Nazwy urzędów jednoosobowych w regulaminach wewnętrznych

Nazwy urzędów jednoosobowych w regulaminach wewnętrznych
14.10.2016
14.10.2016
Moje pytanie dotyczy reguły 18.28. WSO. W jakich dokumentach można stosować regułę pisowni wielką literą nazwy urzędów jednoosobowych? Czy aktami prawnymi w tym rozumieniu będą również regulaminy wewnętrzne, obowiązujące tylko w konkretnej instytucji? Czy w tych dokumentach będzie można napisać np., że decyzję w tym zakresie podejmuje Minister Ochrony Środowiska, jeśli nie mamy na myśli konkretnej osoby.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Sytuacja opisana w pytaniu nie spełnia w sposób ścisły obu przesłanek określonych w regule [85] 18.28 WSO zatytułowanej Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych. Z jednej strony bowiem regulamin wewnętrzny określonej instytucji nie jest aktem prawnym sensu stricto, z drugiej – nie odnosi się do konkretnej osoby.
Akt prawny to rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akty prawne to takie dokumenty jak: konstytucja, umowy międzynarodowe (ratyfikowane), rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej, ustawy, rozporządzenia z mocą ustaw (dekrety), uchwały (akty wewnętrzne wiążące), rozporządzenia i zarządzenia oraz akty prawa miejscowego wydawane przez wojewodę, sejmik wojewódzki, radę powiatu, starostę, radę miasta, radę gminy i burmistrza. Regulamin to pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itd. Określa wewnętrzne zasady postępowania i życia organizacji, instytucji lub grupy społecznej.
Twórcy reguły [85] 18.28 sankcjonowali w niej określoną praktykę legislacyjną wynikającą z zasad techniki prawodawczej. Dopuścili również zwyczajową pisownię wielkimi literami nazw urzędów jednoosobowych w dokumentach innych niż akty normatywne, pod warunkiem wszakże, że nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu, np. Zebranie otworzył Naczelnik Gminy Repki Jan Kowalski.
Wydaje się, iż nie będzie błędem objęcie tą regułą wszelkich tekstów zawierających sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy, które ustalają sposób postępowania w jakiejś dziedzinie, obowiązujące członków jakiejś instytucji, zgromadzenia itp.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego