słowotwórstwo

 
Znajdują się tu szczegółowe informacje o budowie wyrazów i sposobach ich tworzenia. Można tu poznać neologizmy i dowiedzieć się, jakie są powody ich powstawania.
 • Przymiotnik od Vivaldi
  16.05.2017
  Szanowni Państwo,
  chciałabym zapytać, jak utworzyć przymiotnik jakościowy od nazwiska Vivaldi. Intuicyjnie powiedziałabym vivaldiowski, jednak coś brzmieniowo nie pasuje mi w tej formie... Szukanie w Google daje tylko kilkadziesiąt wyników dla tej formy. Inna rzecz: jeśli pod względem słowotwórczym forma vivaldiowski jest poprawna, to czy można jej swobodnie używać mimo tego, że praktycznie nikt jej nie używa?
  Słowniki nie podają adiectivum od Vivaldi. Kłopot z odpowiednią formą wywiedzioną od nazwiska włoskiego skrzypka i kompozytora (zwanego iI Prete Rosso ‘rudy, czerwony ksiądz’; jak wiadomo, Vivaldi był księdzem wyświęconym w Kościele katolickim w wieku 25 lat…) bierze się z tego, że kończy się ono na -i i dodanie przyrostka -ski bądź jego wariantu rozszerzonego -owski tworzy brzmienia dość nienaturalne (vivaldiski, vivaldiowski). Może więc jakimś rozwiązaniem byłoby dodanie interfiksu -j? Wyraz vivaldijski (Vivaldi: vivaldi-j-ski), mający chociażby oparcie w przymiotniku balijski (Bali: bali-j-ski), a także walijski (Walia: wali-j-ski) czy galijski (od Galia: gali-j-ski), wydaje się do zaakceptowania. Wyrażenia koncert vivaldijski, wieczorek vivaldijski (jaki? vivaldijski) i utwory Vivaldijskie, dzieła Vivaldijskie (czyj? Vivaldijski) chyba nikogo nie rażą.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Sześćdziesiątkojedynkowy system liczbowy
  9.05.2017
  Szanowni Państwo,
  system liczbowy o podstawie 60 to system sześćdziesiątkowy. A system o podstawie 61 to system sześćdziesięciojedynkowy, sześćdziesiętkowy jedynkowy, sześćdziesiętkowyjedynkowy? Rozumiem, że odpowiedź może zależeć od wytworzonej normy, o której trudno tu mówić. W takim wypadku proszę o komentarz, która forma wydaje się najlepsza.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Tworzenie nazwy systemu liczbowego od wielowyrazowej nazwy liczby nie ma oparcia w uzusie, brakuje też odpowiedniego wzorca, ponieważ wszystkie tego typu nazwy były dotąd tworzone od rzeczowników odliczebnikowych prostych (jednowyrazowych), por. system jedynkowy (od jedynka ‘cyfra oznaczająca liczbę 1’), system ósemkowy (od ósemka ‘cyfra oznaczająca liczbę 8’), system dwunastkowy (od dwunastka ‘liczba 12’), system sześćdziesiątkowy (od sześćdziesiątka ‘liczba 60’).
  Niewątpliwie podstawą nazwy systemu opartego na liczbie 61 jest odliczebnikowa konstrukcja rzeczownikowa sześćdziesiątka jedynka. Przy tworzeniu od niej przymiotnika złożonego można wykorzystać wzorzec złożenia o strukturze interfiksalno-sufiksalnej, por. sześćdziesiątkojedynkowy (system liczbowy), por. przymiotnik złożony z członem odliczebnikowym i odrzeczownikowym: sześćdziesięcioczterobitowy (system komputerowy).
  Adam Wolański
 • Psycholożka a psychologini
  20.04.2017
  Ostatnio zaczęto używać żeńskich form zawodów, np. psycholożka, filolożka, biolożka. Czy nie lepszą formą byłaby psychologini, filogini i biologini? Końcówkę -ini można spotkać również w żeńskiej formie bogabogini.
  Współcześnie przyrostek -ini służy do tworzenia form żeńskich od tych tych rzeczowników męskich, które są zakończone na k (skoczek – skoczkini, członek – członkini). Od większości innych nazw męskich tworzymy nazwy żeńskie przez dodanie przyrostka -ka – w ten sposób właśnie powstały filolożka czy biolożka, a także niebudzące wątpliwości: lekarka, nauczycielka, aktorka itd.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Alfta?
  18.04.2017
  Szanowni Państwo,
  matematycy potrzebują czasem tworzyć coś w rodzaju liczebników porządkowych od nazw zmiennych. Słowa typu enta czy emta nie budzą wątpliwości, ale co z takim pseudo-liczebnikiem utworzonym od alfa: czy jest to liczba alfta czy alfata?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Na początek uwaga natury ogólnej. Na „istnienie” czegoś w języku możemy patrzeć z dwóch odmiennych perspektyw – tekstowej i systemowej. W pewnym uproszczeniu wedle stanowiska tekstowego w języku istnieje to, co da się zaobserwować w tekstach, według stanowiska systemowego – to, co da się utworzyć (głównie przez analogię) na podstawie istnienia innych, podobnych jednostek. Choć nie lekceważę stanowiska drugiego, bliższe jest mi to pierwsze. Dzięki temu nie muszę dzielić włosa na czworo i zajmować się kwestią nietypowego rodzaju przymiotnika i czasownika (ciężarny) czy męskoosobowych form przymiotników (żelaźni, siedemnaści). Mimo iż formy tego rodzaju są systemowe, mają niezwykle niską frekwencję tekstową. I z faktu tego trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski. Skoro nie są używane powszechnie, to może nie są potrzebne.
  Z pseudoliczebnikowymi nazwami zmiennych tworzonych od nazw liter greckich jest podobnie. Są to formy potencjalne, mające zerową frekwencję tekstową. Czy rzeczywiście są zatem matematykom potrzebne?
  Jeślibyśmy mieli natomiast zastosować perspektywę systemową, to na początku należałoby dokonać analizy strukturalnej spotykanych w uzusie konstrukcji „liczebnikowych” z nazwami zmiennych typu: „n-ty (element)” [czytamy: enty], „k-ty (wyraz)” [czytamy: katy], „i-ty (wiersz)” [czytamy: ity], „j-ta (kolumna)” [czytamy: jota] itp. Nazwy te tworzone są na wzór niektórych przymiotników odliczebnikowych urabianych od liczebników głównych przez dodanie formantu -y. Składają się z niektórych liter minuskułowych alfabetu łacińskiego zapisanych pismem pochyłym, do których za pośrednictwem dywizu dołączone są: element tematyczny t, formant -y bądź końcówki fleksyjne w przypadkach zależnych, por. „n-ty”, „n-tego”, „n-tym”; „j-ta”, „j-tej”, „j-tą” itd., itp. Konstrukcja ma zatem charakter hybrydowy – łączy zapis pasygraficzny (ideograficzny) z zapisem ortograficznym. Podczas odczytywania tego rodzaju konstrukcji element symboliczny wymawiany jest jak nazwa polskiej litery: [en], [ka], [jot] itd.
  Na podstawie powyższego wzoru można zapewne tworzyć formy analogiczne, w których miejsce liter łacińskich zajmą litery alfabetu greckiego (minuskułowe, pochyłe), por. np. „α-ty”, „α-tego”, „α-tym”; „β-ta”, „β-tej”, „β-tą”. Symbole literowe powinny być odczytywane zgodnie z przyjętą w języku polską wymową nazw liter greckich, a więc: [alfa], [beta] itd. Całe konstrukcje będziemy zatem odczytywali jako: [alfaty], [alfata], [betaty], [betata] itd., itp.
  Adam Wolański
 • 22.03.2017
  Szanowni Państwo,
  mam pewną uwagę odnośnie do porady nt. pleonazmów. Otóż autorka pisze:

  Nie wszystkie jednak konstrukcje redundantne są błędne – nie uznalibyśmy na przykład za niepoprawne zdań: Zszedł schodami na dół czy Wjechał windą na górę (a przecież nie można zjechać schodami do góry czy zejść windą na dół – schodzi się zawsze schodami, na dół, a wjeżdża się tylko windą, i tylko do góry.

  Zgadzając się co do meritum – wymienione konstrukcje są prawidłowe – pozwolę sobie zakwestionować ich pleonastyczny charakter. Przynajmniej w niektórych kontekstach.
  • Schodami jak najbardziej można zjechać. Czasem nie trzeba nawet dodawać, że chodzi o schody ruchome (którymi skądinąd można także zejść, jeśli chwilowo nie działają).
  • Można zbiegać po schodach i jest to zdecydowanie coś innego niż schodzić.
  • Schodzić i wchodzić można po trapie, po drabinie, po zboczu itp. Miewa to znaczenia dla odmalowania sytuacji przed oczyma wyobraźni odbiorcy. Np. dziecko wbiegło na szczyt pagórka po zboczu, a jego opiekun spokojnie wszedł po prowadzących tam schodach.
  • Określenie na dół oznacza w tym przypadku najniższe piętro (poziom), a zatem sprecyzowanie, że schodzi się na dół wyklucza pewne możliwości, np. zejście z 3. piętra na 2. lub na półpiętro.
  Z serdecznymi pozdrowieniami
  A.
  Szanowny Panie,
  istotnie, wchodzimy nie tylko po schodach, lecz także po drabinie, trapie itd., a jeździmy nie tylko windą, lecz także np. schodami ruchomymi. Jednak czasowniki wchodzić, wjeżdżać zawsze oznaczają ruch do góry, a schodzić, zjeżdżać zawsze odnoszą się do ruchu w dół. Nie ma tu znaczenia, czy zjedziemy widną z 13. piętra na parter, czy też z 6. na 5. piętro – jeśli w takim wypadku powiemy zjechałem windą na dół / w dół – użyjemy konstrukcji redundantnej semantycznie. Podobnie – jeśli powiemy wjechał windą na górę (niezależnie od tego, czy mamy na myśli 6. czy ostatnie piętro) – posłużymy się pleonazmem (który oczywiście będzie poprawny, co do czego się zgadzamy).

  Łączę pozdrowienia
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Antarktydzianie?
  27.02.2017
  Szanowni Państwo,
  zachodzę w głowę, jak poprawnie nazwać hipotetycznych mieszkańców Antarktydy (np. w utworze z gatunku fantastyki) – Antarktyjczycy, Antarktydzi (przez analogię do Atlantydów) czy też może Antarktyd(i)anie? Czy miejscem ich zamieszkania byłby zatem kontynent antarktyczny, czy też może antarktydzki?

  Z poważaniem
  „Zocha”
  Przymiotnikiem utworzonym od nazwy Antarktyda jest antarktyczny (notowany przez WSO; http://sjp.pwn.pl/szukaj/antarktyczny.html).
  Trudniej byłoby stworzyć nazwę hipotetycznego mieszkańca tego kontynentu, nie rządzi tu bowiem żadna reguła – w Europie żyją Europejczycy, w AmerykachAmerykanie (choć, moim zdaniem, nazwa ta odnosi się do obywatela USA, a w odniesieniu do mieszkańca któregoś z kontynentów amerykańskich używana jest sporadycznie), w AzjiAzjaci, w Afryce – Afrykanie, w Australii i Oceanii – Australijczycy (z takim samym zastrzeżeniem co przy Amerykanach).
  Najbardziej naturalna wydaje się nazwa Antarktydzianin (w liczbie mnogiej – Antarktydzianie).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Uczę się w biol.-chem.-fizie
  27.02.2017
  Szanowni Państwo,
  W liceum mamy profile: np. matematyczno-chemiczny, biologiczno-chemiczny, co w skrócie napiszemy, jak rozumiem, mat.-fiz., biol.-chem. Jednak takie skróty zaczęły funkcjonować jako samodzielne wyrazy. Mówi się: Idę do biol-chemu, Jestem po mat-fizie. Jak to zapisywać? Czy tak, jak to zrobiłem, tj. bez kropek i z łącznikiem?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Proponuję zachować kropkę po skrócie pierwszego członu, a więc pisać idę do biol.-chemu; jestem po mat.-fizie. Kiedy wchodzą w grę skróty trzyelementowe, kropka powinna się znaleźć po dwóch pierwszych członach, np. uczę się w biol.-chem.-fizie; jednego kolegę mam w inf.-mat.-fizie, drugiego w pol.-his.-wosie, a trzeciego w mat.-his.-geo (geo trudno odmienić…). Zachowanie łącznika wydaje się koniecznością, żeby z tych po trosze zleksykalizowanych skrótów (z odmieniającym się członem ostatnim) nie utworzyły się koszmarki słowotwórcze typu biolchemfiz, infmatfiz, polhiswos czy mathisgeo. Nikt by już chyba wtedy tego nie odszyfrował…
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Czy istnieją przymiotniki od wyrażeń orzech laskowy, okręt podwodny
  7.02.2017
  Interesują mnie zasady tworzenia przymiotników od określeń składających się z rzeczownika i przymiotnika, np. orzech laskowy, okręt podwodny itp. O ile orzechowo-laskowy brzmi jeszcze znośnie (choć mylnie sugeruje dwa składniki, więc może orzechowolaskowy, wzorem rzymskokatolickiego?), okrętowo-podwodny pozostawia według mnie nieco do życzenia.
  Z pozdrowieniami
  Piotr Zaborski
  Teoretycznie da się utworzyć złożenie przymiotnikowe derywowane od konstrukcji nierównorzędnych rzeczownikowo-przymiotnikowych orzech laskowy, okręt podwodny. Wtedy jednak człon przymiotnikowy powinien występować na rzeczownikiem i być pisany bez łącznika (laskowoorzechowy, podwodnookrętowy), jak to się dzieje w adiectivach powstałych od dwuwyrazowych nazw geograficznych, np. południowoamerykański (od: Ameryka Południowa) czy północnoeuropejski (od: Europa Północna). Szkopuł w tym, że haseł laskowoorzechowy i podwodnookrętowy słowniki nie rejestrują, a więc w razie wątpliwości nie możemy się do niczego odwołać. Już pobieżna kwerenda w internecie pokazuje, że częściej pisze się laskowo orzechowy (dwa wyrazy) lub laskowo-orzechowy (z dywizem), np. Krem laskowo orzechowy Nugeta, Wafelek z masą laskowo orzechową czy aromat laskowo-orzechowy. Z pewnością znajdą się i tacy, którzy napiszą przemysł podwodno okrętowy lub podwodno-okrętowy. Leksemy z odwróconą kolejnością członów (orzechowolaskowy, okrętowopodwodny czy orzechowo-laskowy, okrętowo-podwodny, czy orzechowo laskowy, okrętowo podwodny) należy odrzucić jako źle zbudowane.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Rzeczownik od przymiotnika sprężysto-plastyczny
  22.01.2017
  Szanowni Państwo,
  mamy przymiotnik sprężysto-plastyczny. Rzeczownik będzie wyglądać tak: sprężysto-plastyczność? Podobnie: sprężysto-lepkość?

  Z poważaniem
  Czytelniczka
  Jest przymiotnik złożony o członach równorzędnych znaczeniowo sprężysto-plastyczny, mogą być np. odkształcenia sprężysto-plastyczne (‘i sprężyste, i plastyczne’). Nie ma jednak w zasobie leksykalnym polszczyzny rzeczownika sprężysto-plastyczność (tak jak nie ma słowa słodko-gorzkość itp.). W badaniach materiałowych i fizyce ciała stałego operuje się oddzielnymi terminami sprężystość i plastyczność (także sprężystość i elastyczność). Jeśli więc chcemy użyć złożenia rzeczownikowego, musimy napisać sprężystość-plastyczność, sprężystość-elastyczność albo użyć połączenia wyrazowego sprężystość i plastyczność, sprężystość i elastyczność.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Buciarnia
  14.01.2017
  Kiedyś znajomy Grek (mieszkający od niedawna w Polsce i uczący się dopiero języka) określił sklep z butami jako buciarnię przez analogię do kwiaciarni. I nie był w stanie zrozumieć, na jakich zasadach są u nas tworzone tego typu nazwy. A co gorsza – ja też nie umiałem tego wyjaśnić: czemu jest kwiaciarnia, ale także sklep z butami. A lekarstw nie kupuje się w lekarstwowni albo sklepie z lekarstwami, tylko w aptece. Oczywiście, takie przykłady można mnożyć. Czy są jakieś zasady to regulujące?
  Pański znajomy wykazał się bardzo dobrą intuicją językową – cudzoziemcy uczący się języka polskiego oraz dzieci w wieku przedszkolnym spontanicznie tworzą słowa przez analogię do istniejących nazw. Nie wiedzą, niestety, że słowotwórstwo nie rządzi się ścisłymi regułami. Choć bowiem mamy przyrostek -arnia tworzący nazwy miejsc (kwiaciarnia, drukarnia, wózkarnia, malarnia, szklarnia, cieplarnia, stolarnia, piekarnia, księgarnia itd.), to nie każdą taką nazwę utworzymy za jego pomocą (por. sklep mięsny, apteka, perfumeria itd.). Nie ma na to reguły – dla części tego typu lokali używamy wyrazów zapożyczonych (apteka, perfumeria, drogeria, pizzeria), część nazwaliśmy w sposób opisowy (sklep spożywczy, sklep mięsny, sklep papierniczy – wydaje się, że ten model przeważa w nazwach sklepów), a część rzeczywiście nazywamy za pomocą rzeczownika z przyrostkiem -arnia (kwiaciarnia, księgarnia).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Dorotadorocin/Dorocin/dorociny/Dorociny
  27.11.2016
  Czy poprawne jest sformułowanie Dorotowa (Agatowa, Michałowa itp.) zabawka (klasa, samochód itp.)?
  Powtórzę to, co pisałam parę tygodni temu w odniesieniu do hipotetycznego przymiotnika utworzonego od imienia Bronka (zob. tę poradę): Przymiotniki od imion żeńskich tworzymy bardzo rzadko, współcześnie w zasadzie niesystemowo. Przez analogię do form zosin/zosiny, mamin/maminy można by utworzyć przymiotniki: dorocin/dorociny i agacin/agaciny (a więc: dorocina zabawka, agacina klasa).
  Jeśli chodzi o przymiotniki dzierżawcze od imion męskich, to tu już nie powinno być wątpliwości – michałowe auto.
  Odrębną kwestią jest zapis tego hipotetycznego przymiotnika – małą lub wielką literą. Reguluje ją zasada [69] WSO.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Bronkabronkowy, broniny?
  11.11.2016
  Jak utworzyć przymiotnik od Bronki? Świat bronkowy?, bronczyński?
  Przymiotniki od imion żeńskich tworzymy bardzo rzadko, współcześnie w zasadzie niesystemowo. Formą, która jako pierwsza przychodzi na myśl jako przymiotnik od imienia Bronka, jest bronin/broniny (analogiczna do zosin/zosiny, mamin/maminy itd.). Forma bronkowy też wydaje się poprawna, choć mniej ugruntowana w tradycji.
  Istotny jest też zapis tego hipotetycznego przymiotnika – małą lub wielką literą. Tę kwestię reguluje zasada [69] WSO.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Chippewas, Chipewyan, Czipewejowie, Czipewianie, Czipewejanie
  24.10.2016
  W polskiej literaturze, niestety także naukowej, dwa zupełnie różne ludy tubylcze Ameryki Północnej, Chippewas i Chipewyan, bywają tłumaczone w ten sam sposób: jako Czipewejowie. W istocie Czipewejowie powinno odnosić się wyłącznie do Chippewas, którzy nie mają nic wspólnego z Chipewyan. Czy warto próbować spolszczać Chipewyan? Jeśli tak, to czy np. Czipewianie z punktu widzenia polskiego słowotwórstwa byłoby wersją poprawną? Jak wyglądałaby wtedy liczba pojedyncza – Czipewianin?
  Jeśli chodzi o sprawę ściśle formalną, to oczywiście forma rodzaju męskiego liczby pojedynczej od Czipewianie to Czipewianin, a forma r. żeńskiego – Czipewianka (jak np. MazowszanieMazowszanin, Mazowszanka).
  Pozostaje jednak pytanie, czy tak właśnie należałoby spolszczyć nazwę Chipewyan. W pewnym zakresie jest to kwestia umowna, zawsze bowiem – podczas adaptacji obcej nazwy – w jakim stopniu ją zniekształcamy. Może jednak – gdyby zależało nam na większej bliskości do oryginału fonetycznego – zaproponować formy: Czipewejanie, Czipewejanin, Czipewejanka?
  Agata Hącia
 • Samozagęszczalny czy samozagęszczający?
  16.10.2016
  Która forma będzie poprawna – beton samozagęszczalny czy beton samozagęszczający?
  Przymiotniki samozagęszczający i samozagęszczalny są bliskoznaczne – ich budowa wskazuje na to, że obiekt nazwany określanym przez nie rzeczownikiem (tu: beton) sam się zagęszcza.
  Oba są też utworzone poprawnie. Samozagęszczający powstał na wzór takich słów jak samopiszący, samoopalający, samosterujący czy samonaprowadzający, natomiast samozagęszczalny – podobnie jak samopowtarzalny, samospłacalny czy samoutwardzalny.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Futbolówka a inne piłki
  3.10.2016
  Interesuje mnie proces słowotwórczy, który stoi za słowem futbolówka (które mnie osobiście irytuje). Dlaczego mamy futbolówkę, a w tenisie nie mamy tenisówki, w koszykówce koszykówki, czy – mniej drastycznie – w golfie golfówki?
  Czy proces, który stoi za utworzeniem tego słowa jest (był) w pełni poprawny?
  Futbolówka to ‘piłka do futbolu’ – nazwa złożona z kilku wyrazów została zastąpiona jednym słowem. Proces taki, zwany uniwerbizacją, jest bardzo chętnie wyzyskiwanym mechanizmem słowotwórczym, gdyż sprawia, że powstają formy ekonomiczne.
  W języku potocznym dość często tworzy się nazwy za pomocą przyrostka -ówka (por. podstawówka ‘szkoła podstawowa’, kablówka ‘telewizja kablowa’, balonówka’ ‘guma balonowa’ itd.). Nie ma jednak tu regularności – to, że piłka do futbolu została nazwana futbolówką, nie musi oznaczać, że inne piłki, używane do innych gier, powinny także dostać jednowyrazowe nazwy zakończone na -ówka.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Demellowski . – przymiotnik dzierżawczy od nazwiska de Mello
  24.09.2016
  Szanowni Państwo,
  jak powinna wyglądać pisownia przymiotnika dzierżawczego od nazwiska de Mello? Demellowski?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Tak. Przymiotnik dzierżawczy wywiedziony z nazwiska de Mello brzmi: czyj? Demellowski (stąd wielka litera, np. piękne Demellowskie słowa „Co za pożytek z oczu, gdy serce jest ślepe?”, ale jaki? demellowski, np. demellowski język). Adiectivum musi być zrostem (de- + mell- owski), nie ma innego wyjścia (wykluczona jest pisownia de mellowski).
  W pytaniu chodzi z pewnością o Anthony’ego de Mello, niezwykle popularnego autora książek z dziedziny duchowości, hinduskiego jezuitę, mistyka, „chrześcijanina Wschodu”, zmarłego w 1987 roku.
  Potwierdzenie mojego stanowiska co do zapisu Demellowski znajduję w wypowiedzi:
  (…) spróbowałem medytacji zgodnie z radami de Mello, które zawarł w książce „Sadhana. Ścieżka do Pana Boga”. Po pewnym czasie – odpowiednio oddychając – zacząłem spontanicznie recytować Credo. Zabrzmiało ono w jakiś nowy, radosny sposób. Czyli taka rzecz jest możliwa nawet w tym podejrzanym „sosie demellowskim” (z wypowiedzi Stanisława Obirka, jezuity, historyka, filozofa kultury, tłumacza de Mello).
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Piotrusiówna?
  15.09.2016
  Szanowni Państwo,
  formy nazywające żony i córki tworzono dawniej od zawodów, przezwisk, imion, nazwisk ich mężów i ojców. Czy tworzono formy od zdrobniałych imion ich mężów i ojców (np. Jaśkowa – ‘żona Jaśka’, Jaśkówna – ‘córka Jaśka’, Piotrusiowa – ‘żona Piotrusia’, Piotrusiówna – ‘córka Piotrusia’ itd.)?

  Z poważaniem
  Czytelnik
  Formalnie jest możliwość utworzenia form typu Jaśkowa, Piotrusiowa, gdyż przyrostek -owy jest charakterystyczny dla przymiotników (istnieją zresztą nazwy z takimi przymiotnikami, por. Jaśkowa Dolina). Przyrostek -ówna natomiast wyspecjalizował się wyłącznie w tworzeniu nazw córek (Krukówna).
  Nie zetknęłam się z tym, by tworzono nazwy odmężowskie i odojcowskie od zdrobniałych imion (Jasiek, Piotruś) – jeśli tak się działo, to raczej okazjonalnie.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Czterokroć, czterykroć
  15.07.2016
  Czy poprawne jest wyrażenie po czterokroć? Słowniki notują wyłącznie formę czterykroć (choć obocznie wielekroć i wielokroć), jednak w tekstach, zwłaszcza współczesnych, wariant czterokroć występuje wcale nie tak rzadko. Co zaś do wielekroć i wielokroć, czy którejś z tych form należy dawać pierwszeństwo?
  Przysłówki i zaimki przysłowne złożone z elementu liczebnikowego i cząstki -kroć są przestarzałe, w związku z czym współcześnie takich formacji się już nie tworzy. Od dawna w polszczyźnie istnieje forma czterykroć (podobnie jak np.: wielekroć, dwakroć i trzykroć), będąca zrostem (cztery + kroć; podobnie jak: dwa + kroć, trzy + kroć, wiele + kroć), czyli wyrazem powstałym w wyniku „sklejenia” dwóch słów (tu drugim składnikiem jest dawny wyraz kroć ‘raz’).
  Tymczasem wielokroć, a także np. siedmiokroć czy pięciokroć to złożenia, czyli wyrazy powstałe z połączenia tematów dwóch wyrazów (a nie – jak w zrostach – całych słów); połączenia ich za pomocą interfiksu (zwanego czasem wrostkiem) -o-.
  Liczebniki i zaimki liczebne, które kończą się samogłoską (jak cztery, dwa czy wiele) tworzyły wraz z cząstką kroć zrosty, a te, które są zakończone spółgłoską – złożenia (gdyż potrzebna była dodatkowa samogłoska – w postaci interfiksu -o- – do połączenia obu elementów).
  Jednak inne przymiotniki złożone utworzone od liczebnika cztery (oraz powstałe od tych przymiotników przysłówki) mają już charakter złożeń, a nie zrostów, czyli zawierają interfiks -o- dodany do tematu liczebnika (a więc do cząstki czter-): czterokrotny, czterokrotnie, dawniej funkcjonujące obok zapomnianych już: czterykrotny, czterykrotnie. Nie bez znaczenia jest zapewne też to, że wszystkie inne wyrazy złożone powstałe od liczebnika cztery to właśnie złożenia, a nie zrosty – czterolecie, czteroklasowy, czteropalnikowy, czterogodzinny itp. Nic więc dziwnego, że użytkownicy języka tworzą formę czterokroć. W języku bardzo silnie działa prawo analogii, co sprawia, że powstają formy czasem nieuzasadnione historycznie, ale wpisujące się w model współczesny. Moim zdaniem czterokroć jest wyrazem poprawnym, bo mającym umocowanie w systemie języka.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • O nazwie metamfetamina
  3.06.2016
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie w związku z substancją metamfetamina. Słownik nie notuje tego wyrazu. Czy nie powinien on brzmieć metaamfetamina jako dodanie przedrostka meta- do amfetaminy? A jeśli tak, to czy skrócenie dwóch liter „a” do jednej jest w porządku, czy jednak wzorcowo powinno się pisać i mówić o metaamfetaminie?

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Jak udało mi się ustalić (dziękuję dr. Michałowi Śliwie z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie), nazwa metamfetamina nie składa się z przedrostka meta- i słowa amfetamina (tak jak np. nazwa metaksylen, w nomenklaturze Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC 1,3-dimetylobenzen), co dałoby jej taką właśnie uproszczoną postać graficzną (meta- + -amfetamina metaamfetaminametamfetamina).
  Metamfetamina to organiczny związek chemiczny, synonim dłuższej nazwy N-metyloamfetamina (inaczej mówiąc, N-metylowa pochodna amfetaminy). Jak widać, w omawianej nazwie początkowy człon met- jest skrótem przymiotnika metylowy (met- + amfetamina; litera N oznacza to, że grupa metylowa połączona jest bezpośrednio z atomem azotu grupy aminowej). Potocznie na metamfetaninę rzeczywiście mówi się meta i stąd złudne przekonanie niektórych osób, że cała nazwa pozostaje haplologią (metaamfetaminametamfetamina).
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Algorytm zeszytowoszkolny / szkolnozeszytowy
  1.06.2016
  Czy algorytmy właściwe lekcjom matematyki, czyli pojawiające się w zeszytach szkolnych, to algorytmy szkolnozeszytowe, czy zeszytowoszkolne? Wydaje mi się, że pierwsza wersja, bo skoro przymiotnik pochodzi od wyrażenia złożonego z rzeczownika i określającego go przymiotnika, to potem ten określający przymiotnik powinien się znaleźć na pierwszym miejscu złożenia, jako człon określający. Z drugiej strony przykład prawnoautorskiego (porada nr 13186) pokazuje, że nie zawsze się tak postępuje.
  W polszczyźnie dość regularnie tworzymy przymiotniki od wyrażeń składających się z rzeczownika i określającej go przydawki dopełniaczowej, por. teoria literatury – teoretycznoliteracki, historia literatury – historycznoliteracki, kultura języka – kulturalnojęzykowy, teoria mnogości – teoriomnogościowy itp. W formie pochodnej zachowany jest szyk podstawy. W wypadku wyrażeń rzeczownikowo-przymiotnikowych oryginalny szyk nie zawsze jest zachowany, por. np. prawo autorskie – parwnoautorski lub autorskoprawny, prawo karne – prawnokarny albo karnoprawny, lecz prawo cywilne – cywilnoprawny. Decyduje tu uzus.
  Podstawa słowotwórcza omawianych powyżej konstrukcji liczyła dwa wyrazy. W pytaniu natomiast mamy do czynienia z wielowyrazową strukturą o charakterze nominalnym (algorytm obecny w zeszytach szkolnych), która w efekcie procesu słowotwórczego ma dać wyrażenie dwuwyrazowe. Tymczasem polszczyzna nie ma gotowych wzorców słowotwórczych na tego typu sytuacje. Wbrew temu, co chcieliby niektórzy, badania z zakresu fonetyki akustycznej to nie są badania fonetycznoakustyczne ani badania fonetyczno-akustyczne. Przy tego rodzaju konstruktach nie chodzi bowiem ani o kolejność elementów, ani też o pisownię z łącznikiem bądź bez łącznika. Najistotniejsza jest tu przejrzystość znaczeniowa takiej formacji, a konkretnie jej brak. Podobnie jest z algorytmem szkolnozeszytowym (albo zeszytowoszkolnym) – z budowy tego wyrażenia nie da się szybko i jednoznacznie odczytać znaczenia całej formacji.
  Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego