Skrót o.p.i.o.

Skrót o.p.i.o.

23.05.2016
23.05.2016

Szanowni Państwo,

jaki należy prawidłowo utworzyć skrót od ogół praw i obowiązków? Czy będzie to OPiO, czy opio, a może o.p.i.o.?


Z wyrazami szacunku

Już pobieżna kwerenda na ten temat w Google’u dowodzi, że w języku prawnym i prawniczym wyrażenie ogół praw i obowiązków bywa niekiedy zapisywane skrótowo jako OPiO: Ogół praw i obowiązków w spółce osobowej (OPiO) naszym zdaniem należy uznać za zbywalne prawo majątkowe (choć w tej kwestii w literaturze prawniczej pojawiają się głosy odmienne, sugerujące, iż ogół praw i obowiązków nie może stanowić przedmiotu zapisu windykacyjnego, ponieważ nie jest zbywalnym prawem majątkowym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).

Nie wydaje się to jednak rozwiązaniem najszczęśliwszym, gdyż wielkie litery zarezerwowane są raczej dla skrótowców.

O wiele lepiej oddawać graficznie wszelkie wyrażenia tego rodzaju małymi literami i z kropką po każdej literze, czyli o.p.i.o., albo wręcz o.p.o. – bez spójnika i (por. p.p.s.a. ‘prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi’, u.s.u.s. = ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych’, r.w.p.s. = rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych czy u.p.s.d. = ustawa o podatku od spadków i darowizn).

Jak widać, zwykle w skrótach pomija się przyimki (do, nad, o, od, przed, w, z, za) i spójniki (i, oraz), a niekiedy formy rzeczownikowe mniej istotne (np. w sprawie) obecne w rozwinięciu nazw.

Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego