Nie ma, nie było, nie będzie.

Nie ma, nie było, nie będzie.
4.09.2018
4.09.2018
Dlaczego mówi się nie ma jako przeciwieństwo jest, istnieje? Przecież mieć to zupełnie inny czasownik.
Uważniejszy ogląd wyrażających wykluczenie jakiegoś stanu rzeczy konstrukcji nie ma, nie było, nie będzie ujawnia charakterystyczną nieregularność: otóż w czasie teraźniejszym (i w użyciu omnitemporalnym) spodziewać by się należało formy nie jest zamiast dzisiejszego nie ma. Wiedza historycznojęzykowa wskazuje na istnienie takiego odpowiednika łac. non est – jest to nie+ je(st) (je to skrócona w częstym użyciu forma 3 osoby liczby poj. czasownika być w czasie teraźniejszym). Uległo ono regularnemu ściągnięciu (tzw. kontrakcji) do postaci *ńē (z [e] długim), a po zaniku iloczasu – powstało z niej ńé z samogłoską pochyloną. Dalszy rozwój (é pochylone zastąpiono e jasnym) doprowadził do zlania się jej w języku ogólnym z partykułą nie (z prasłowiańskiego *ne). Tylko w części gwar ta różnica pomiędzy operatorem niezgody i wykluczenia w dialogu (por. podhalańskie: Idzies na ryby? – niy!; śląskie: Ale szwarno ta Karlikowo dziouszka, co ni?) a partykułą przeczącą (nie ide, niegryfno itp.) się zachowała. Ostatecznie zamiast martwej już konstrukcji „nie + jest” zaczęto używać w dawnej polszczyźnie formy nie masz (por. staropolskie przysłowie: Nie masz wina nad węgrzyna, oraz patriotyczną polską piosenkę: Nie masz nad żołnierza dzielniejszego człeka, chociaż kule świszczą, to on nie ucieka…). Z czasem doszło do zaniku końcowej spółgłoski i pozostało samo nie ma = łac. non est ‘nie istnieje’). Nie masz jako wyrażenie przestarzałe i książkowe rejestruje jeszcze Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, odsyłając do nie ma. Także i w tym wypadku w niektórych gwarach można spotkać kontynuant samogłoski pochylonej [á], co sprawia, że wyrażenie to brzmi: ni mo//ni må. Archaiczne, zmazurzone nie mas/ ni mas można jeszcze usłyszeć na Orawie, w polskich językowo wioskach leżących po słowackiej stronie, ale to już osobna, warta opowiedzenia historia.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego