ojciec

ojciec

19.01.2024
19.01.2024

Szanowni Państwo, czy mógłbym prosić o wyjaśnienie przemian historycznych współczesnego słowa ojciec w liczbie pojedynczej i mnogiej w języku polskim?

Pozdrowienia, Krzysztof

Rzeczownik ojciec należy do podstawowego zasobu słownictwa o dawnej genezie. Jego podstawę etymologiczną w języku praindoeuropejskim rekonstruuje się dwojako: * atikos lub * o(n)-tik-o-s, którą (w obu wypadkach) możemy sprowadzić do późniejszej formy prasłowiańskiej * o-tьkъ >*o-tьcъ, a następnie staropolskiej oćec’, w której spółgłoska -ć- jest wynikiem spalatalizowania spółgłoski -t- w wyniku oddziaływania -ь-, który zarazem w wyniku tzw. III palatalizacji prasłowiańskich spółgłosek tylnojęzykowych spowodował zmianę spółgłoski -k- > -c’- (półmiękkie c’do XVI/XVII w.). W języku polskim forma oćec’ została przekształcona w ojćec poprzez dodanie tzw. wstawnego (epentetycznego) -j-, które z jednej strony było dodatkowym wykładnikiem miękkości -ć-, a z drugiej strony ułatwiało artykulację, ponieważ mieliśmy w nagłosie tej formy połączenie otwartej, okrągłej samogłoski o- ze zwartoszczelinową spółgłoską -ć-. Ponadto, jak już zaznaczono, wygłosowa spółgłoska -c’zatraciła miękkość w XVI/XVII w. W wyniku tych procesów otrzymaliśmy następującą odmianę rzeczownika ojćec:


Lp. M. ojćec < oćec’; D. ojca < oćc’a; C. ojcu < oćc’u; B. ojca < oćc’a; N. ojcem < oćc’em; Msc, ojcu < oćc’u; W. ojcze – tu nastąpiła tzw. I palatalizacja prasłowiańskiej spółgłoski -k- > cz’ (miękkie do XVI/XVII w.) pod wpływem następującej po niej samogłoski –e).ćcz’e>

Lmn. M. ojcow’e < oćc’ow’e < oćc’e; D. ojców < oćc’ow; C. ojcom < oćc’om; B. ojców < oćc’ow; N. ojcami < oćc’ami; M. ojcach < oćc’ach; W. ojcow’e < oćc’ow’e.


Nie omawiam tu szczegółowych procesów, które powodowały zmiany postaci końcówek fleksyjnych, ponieważ nie miały one wpływu na kształt morfemu leksykalnego wyrazu ojciec.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego