Kiedy Pan, kiedy pan?

 
Kiedy Pan, kiedy pan?
2.10.2011
Moje pytanie dotyczy stosowania form grzecznościowych w piśmie urzędowym. W pierwszym fragmancie zwracamy się do konkretnej osoby: „Odpowiadając na Pana pismo z dnia..”, w drugim przykładzie piszemy o konkretnej osobie, ale pismo skierowane jest do innego adresata: „Zwrócił się z prośbą o wyłożenie projektu do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy oraz o pisemne poinformowanie wł. lasu Pana Jana Nowaka o wyłożeniu tego projektu”. Czy w obu przypadkach zwrot Pan powinien być pisany wielką literą?
Wielkiej litery używamy tylko w odniesieniu do adresata pisma (wyrażając w ten sposób szacunek), tj. w pierwszym przytoczonym przykładzie. W przykładzie drugim nie ma zwrotu do adresata, jest tylko forma dotycząca tzw. osoby trzeciej. Osoby tej w omawianym kontekście nie zapisujemy wielką literą.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego