Powziąć informację

Powziąć informację
26.11.2018
26.11.2018
Często w pismach urzędowych (co więcej, wytworzonych w centralnych organach administracji rządowej) spotykam wyrażenie powziąć informację. Czy jest ono poprawne? Prosiłbym o Państwa stanowisko w tej sprawie.

Z poważaniem
Piotr Michałowski
Powziąć łączy się z rzeczownikami oznaczającymi postanowienie czegoś (powziąć decyzję, powziąć zamiar, powziąć postanowienie, powziąć uchwałę, powziąć plan, powziąć kroki, powziąć inicjatywę, powziąć zobowiązanie). W tekstach prawnych spotykamy jednak zwrot powziąć wiadomość – w Ustawie z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy występuje on (oraz jego wersja znominalizowana – powzięcie wiadomości) pięć razy, np.
[…] ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody […],
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.


Można się domyślać, że interesujący Pana zwrot powziąć informację ma swe źródło w aktach prawnych. Jest to niewątpliwie sformułowanie środowiskowe (mówiąc niespecjalistycznie – żargonowe), zdecydowanie niepożądane w tekstach kierowanych do nieprawników.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego