim, w którym rzeczownik oznaczający gwóźdź – clou – ma znaczenie przenośne: ‘coś, co przyciąga uwagę’ (Le clou d'une pièce, d'un spectacle, d'une fête – dosł. gwóźdź sztuki, spektaklu, święta/imprezy). Zresztą, także w polszczyźnie występuje to samo słowo (niezaadaptowane do naszego systemu – zapisywane i wymawiane zgodnie z oryginałem) – w znaczeniu ‘najważniejszy punkt czegoś, najciekawsza część czegoś’ (clou wystąpienia, clou imprezy itd.). Jak widać, clou w naszym języku ma dość szeroką łączliwość, natomiast gwóźdź „okrzepł” tylko w połączeniu z rzeczownikiem program i wraz z nim tworzy frazeologizm.

  Znaczenie ‘coś, co przyciąga uwagę’ we francuszczyźnie pojawiło się w związku z… pręgierzem. Otóż zwrot oznaczający postawienie kogoś pod pręgierzem – clouer au pilori (dosłownie przygwoździć do pręgierza) – był również używany jako frazeologizm znaczący ‘przykuć uwagę’. Na jego podstawie utworzono wtórne znaczenie rzeczownika gwóźdź (clou) – ‘coś, co przykuwa uwagę’.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Kasia wraz z Tomkiem
  24.05.2017
  Szanowni Państwo,
  czy w przypadku występujących w zdaniu dwóch osób (np. Kasia wraz z Tomkiem) należy zastosować czasownik w liczbie mnogiej (zapraszają), czy jest dopuszczona opcja liczby pojedynczej, np.: Kasia wraz z Tomkiem zaprasza na urodziny?
  Poprawne są obie konstrukcje (Kasia wraz z Tomkiem zapraszają… oraz Kasia wraz z Tomkiem zaprasza…), jednak trzeba pamiętać, że zastosowanie liczby pojedynczej wskazuje na to, że osoba „dołączona” do podmiotu (w tym wypadku – Tomek) staje się jakby drugorzędna. Jeśli chcemy nadać obu osobom tę samą rangę, musimy użyć liczby mnogiej.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Coming out
  24.05.2017
  Szanowni Państwo,
  jako organizacja zabiegająca o prawa osób LGBT+ często w swoich działaniach poruszamy temat mówienia innym o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej. Zazwyczaj określa się to mianem: coming out, funkcjonują jednak różne spolszczenia tego zwrotu:
  wyautować się i wyoutować się,
  coming out, coming-out.

  Dręczy nas pytanie, które z nich są poprawne.

  Z poważaniem
  Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
  Szanowni Państwo,
  wyrażenie coming out – zapisywane właśnie w taki sposób, czyli bez łącznika – już na tyle weszło do języka, że zostało skodyfikowane (por. Wielki słownik ortograficzny PWN, Warszawa 2016). Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, by go używać.

  Trudniej jest z nawą czynności odnoszącej się do ujawnienia swojej orientacji (lub innej sprawy dotyczącej tożsamości, dotychczas ukrywanej, np. pochodzenia etnicznego). Czasownik wyautować się (ewentualnie: wyoutować się) jest dość kłopotliwy, ponieważ może wywoływać skojarzenia z wyeliminowaniem się skądś, z wyrzuceniem się na aut, z rezygnacji z uczestniczenia w czymś – jego podstawą bowiem jest wyraz aut, który potocznie oznacza sytuację, w której ktoś zostaje wyeliminowany z czegoś, w czym uczestniczył (definicja z SJP PWN: http://sjp.pwn.pl/sjp/aut;2551230.html). Tymczasem w wyrażeniu coming out główną rolę odgrywa coming, czyli ‘wyjście’. Lepszy byłby już pewnie comingoutować czy comingować. Jak się zdaje, na razie używa się zwrotów omownych: dokonać coming outu, zrobić coming out itd.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Campus i kampus
  24.05.2017
  Czy poprawne jest używanie w języku polskim wyrazu: campus?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Agnieszka
  Campus na tyle się już zadomowił w polszczyźnie, że ma nawet swój zaadaptowany do naszego języka wariant: kampus. Poprawne są obie formy, choć zawsze zaleca się używanie tej spolszczonej (czyli kampus).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Przystanąć w miejscu
  24.05.2017
  Szanowni Państwo,
  czy mogę powiedzieć, że przystanęłam w miejscu, czy muszę powiedzieć, że przystanęłam, bo przystanęłam zawiera już w sobie informację: ‘w miejscu’?

  Pozdrawiam
  Magdalena
  Czasownik przystanąć znaczy ‘zatrzymać się na chwilę’ – nie jest więc w nim zawarta treść, którą oddaje wyrażenie w miejscu. Swoją drogą, zdanie: Przystanęłam w miejscu bez szerszego kontekstu nie jest zbyt jasne.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Zgodność czasów w polszczyźnie
  24.05.2017
  Mam pytanie odnośnie czasów w języku polskim. Mówi się, że nie można ich mieszać, ale wszędzie natrafiam na zdania tego typu:
  Miała wrażenie, że cały czas czuje jego obecność.
  Jeszcze wczoraj wiedziała, co robi. Teraz jednak uczucie pewności ją opuściło.
  Próbowała zrozumieć, czy sobie żartuje, czy mówi poważnie.

  Czy w języku polskim istnieją jakieś przypadki, w których wprowadza się zamieszanie do czasów? (Tak jak na przykład w angielskich conditionalach).
  Wszystkie przytoczone zdania są poprawne – to nieprawda, że w polszczyźnie (jak np. w językach angielskim czy francuskim) istnieje tzw. zgodność czasów.
  W przeciwieństwie do innych języków polszczyzna nie dysponuje czasem zaprzeszłym, w związku z czym aby w zdaniu podrzędnym wyrazić treść, która dzieje w tym samym czasie co treść wyrażona czasem przeszłym w zdaniu nadrzędnym, musimy (a nie tylko możemy) posłużyć się czasem teraźniejszym: Miała wrażenie, że cały czas czuje jego obecność, Powiedział, że ją kocha.
  W językach angielskim czy francuskim takie konstrukcje są niemożliwe: czas przeszły w zdaniu nadrzędnym wyklucza obecność czasu teraźniejszego w zdaniu podrzędnym – do wyrażenia czynności równoczesnej należy się posłużyć czasem przeszłym: Il a dit qu’il l’a aimé, He said he loved her. To, co w tych językach jest wyrażane czasem zaprzeszłym, my oddajemy za pomocą czasu przeszłego (gdyż nie mamy zaprzeszłego): Il a dit qu’il l’avait aimé, He said he has loved herPowiedział, że ją kochał.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • To niby zwykły autobus, ale jednak coś w sobie ma
  24.05.2017
  Zastanawiam się, czy w przykładach takich jak: To niby zwykły autobus, ale jednak coś w sobie ma powinniśmy stosować pisownię niby z łącznikiem, w oparciu o regułę [188] WSO. Wątpliwość bierze się stąd, że podany tam przykład: niby-demokratyczny odczuwam jako zwartą całość, jakby termin, podczas gdy w moim przykładzie cząstka niby pojawia się doraźnie. Niby-demokratyczne można uznać za pewną kategorię państw – niby-zwykłe trudno zaś uznać za kategorię autobusów.

  Czytelnik
  Nie o doraźność tu chodzi, lecz o funkcję, w jakiej niby zostało użyte.
  W zdaniu To niby zwykły autobus, ale jednak coś w sobie ma wyraz niby jest partykułą wyrażającą pewien dystans wobec słowa, któremu towarzyszy – ‘uważa się ten autobus za zwykły, ale tak naprawdę on całkiem zwykły nie jest, bo coś w sobie ma’. Wówczas niby zapisujemy rozłącznie.
  W wyrażeniu niby-demokracja (a także np. niby-autobus, niby-zwykły, por. Pokaż mi ten niby-zwykły autobus) występuje przedrostek, który osłabia dosłowność znaczenia wyrazu, do którego został dołączony (niby-demokracja to ‘pozorna demokracja’; niby-zwykły autobus to ‘autobus pozornie zwykły’).
  Różnica między zdaniami:
  a) To niby zwykły autobus, ale jednak coś w sobie ma
  oraz
  b) Pokaż mi ten niby-zwykły autobus

  polega na tym, że w zdaniu a) wyraz niby łączy się (logicznie) z czasownikiem: To niby jest zwykły autobus… (tak jak: Tak go niby lubi, a robi mu przykrości, Niby na nic nie zwraca uwagi, a zawsze wszystko widzi, Niby nic się nie stało, jednak szkoda mi tego zegarka – przykłady z USJP, hasło niby III), a w zdaniu b) – z przymiotnikiem.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Linie
  24.05.2017
  W jaki sposób odmieniać nazwę miejscowości Linie (woj. wielkopolskie) – tak jak rzeczownik linie, czyli np. mieszkam w Liniach, jadę do Linii, czy poprawna jest jednak forma, której używają mieszkańcy, mieszkam w Liniu, jadę do Linia?

  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję
  Honorata
  Obie przywołane przez Panią odmiany opierają się na wzorcach rzeczownikowych – w Liniach, do Lini (tu byłoby jedno „i”) to rzeczownik w liczbie mnogiej (por. konie – w koniach, do koni), natomiast w Liniu, do Linia to rzeczownik w liczbie pojedynczej (por. koń – w koniu, do konia).

  Formy odmiany nazw wszystkich miejscowości leżących w Polsce podane są w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. Zgodnie z nim nazwa, o którą Pani pyta, jest rzeczownikiem nijakim w liczbie pojedynczej, tak jak np. nazwa Zalesie czy rzeczowniki pospolite: zdrowie, pogotowie, przysłowie, pranie, przebranie itd.
  Linie odmienia się zatem tak jak np. pranie:
  M. Linie / pranie
  D. (do Linia) / (do) prania
  C. (ku Liniu) / (ku) praniu
  B. = M.
  N. (z Liniem) / (z) praniem
  Ms. (w Liniu) / (w) praniu.

  Miejscowości o tej nazwie, w ten sposób odmieniane, są w Polsce trzy (w powiatach: nowotomyskim, zielonogórskim i pyrzyckim). Oprócz tego są jedne Linie odmieniane jak rzeczownik w liczbie mnogiej (a więc np. jak konie) – w powiecie bydgoskim.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • W całym tego słowa znaczeniu czy: w pełnym tego słowa znaczeniu
  24.05.2017
  WSPP podaje, że wyrażenie w pełnym tego słowa znaczeniu jest niepoprawne i że należy mówić w całym tego słowa znaczeniu. Czy zgadzają się Państwo z takim rozstrzygnięciem?
  Jako że wariant w pełnym tego słowa znaczeniu (nieaprobowany przez WSPP) jest – jeśli wierzyć Narodowemu Korpusowi Języka Polskiego – tak samo częsty jak w całym tego słowa znaczeniu (skodyfikowany przez WSPP), można uznać, że obie wersje są akceptowalne. Tę tradycyjną (w całym tego słowa znaczeniu) uznałabym za staranniejszą.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Aktywna młodzież dla szerokiego rynku pracy
  24.05.2017
  Czy sformułowanie: Aktywna młodzież dla szerokiego rynku pracy jest poprawne? Czy zasadne jest stosowanie dla, czy też należałoby to sformułować w inny sposób?

  Z wyrazami szacunku
  Anna Wałukanis
  Zdanie nie jest do końca zrozumiałe, nie jest zatem też poprawne. Wątpliwości budzi nie tylko użycie przyimka dla (co to znaczy młodzież dla rynku pracy?), lecz także zastosowanie przymiotnika szeroki (szeroki rynek pracy?).
  Nie wiem, co nadawca chciał wyrazić, dlatego trudno mi zaproponować inną wersję tego komunikatu (Aktywna młodzież na rynku pracy?, Młodzież, dzięki swej aktywności, podbija rynek pracy?).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Szanowni
  24.05.2017
  Pracuję w firmie korporacyjnej i od jakiegoś czasu w oficjalnych mailach pojawia się nagłówek Szanowni, w związku z czym mam pytanie, czy to jest prawidłowo użyty zwrot, bo jakoś odbieram to negatywnie, czy słusznie?

  Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  Mariola Wójciak
  Ma Pani rację, uznając sformułowanie Szanowni za niestosowne. Zredukowanie pełnej formy grzecznościowej, która charakteryzuje się ścisłym związkiem składniowym (tj. wymaga występowania zarówno wyrazu określającego, jak i określanego), w kontaktach oficjalnych jest przejawem skracania dystansu. Ten zaś odgrywa istotną rolę w etykiecie językowej Polaków. Jak pisała już na stronie poradni prof. Małgorzata Marcjanik:
  (…) spośród nagłówków listowych tylko formy Kochani, Kochana, Kochany oderwały się od wyrazów określanych (np. Rodzice) i są używane samodzielnie.

  Są one jednak charakterystyczne wyłącznie dla kontaktów nieoficjalnych.
  Powodem używania formy, o której Pani pisze, jest zapewne tendencja do skrótu – charakterystyczna dla języka używanego w firmach i korporacjach.
  Mateusz Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
 • W połowie pełny
  24.05.2017
  Szanowni Państwo,
  mam wątpliwości co do poprawionej pisowni wyrażenia: w połowie pełny (w odniesieniu do, na przykład, kontenera). W końcu pełny znaczy: ‘napełniony, całkowicie zapełniony’. Czy taka budowa wyrażenia jest poprawna, czy też należy używać na przykład sformułowania: wypełniony w połowie? Jednak wypełniony również oznacza coś już napełnionego po brzegi. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Z wyrazami Szacunku
  Marcin Sawicki
  Szanowny Panie,
  wyrażenie w połowie pełny może budzić wątpliwości. Jak Pan zauważył pełny oznacza napełniony, co kojarzy z zajęciem całej wolnej przestrzeni. W Słowniku języka polskiego PWN pojawiają się jednak również określenia 'zawierający dużo czegoś, obfitujący w coś' oraz 'zawierający dokładnie wskazaną ilość, liczbę czegoś'. Oznacza to, że obiekt (na przykład wspomniany przez Pana kontener) jest wypełniony w jakiejś części (w tym przypadku do połowy).
  Wątpliwości mogą budzić wyrazy zapełniony czy wypełniony. Używane są zazwyczaj w połączeniu ze sformułowaniem po brzegi (zapełnić / wypełnić coś po brzegi), co wyraźnie wskazuje, że w danym obiekcie nie ma już wolnego miejsca (co potwierdzone jest w definicji tych wyrazów: ‘zająć czymś lub kimś całą przestrzeń’, ‘zająć sobą całą przestrzeń’, ‘pojawić się gdzieś w dużej ilości, liczbie, zajmując całą wolną przestrzeń’). Podobnie jest w przypadku słowa napełnić, gdzie w definicji można przeczytać: ‘dostać się gdzieś w dużej ilości, tak że nie zostało wolnego miejsca’ i ‘uczynić coś pełnym’. Proszę zauważyć, że słowa z przedrostkami (na-, wy-, za-), w porównaniu do formy pełny, charakteryzują się zawężonym znaczeniem. Stąd właśnie można uznać wyrażenie w połowie pełny za bezpieczne w użyciu i poprawne.
  Sandra Nowicka, Uniwersytet Warszawski
 • Jak pisać: wielki głód czy Wielki Głód?
  16.05.2017
  Szanowni Państwo,
  chciałabym upewnić się w kwestii właściwego zapisu – wielkimi czy małymi literami. Niekiedy brak wielkiej litery może wywołać brak zrozumienia, że chodzi o wydarzenie historyczne: wielki głód (na Ukrainie), wielka wojna (I wojna światowa), wielka czystka, wielki kryzys (z 1929 r.).
  Czy poprawny jest zapis w zdaniu: Wówczas porozumieli się zaborcy Polski: cesarstwo niemieckie, cesarstwo austriackie i Cesarstwo Rosyjskie (w ostatnim przypadku to formalna nazwa)?

  Z poważaniem
  A.B.
  Reguła ortograficzna ([105] 20.6 Nazwy wydarzeń i aktów dziejowych) zawarta w części wstępnej Wielkiego słownika ortograficznego PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2016, s. 56) informuje zainteresowanych o tym, że
  Wielką literą piszemy […] przenośne, opisowe bądź poetyckie nazwy wydarzeń lub procesów historycznych, np. Cud nad Wisłą, Jesień Ludów, Jesień Narodów, Okrągły Stół, Praska Wiosna, Wiosna Ludów (ale: potop szwedzki, aksamitna rewolucja).

  Wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, by pisać także Wielki Głód (na Ukrainie), Wielka Wojna (I wojna światowa), Wielka Czystka (Wielki Terror) czy Wielki Kryzys (z 1929 r.).
  W praktyce różnie z tym bywa – być może dlatego, że słowniki nie odnotowują ani jednej wymienionej nazwy.

  Co się tyczy pytania drugiego, to należało być, według mnie, konsekwentnym i napisać: Wówczas porozumieli się zaborcy Polski: Cesarstwo Niemieckie, Cesarstwo Austriackie i Cesarstwo Rosyjskie. Wszystkie trzy określenia są przecież nazwami własnymi. Cesarstwo Niemieckie (Deutsches Kaiserreich) było państwem narodowym założonym w 1871 roku przez Ottona von Bismarcka (później określane także jako Druga RzeszaZweites Reich), Cesarstwo Austriackie lub Austrii (Kaisertum Βsterreich) państwem powstałym w 1804 roku w reakcji na proklamowanie przez Napoleona I Pierwszego Cesarstwa Francuskiego, a Cesarstwo Rosyjskie (Imperium Rosyjskie) – oficjalną nazwą Rosji w latach 1721–1917. Wielki słownik ortograficzny PWN (s. 282) w haśle cesarstwo (państwo) podaje przykład zapisu: Cesarstwo Rzymskie.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Przymiotnik od Vivaldi
  16.05.2017
  Szanowni Państwo,
  chciałabym zapytać, jak utworzyć przymiotnik jakościowy od nazwiska Vivaldi. Intuicyjnie powiedziałabym vivaldiowski, jednak coś brzmieniowo nie pasuje mi w tej formie... Szukanie w Google daje tylko kilkadziesiąt wyników dla tej formy. Inna rzecz: jeśli pod względem słowotwórczym forma vivaldiowski jest poprawna, to czy można jej swobodnie używać mimo tego, że praktycznie nikt jej nie używa?
  Słowniki nie podają adiectivum od Vivaldi. Kłopot z odpowiednią formą wywiedzioną od nazwiska włoskiego skrzypka i kompozytora (zwanego iI Prete Rosso ‘rudy, czerwony ksiądz’; jak wiadomo, Vivaldi był księdzem wyświęconym w Kościele katolickim w wieku 25 lat…) bierze się z tego, że kończy się ono na -i i dodanie przyrostka -ski bądź jego wariantu rozszerzonego -owski tworzy brzmienia dość nienaturalne (vivaldiski, vivaldiowski). Może więc jakimś rozwiązaniem byłoby dodanie interfiksu -j? Wyraz vivaldijski (Vivaldi: vivaldi-j-ski), mający chociażby oparcie w przymiotniku balijski (Bali: bali-j-ski), a także walijski (Walia: wali-j-ski) czy galijski (od Galia: gali-j-ski), wydaje się do zaakceptowania. Wyrażenia koncert vivaldijski, wieczorek vivaldijski (jaki? vivaldijski) i utwory Vivaldijskie, dzieła Vivaldijskie (czyj? Vivaldijski) chyba nikogo nie rażą.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Wieloczłonowe nazwy herbów
  16.05.2017
  Szanowni Państwo,
  czy w wieloczłonowych nazwach herbów wszystkie wyrazy piszemy wielkimi literami?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Tak, z wyjątkiem tych, które zawierają przyimki (zarówno rodzime, jak i obce), np. Lew z Tarczą (Lew III), Szreniawa bez Krzyża, Andrault de Buy, Bertrand de Domballes (polskie herby szlacheckie z indygenatu), Arquien de la Grange (polski herb szlachecki pochodzenia francuskiego).
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dzień – dniowi, ale ja – mnie (się wydaje), czyli o niemisiach
  16.05.2017
  Szanowna Pani,
  chciałabym zapytać o poprawność pewnego zwrotu. Ostatnio w pracy użyłam sformułowania Wystawa jest poświęcona Dniowi Europy. Powiedziano mi, że jest to rażący błąd. Mi natomiast wydaje się, że jest tu wymagany celownik, a jest to przecież prawidłowa odmiana.
  Będę bardzo wdzięczną za odpowiedź.
  Oczywiście, poprawna forma celownika rzeczownika dzień to dniowi, zdanie Wystawa jest poświęcona Dniowi Europy jest więc całkiem poprawne.
  Zachęcam jednak także do stosowania poprawnej formy celownika innego słowa – zaimka ja na początku zdania: mnie się wydaje…, mnie się podoba…, mnie się nie ukłonił itd. Pamiętajmy, że misie nie żyją w naszym języku.
  Z pozdrowieniami
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego