Przecinek w zdaniu złożonym

Przecinek w zdaniu złożonym
8.11.2015
8.11.2015
Mam pytanie dotyczące przecinka przed to w następujących przypadkach. Czy powinien on się tam znaleźć?
  • Jeśli jednak przed zajściem w ciążę byłaś zatrudniona to teraz szczególnie powinnaś dbać o to, aby pracodawca przestrzegał twoich praw.
  • Jeśli przed ciążą nigdzie nie pracowałaś, ale byłaś zarejestrowana w Urzędzie Pracy to podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  • W chwili, gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych to Urząd Pracy ma również obowiązek.
W polskiej interpunkcji, która ma charakter składniowy, wypowiedzenia złożone w stosunku nadrzędno-podrzędnym oddziela się od siebie przecinkiem (rzadko myślnikiem). Nie odgrywa tu roli pozycja części podrzędnej. Bez względu na to, czy część ta występuje po zdaniu nadrzędnym, przed zdaniem nadrzędnym czy w środku części nadrzędnej, musi zostać oddzielona przecinkiem (w ostatnim przypadku wydzielona przecinkami).
We wszystkich trzech przytoczonych zdaniach spójnik to wprowadza zdanie nadrzędne i poprzedza się go przecinkiem. W dwóch pierwszych zdaniach to stanowi składnik spójnika skorelowanego jeślito. Człon jeśli poprzedza zdanie podrzędne warunkowe, a człon to – zdanie główne.
Adam Wolański
  1. 8.11.2015
    Warto może zaznaczyć, że w zdaniu trzecim mamy do czynienia z niepotrzebnie (błędnie) postawionym przecinkiem przed gdy. Rozpoczyna się ono od spójnika zestawionego w chwili gdy i obowiązuje tutaj reguła cofania przecinka (tak samo jak w wypadku spójników zestawionych tam gdzie…; tam skąd…; teraz gdy… czy pod warunkiem że…). Wstawianie tego znaku przestankowania po tam, po teraz, po pod warunkiem bywa powszechne. Z tego względu przywołane zdanie powinno było przybrać postać graficzną: W chwili gdy posiadałaś prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to Urząd Pracy ma również obowiązek.
    Maciej Malinowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego