Pytania testowe w postaci list wyliczeniowych

Pytania testowe w postaci list wyliczeniowych

17.05.2023
17.05.2023

Dzień dobry! Chciałabym zapytać o Państwa zdanie dotyczące interpunkcji w pytaniach testowych. Wydaje mi się, że dominuje tendencja do traktowania ich jako list wyliczeniowych, tak też uczyniono w niniejszej poradzie: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/interpunkcja-w-listach-wyliczeniowych;9367.html. Mnie natomiast bardzo jasne i słuszne wydają się reguły zaproponowane na stronie Rady Języka Polskiego: https://rjp.pan.pl/porady-jezykowe-main/234-niespojnoci-w-testach-egzaminacyjnych. Czy stosowanie się do nich i np. kończenie każdej odpowiedzi kropką będzie błędem?

Łączę pozdrowienia i z góry dziękuję za odpowiedź

Joanna

Szanowna Pani,


nie ma jednej ogólnie obowiązującej reguły interpunkcyjnej odnoszącej się do list wyliczeniowych oraz pytań testowych redagowanych w tej formie. Interpunkcja jest tu zawsze pochodną charakteru składniowego tzw. trzonu pytania testowego (zdanie oznajmujące, pytające czy rozkazujące) oraz charakteru składniowego i długości poszczególnych zapisów w liście wyliczeniowej (np. krótkie frazy nominalne, dłuższe równoważniki zdania, zdania, serie wypowiedzeń, formy mieszane). Charakter pytań zależy też w dużej mierze od dyscypliny nauki czy też obszaru wiedzy, których dotyczy test. Wszystko to wpływa na sposób redagowania pytań i w konsekwencji na interpunkcję.

Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, dla którego wszelkie rozwiązania danego zadania testowego – tzw. dystraktory i werstraktor – miałby się ZAWSZE kończyć kropką. One MOGĄ SIĘ kończyć tym znakiem, szczególnie wówczas gdy trzon zadania jest zamknięty w poleceniu kropką lub gdy ma charakter pytajny i na jego końcu znajduje się znak zapytania, por. np.


Proszę wskazać, czym różni się para synonimów częściowych abecadło – alfabet.

a) Nacechowaniem związanym z ograniczeniem terytorialnym.

b) Drugorzędnymi cechami znaczeniowymi.

c) Intensywnością wyrażanej treści.

d) Nacechowaniem chronologicznym.


Które cechy dzieli człowiek z szympansem?

a) Posługiwanie się wytworzonymi narzędziami.

b) Dwunożność i zróżnicowaną dietę.

c) Asymetrię półkulową i ręczność.


Nie widzę jednak konieczności stosowania kropki w sytuacji, gdy np. dystraktory i werstraktor stanowią dokończenie zdania z trzonu i występują po dwukropku lub wielokropku. W tych wypadkach można dopuścić użycie przecinka, por. np.


Kompetencja komunikacyjna to:

a) umiejętność posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji społecznej,

b) nieuświadamiana, utajona wiedza mówiących/ słuchających o swoim języku,

c) faktyczne użycie języka w konkretnej sytuacji.


Proszę wskazać frazeologizm, którym można uzupełnić następujące zdanie: W tym roku nasz szef nie przeznaczył zbyt dużej kwoty na inwestycje, co uznaliśmy za niezbyt korzystne dla firmy, ale przecież...

a) nie święci garnki lepią,

b) z próżnego i Salomon nie naleje,

c) kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada,

d) nie pamięta wół, jak cielęciem był.


lub średnika, por. np.


Aktem lokucyjnym nazywamy:

a) wypowiedzenie zawierające intencje mówiącego;

b) wypowiedzenie wywierające pewien wpływ na odbiorcę;

c) samo wypowiedzenie zdania, np. artykulacja dźwięków.


Co więcej – w wypadku oparcia całego testu na krótkich odpowiedziach o charakterze fraz nominalnych – dopuściłbym brak jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych. Światło typograficzne niepełnego wiersza po każdym punkcie listy wyliczeniowej oraz jeden wiersz odstępu między pytaniami testu są dużo mocniejszym delimitatorem wizualnym tekstu niż przecinek, średnik czy kropka, por. np.


Współczesne modele mózgowych mechanizmów funkcjonowania człowieka to:

a) koncepcje antylokalizacyjne

b) koncepcja modułowa

c) koncepcja holograficzna

d) koncepcja ekwipotencjalności

e) koncepcja struktury półkul


Zaburzenie procesu tworzenia rozwiniętych wypowiedzi występuje przede wszystkim w afazji:

a) amnestycznej

b) ruchowej

c) dynamicznej

d) semantycznej


Łączę wyrazy szacunku

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego