Forma w Polszcze

Forma w Polszcze

19.06.2023
16.06.2023

Dlaczego w staropolszczyźnie mówiono „w Polszcze” (pewnie celownik też tak brzmiał?). I dlaczego skoro tak, to obecnie poprawna forma jest „w Polsce” – czy to wpływ mazurzenia?

Dziękuję za pomoc

Łukasz

Forma w Polszcze była używana nie tylko w staropolszczyźnie, lecz także w dobie średniopolskiej i w początkach doby nowopolskiej, por. np. następujące tytuły książek:

 • O bezkrólewiach w Polszcze i o wybieraniu królów począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów (Franciszek Salezy Jezierski, 1790)
 • Obrona wojska moskiewskiego w Polszcze przez Iwana Wasilewicza oficera w tymże wojsku (Julian Ursyn Niemcewicz, post 1793)
 • Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwili obecnych sposobem dykcyonarza ułożone (Łukasz Gołębiowski, 1830)
 • Wiadomość o stanie handlu i przemysłu w Polszcze w wiekach dawniejszych (Franciszek Ksawery Giżycki, 1846)
 • Pojedynki w Polszcze (Joachim Lelewel, 1857)

Omawiane tu wyrażenie było obecne w nazwie pierwszego polskiego towarzystwa naukowego, czyli Towarzystwa Literatów w Polszcze, które działało w latach 1765–1770. Formy tej używał również Adam Mickiewicz, gdy w Panu Tadeuszu (1834) opisywał zwyczaj parzenia kawy:


   Takiej kawy, jak w Polszcze, nie ma w żadnym kraju:

   W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju,

   Jest do robienia kawy osobna niewiasta,

   Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta,

   Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku

   I zna tajne sposoby gotowania trunku,

   Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu,

   Zapach moki i gęstość miodowego płynu.


Obecność w staropolszczyźnie grupy spółgłoskowej -szcz- jest wynikiem regularnego procesu fonetycznego, który zachodził w językach zachodniosłowiańskich. Powodował on, że każde -sk- przed e oraz przed i przechodziło w -szcz-. Stąd m.in. w miejscowniku wielu rzeczowników żeńskich pojawiała się alternacja głoskowa -sk- : -szcz-, por. np. deska – o deszcze, łaska – o łaszcze, Polska – o Polszcze. Z kolei przejście -sk- w -szcz- przed i dokonywało się m.in. w formach mianownika liczby mnogiej przymiotników, por. królewski (syn) – królewszczy (synowie), polski (pan) – polszczy (panowie). Relikty tej wymiany głoskowej są obecne również we współczesnej polszczyźnie, por. np. głaskać – głaszcze, klaskać – klaszcze, pisk – piszczeć, troska – troszczyć się. Grupa głoskowa -szcz- jest obecna w rzeczowniku polszczyzna, utworzonym z sufiksem -yzna od przymiotnika polski.

Z upływem czasu regularna alternacja -sk- : -szcz- zaczęła ustępować miejsca formom powstającym pod wpływem analogii. Proces przekształcania formy w Polszcze na w Polsce był najpewniej dwuetapowy. Pierwotnie głoska cz przekształciła się w c. Stało się to pod wpływem częstszej wymiany głoskowej -k- : -c- (por. np. kropka – o kropce, ręka – o ręce). W kolejnym etapie głoska sz przeszła w s.

Archaiczna postać miejscownika w Polszcze funkcjonowała jako forma oboczna do w Polsce do ok. połowy XIX stulecia. W okresie późniejszym pojawiała się w celach stylizacyjnych, por. np. tytuł: O tem co w Polszcze dzieyopis mieć winien ([w:] Tadeusz Boy-Żeleński, Słówka, 1913).

Adam Wolański
 1. 19.06.2023

  Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jedno tylko pytanie – czy forma „pośrednia” w *Polszce została w jakikolwiek zaświadczona, czy jest jedynie hipotezą językoznawców?

  Łukasz
 2. 19.06.2023

  Forma miejscownika: w Polszce jest rzecz jasna zaświadczona w piśmiennictwie, por. np.

  1563 – Co zá Krol w Polszce/ álbo co zá vrząd Krolá Polskiego iest (fragment tekstu z: Stanisław Orzechowski, Rozmowa albo dyjalog około egzekucyjej Polskiej Korony);

  1566 – Lany w Polszce są rozmáité/ iedny zową Fráncuskie/ á drugié Polskié. Záśię/ Lany iedny są wielkié/ drugié są mnieyszé (fragment tekstu z: Stanisław Grzepski, Geometria to jest miernicka nauka);

  1595 – W Polszce tego ziela dosyć przy borzech, przy lugach […] (fragment tekstu z: Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych);

  1605 – Aristokrátia iest Rzeczpospolita/ w ktorey kilá osob dobrych/ bácznych/ mężnych/ swoie spráwy y rády do pospolitego dobrá szykuiąc/ pánuią. Tácy byli Efory v Lácedemonow/ v Rzymiánow Senat: tácy byli w Polszce dwánaście Woiewod z przodku [...] (fragment tekstu z: Sebastian Petrycy, Polityki Arystotelesowej, to jest rządu Rzeczypospolitej, z dokładem ksiąg ośmioro);

  1810 – O upadku przemysłu y miast w Polszce (tytuł książki Wawrzyńca Surowieckiego);

  1855 – Chcemyli tedy naleźć w Polszce obronę, poznajmyż pierwej lud ten, który Polski używa, jednakowyli jest, czyli różny; [...] (fragment tekstu z: Stanisław Okszyc Orzechowski, Mowy);

  ok. 1858 – Jasełka w Polszce w drugiej połowie XVIII wieku (podpis do stalorytu: Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine, Höfel Blasius, Jasełka w Polsce).

  Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego